Sprawdzasz tag

Vladimir Nabokov

Ciekawostki

Lolita była historią opartą na faktach?

Vla­di­mir Nabo­kov napi­sał osiem­na­ście powie­ści, dwa dra­ma­ty i kil­ka­dzie­siąt opo­wia­dań. Two­rzył w języ­ku rosyj­skim, angiel­skim, zda­rza­ło mu się pisy­wać po fran­cu­sku. Uzna­wa­ny jest za pisa­rza wybit­ne­go, jego dzie­ła chęt­nie oma­wia­ne są przez lite­ra­tu­ro­znaw­ców. Jed­nak sze­ro­ko zna­na jest wła­ści­wie jed­na tyl­ko jego powieść – wyda­na w 1955 roku Loli­ta. Nabo­kov czę­sto pod­kre­ślał, jak bar­dzo waż­ne jest dla nie­go roz­róż­nie­nie rze­czy­wi­sto­ści fik­cyj­nej od życia toczą­ce­go się obok nas. Nie­moż­li­wa jed­nak jest cał­ko­wi­ta uciecz­ka od inspi­ra­cji. Dla­te­go nadal bada­cze zasta­na­wia­ją się, jaka była gene­za jego naj­słyn­niej­sze­go dzie­ła i kto sta­no­wi pier­wo­wzór Loli­ty. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Klasyczni pisarze po godzinach

Dla wie­lu pisa­rzy pisa­nie kolej­nych ksią­żek jest pra­cą taką samą, jak dla kogoś obsłu­ga kasy fiskal­nej w skle­pie czy kle­pa­nie tabe­lek w Exce­lu, tyl­ko, wia­do­mo, faj­niej­szą. Nie mniej nie da się pra­co­wać na okrą­gło. Każ­dy potrze­bu­je wytchnie­nia, hob­by, ku któ­re­mu może uciec w wol­niej­szej chwi­li i po pro­stu odsap­nąć. Nie ina­czej spra­wa wyglą­da z auto­ra­mi, któ­rzy prze­cież też są zwy­czaj­ny­mi ludź­mi. Przyj­rzyj­my się, jakim czyn­no­ściom po godzi­nach odda­wa­li się słyn­ni auto­rzy i autor­ki. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Mimo zakazów czytamy je wszyscy – książki zakazane

Tra­dy­cje ogra­ni­cza­nia pra­wa do czy­ta­nia się­ga­ją zamierz­chłych cza­sów. Wystar­czy przy­wo­łać Indeks Ksiąg Zaka­za­nych, któ­ry jasno wska­zy­wał, któ­rych dzieł nie wol­no czy­tać, naj­le­piej w ogó­le nie doty­kać. Cen­zo­rzy mie­li masę robo­ty rów­nież w cza­sach nam bliż­szych. Ot cho­ciaż­by wła­dze komu­ni­stycz­ne uwiel­bia­ły zaka­zy­wać ksią­żek, któ­re podej­rze­wa­no o tre­ści wyśmie­wa­ją­ce jedy­ny słusz­ny sys­tem. Nie­ste­ty pro­ce­der trwa nadal i wca­le nie doty­czy tyl­ko pogrą­żo­nych w komu­ni­zmie kra­jów. Czy­taj dalej

-->