Sprawdzasz tag

Sherlock Holmes

Aktualności

Zakończył się spór między Netfliksem a spadkobiercami Arthura Conana Doyle’a o Enolę Holmes

Eno­la Hol­mes to nasto­let­nia sio­stra zna­ne­go na całym świe­cie bry­tyj­skie­go detek­ty­wa, o któ­rej jed­nak w ory­gi­nal­nych przy­go­dach Sher­loc­ka, pisa­nych przez Arthu­ra Cona­na Doy­le­’a nie ma ani jed­ne­go sło­wa. Pro­ta­go­nist­kę wymy­śli­ła Nan­cy Sprin­ger. W latach 2006–2010 wyda­ła sześć powie­ści o obda­rzo­nej nie­prze­cięt­nym umy­słem Eno­li. Kie­dy jed­nak Net­flix wziął się za pro­duk­cję tele­wi­zyj­nej adap­ta­cji pierw­szej książ­ki z mło­do­cia­ną detek­tyw, swo­je nie­za­do­wo­le­nie wyra­zi­li wła­ści­cie­le praw do Sher­loc­ka Hol­me­sa. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Sherlock i jego ojciec

Sir Arthur Conan Doy­le (1859–1930) jest zna­ny przede wszyst­kim jako twór­ca Sher­loc­ka Hol­me­sa, naj­słyn­niej­sze­go lite­rac­kie­go detek­ty­wa. I słusz­nie – było to nie­wąt­pli­wie naj­więk­sze doko­na­nie tego dżen­tel­me­na. Jed­nak jego życie i pozo­sta­ła twór­czość są o rów­nie intry­gu­ją­ce. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Mason, spirytysta, członek Allahakbarries– ciekawostki o Arthurze Conanie Doyle’u

22 maja 1859 roku w Edyn­bur­gu uro­dził się Arthur Conan Doy­le, jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych bry­tyj­skich pisa­rzy, twór­ca naj­słyn­niej­sze­go detek­ty­wa w histo­rii lite­ra­tu­ry. Lekarz, mason, spi­ry­ty­sta, nie­do­szły poli­tyk, miło­śnik spor­tu, czło­nek zespo­łu Alla­hak­bar­ries – nie­wąt­pli­wie Conan Doy­le był czło­wie­kiem o wie­lu twa­rzach. Z oka­zji 159 rocz­ni­cy jego uro­dzin war­to poznać kil­ka cie­ka­wo­stek na jego temat.

Czy­taj dalej

-->