Sprawdzasz tag

James Joyce

Aktualności

Pisarze sprzeciwiają się planom zamienienia dublińskiej kamienicy w hostel

Pry­wat­ni inwe­sto­rzy wyku­pi­li sta­rą dubliń­ską kamie­ni­cę z 1775 roku z zamia­rem odno­wie­nia jej i otwo­rze­nia hoste­lu. Rada miej­ska dała ini­cja­ty­wie zie­lo­ne świa­tło. Cała spra­wa nie podo­ba się śro­do­wi­sku lite­rac­kie­mu. Gru­pa pisa­rzy oraz nauczy­cie­li i bada­czy aka­de­mic­kich, nie tyl­ko irlandz­kie­go pocho­dze­nia, ape­lu­je o odstą­pie­nie od prac mają­cych na celu prze­kształ­ce­nie budyn­ku w hostel. Kamie­ni­ca, o któ­rej mowa jest bowiem słyn­ną posia­dło­ścią opi­sa­ną przez Jame­sa Joyce’a w Zmar­łych – tek­ście uzna­wa­nym przez wie­lu za naj­wy­bit­niej­sze opo­wia­da­nie napi­sa­ne w języ­ku angiel­skim. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Mimo zakazów czytamy je wszyscy – książki zakazane

Tra­dy­cje ogra­ni­cza­nia pra­wa do czy­ta­nia się­ga­ją zamierz­chłych cza­sów. Wystar­czy przy­wo­łać Indeks Ksiąg Zaka­za­nych, któ­ry jasno wska­zy­wał, któ­rych dzieł nie wol­no czy­tać, naj­le­piej w ogó­le nie doty­kać. Cen­zo­rzy mie­li masę robo­ty rów­nież w cza­sach nam bliż­szych. Ot cho­ciaż­by wła­dze komu­ni­stycz­ne uwiel­bia­ły zaka­zy­wać ksią­żek, któ­re podej­rze­wa­no o tre­ści wyśmie­wa­ją­ce jedy­ny słusz­ny sys­tem. Nie­ste­ty pro­ce­der trwa nadal i wca­le nie doty­czy tyl­ko pogrą­żo­nych w komu­ni­zmie kra­jów. Czy­taj dalej

-->