Aktualności Zapowiedzi

W 2021 roku ukażą się eseje J.R.R. Tolkiena o naturze Śródziemia

Kolej­ne nie­opu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej pra­ce J.R.R. Tol­kie­na ujrzą świa­tło dzien­ne. Zbiór poru­sza kwe­stie takie jak rein­kar­na­cja elfów, geo­gra­fię Gon­do­ru czy to… jakie rasy mogą zapu­ścić brody.

Zbiór nie­opu­bli­ko­wa­nych wcze­śniej ese­jów J.R.R. Tol­kie­na będzie nosić tytuł “Natu­ra Śród­zie­mia” (The Natu­re of Mid­dle-earth) i jak obie­cu­je wydaw­ca Har­per­Col­lins – prze­nie­sie czy­tel­ni­ków z powro­tem do świa­ta “Sil­ma­ril­lio­nu”, “Nie­do­koń­czo­nych opo­wie­ści” i “Wład­cy Pierścieni”.

W ese­jach opi­nie J.R.R. Tol­kie­na o nie­śmier­tel­no­ści i rein­kar­na­cji elfów, natu­rze Vala­rów, zie­miach oraz bestiach Nume­no­ru, geo­gra­fii Gon­do­ru, a tak­że odpo­wie­dzi na pyta­nia, czy elfy, hob­bi­ty i kra­sno­lu­dy mogą zapusz­czać brody.

J.R.R. Tol­kien zmarł w 1973 roku. Od tego cza­su nakła­dem Har­per­Col­lins uka­za­ły się licz­ne z jego tek­stów, m.in. “Dzie­ci Huri­na”, “Beren i Luthien” czy “Upa­dek Gon­do­li­nu”. Spu­ści­zną J.R.R. Tol­kie­na opie­ko­wał się jego syn, Chri­sto­pher Tol­kien, któ­ry zmarł w stycz­niu tego roku. Naj­now­sze ese­je zosta­ną zre­da­go­wa­ne przez Car­la F. Hostet­te­ra, znaw­cę twór­czo­ści J.R.R. Tolkiena.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy