Sprawdzasz tag

Zmierzch świata rycerzy

Wywiady

O tych, które umykają uwadze historyków – wywiad z Anną Brzezińską, autorką Zmierzchu świata rycerzy

Jakie wyda­rze­nie sym­bo­licz­nie zakoń­czy­ło XX wiek, a jakie powin­no być cezu­rą wień­czą­cą śre­dnio­wie­cze? Któ­ra z epok dawa­ła kobie­tom więk­szą wol­ność? Co było naj­bar­dziej przej­mu­ją­ce w histo­rii Lukre­cji Bor­gii? Anna Brze­ziń­ska, medie­wist­ka i pisar­ka, opo­wie­dzia­ła nam o pra­cy nad książ­ką „Zmierzch świa­ta ryce­rzy. O kobie­tach, któ­rym zawdzię­cza­my nowo­żyt­ność”. Czy­taj dalej

-->
Felieton

Pisarka, której zawdzięczamy nową perspektywę – recenzja przedpremierowa powieści Zmierzch świata rycerzy. O kobietach, którym zawdzięczamy nowożytność Anny Brzezińskiej

Po apo­kry­ficz­nym pro­ce­sie cza­row­ni­cy przed­sta­wio­nym w „Wodzie na sicie”, Anna Brze­ziń­ska powró­ci­ła do tema­ty­ki roz­po­czę­tej w „Cór­kach Wawe­lu”. Jej naj­now­sza powieść to fascy­nu­ją­ca lek­cja histo­rii, widzia­na jed­nak z per­spek­ty­wy, o któ­rej pod­ręcz­ni­ki zapo­mi­na­ją – z per­spek­ty­wy kobiet. Jed­no­cze­śnie jest to opo­wieść tak wcią­ga­ją­ca, że bije na gło­wę licz­ne powie­ści fan­ta­sy. Czy­taj dalej

-->