Zapowiedzi

Sezon burz Andrzeja Sapkowskiego powraca w nowej odsłownie

Na stro­nie Empiku można zna­leźć w nowej sza­cie gra­ficz­nej ósmy tomu sagi Andrzeja Sap­kow­skiego „Wiedź­min” – „Sezon burz”. Okładka poni­żej!

Ofi­cjalny opis powie­ści:

Oto nowy Sap­kow­ski i nowy wiedź­min. Mistrz pol­skiej fan­ta­styki znowu zaska­kuje. “Sezon burz” nie opo­wiada bowiem o mło­dzień­czych latach bia­ło­wło­sego zabójcy potwo­rów ani o jego losach po śmierci/nieśmierci koń­czą­cej ostatni tom sagi.

Nigdy nie mów nigdy! W powie­ści poja­wiają się osoby dosko­nale czy­tel­ni­kom znane, jak wierny druh Geralta – bard i poeta Jaskier – oraz jego uko­chana, zwod­ni­cza cza­ro­dziejka Yen­ne­fer, ale na scenę wkra­czają też dosłow­nie i w prze­no­śni postaci z zupeł­nie innych bajek. Ludzie, nie­lu­dzie i magiczną sztuką wyho­do­wane bestie. Opo­wieść zaczyna się wedle reguł gatunku: od trzę­sie­nia ziemi, a potem napię­cie rośnie. Wiedź­min sta­cza mor­der­czą walkę z dra­pież­ni­kiem, który żyje tylko po to, żeby zabi­jać, wdaje się w bójkę z rosłymi, nie­zbyt sym­pa­tycz­nymi straż­nicz­kami miej­skimi, staje przed sądem, traci swe słynne mie­cze i prze­żywa burz­liwy romans z rudo­włosą pięk­no­ścią, zwaną Koral. A w tle toczą się kró­lew­skie i cza­ro­dziej­skie intrygi. Pobrzmie­wają pio­runy i sza­leją burze. I tak przez 404 strony pory­wa­ją­cej lek­tury.

Wiedź­min. Sezon Burz” to w wiedź­miń­skiej histo­rii rzecz osobna, nie pra­po­czą­tek i nie kon­ty­nu­acja. Jak pisze autor: Opo­wieść trwa. Histo­ria nie koń­czy się nigdy…

Książka ma zapla­nową sprze­daż od 12 paź­dzier­nika, praw­do­po­dob­nie tylko w Empiku.

wiedzmin-tom-8-sezon-burz_okladka

Może też zainteresują cię te tematy