Sprawdzasz tag

Książk

Ciekawostki

Rafał Kosik o liście lektur obowiązkowych MEN‑u

Opu­bli­ko­wa­na nie­daw­no nowa lista lek­tur obo­wiąz­ko­wych MEN‑u wzbu­dzi­ła spo­ro kon­tro­wer­sji i pobu­dzi­ła do dys­ku­sji. Trud­no jed­nak nie zauwa­żyć, że tra­fił na nią tak­że Rafał Kosik wraz z pierw­szym tomem swo­jej mło­dzie­żo­wej serii. Spe­cjal­nie dla por­ta­lu Niestatystyczny.pl pisarz opo­wia­da, co sądzi o tym wyda­rze­niu, jak powsta­ły „Feli­xy” czy jak wyglą­da­ła­by jego pro­po­zy­cja edu­ka­cji lite­rac­kiej wśród dzie­ci. Czy­taj dalej

-->