Aktualności

Nagroda Nike 2016 przyznana!

Tego­roczną lau­re­atką Nagrody Nike została Bronka Nowicka – za naj­lep­szą książkę roku jury uznało jej „Nakar­mić kamień”. Fina­łowa gala 20. edy­cji naj­waż­niej­szego lite­rac­kiego wyróż­nie­nia w Pol­sce odbyła się w nie­dzielę, 2 paź­dzier­nika br. w War­sza­wie.

– To książka, która po lek­tu­rze bar­dzo długo w nas zostaje – mówił w lau­da­cji na cześć Bronki Nowic­kiej prze­wod­ni­czący jury Nagrody Lite­rac­kiej Nike Tomasz Fiał­kow­ski.

Jury Nagrody Nike doce­niło książkę Bronki Nowic­kiej „Nakar­mić kamień”, wydaną przez Biuro Lite­rac­kie – nie­zwy­kły zbiór czter­dzie­stu jeden krót­kich poetyc­kich opo­wie­ści. „Nakar­mić kamień” to por­trety rze­czy i ludzi, wypeł­nione sza­cun­kiem zarówno wobec tego, co żywe, jak i nie­oży­wione, gdzie każdy czło­wiek oraz każdy przed­miot skrywa w sobie sze­reg emo­cji i wspo­mnień, gdzie kwe­stio­nuje się i pod­waża zastałe hie­rar­chie.

– Nie pra­gnę, żeby mar­twe rze­czy były żywe. Chcia­ła­bym, żeby żywi ludzi byli mniej mar­twi. O tym jest dla mnie ta książka – mówiła o nagro­dzo­nym dziele autorka. Bronka Nowicka uro­dziła się w 1974 roku. Jej pola inspi­ra­cji i twór­czo­ści to inter­me­dia, język i obraz w ruchu. Jest reży­serką i sce­na­rzystką, absol­wentką łódz­kiej Fil­mówki i ASP w Kra­ko­wie.

O tym, kto zosta­nie lau­re­atem tego­rocz­nej Nagrody Nike, zade­cy­do­wało jury w dniu jej wrę­cze­nia – w nie­dzielę, 2 paź­dzier­nika br. Zwy­cięż­czyni otrzy­mała 100 tys. zł i sta­tu­etkę. Fun­da­to­rami nagrody są „Gazeta Wybor­cza” i Fun­da­cja Agory.

W jury tego­rocz­nej edy­cji Nike zasia­dali: Piotr Brat­kow­ski, Tomasz Fiał­kow­ski (prze­wod­ni­czący), Irena Gru­dziń­ska-Gross, Rafał Mar­sza­łek, Sta­ni­sław Obi­rek, Maria Anna Potocka, Paweł Rodak, Andrzej Wer­ner, Maria Zmarz-Kocza­no­wicz.

Pozo­sta­łymi książ­kami-fina­list­kami 20. edy­cji Nagrody Nike były: „1945. Wojna i pokój” Mag­da­leny Grze­bał­kow­skiej, „W lodach Pro­wan­sji. Bunin na wygna­niu” Renaty Lis, „Któ­rędy na zawsze” Pio­tra Maty­wiec­kiego, „Uprawa roślin połu­dnio­wych metodą Miczu­rina” Wero­niki Murek, „Sko­ruń” Macieja Płazy i „Tatuaż z try­zu­bem” Zie­mo­wita Szczerka.

Nagrodę czy­tel­ni­ków „Gazety Wybor­czej” otrzy­mała Mał­go­rzata Grze­bał­kow­ska za repor­taż „1945. Wojna i pokój”.

Uro­czy­sta gala Nagrody Nike była trans­mi­to­wana na żywo przez TVN24, tego­rocz­nego part­nera nagrody.

Nagroda Lite­racka Nike przy­zna­wana jest za naj­lep­szą książkę roku. W kon­kur­sie mogą star­to­wać wszyst­kie gatunki lite­rac­kie. Nagrody nie można podzie­lić ani nie przy­znać.

Lau­re­atem Nike w 2015 r. została Olga Tokar­czuk za powieść „Księgi Jaku­bowe”.

www.nike.org.pl

źró­dło: infor­ma­cja pra­sowa

kamien

Może też zainteresują cię te tematy