Sprawdzasz tag

Polska

Ciekawostki

Polak buduje Shire na Kaszubach!

Cześć ! Mam na imię Paweł i jestem marzy­cie­lem”, tymi sło­wa­mi wita się z inter­nau­ta­mi męż­czy­zna, któ­ry na dział­ce na Kaszu­bach posta­no­wił wybu­do­wać przy­tul­ną, hob­bi­cią nor­kę, w któ­rej mogły­by się wyda­rzyć histo­rie zna­ne nam z “Wład­cy Pier­ście­ni” lub “Hob­bi­ta” J.R.R. Tol­kie­na. Zain­we­sto­wał pie­nią­dze w dział­kę na Kaszu­bach i zaczy­na budo­wę dom­ków-norek, a by uda­ło mu się zre­ali­zo­wać jego pomysł, potrze­bu­je finan­so­we­go wspar­cia. Oto co pisze: Czy­taj dalej

-->
Aktualności

The London Book Fair Excellence Awards w marcu 2017

W mar­cu 2017 roku Pol­ska będzie mia­ła nie­po­wta­rzal­ną oka­zję zapre­zen­to­wać się na The Lon­don Book Fair – gdyż wystą­pi tam w roli Mar­ket Focus Coun­try. W cza­sie tar­gów m.in. odbę­dzie się cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród The Lon­don Book Fair Excel­len­ce Awards. Każ­dy może nomi­no­wać kan­dy­da­tów do tego wyróżnienia.

Czy­taj dalej

-->