Aktualności

Pisarze sprzeciwiają się planom zamienienia dublińskiej kamienicy w hostel

Pry­wat­ni inwe­sto­rzy wyku­pi­li sta­rą dubliń­ską kamie­ni­cę z 1775 roku z zamia­rem odno­wie­nia jej i otwo­rze­nia hoste­lu. Rada miej­ska dała ini­cja­ty­wie zie­lo­ne świa­tło. Cała spra­wa nie podo­ba się śro­do­wi­sku lite­rac­kie­mu. Gru­pa pisa­rzy oraz nauczy­cie­li i bada­czy aka­de­mic­kich, nie tyl­ko irlandz­kie­go pocho­dze­nia, ape­lu­je o odstą­pie­nie od prac mają­cych na celu prze­kształ­ce­nie budyn­ku w hostel. Kamie­ni­ca, o któ­rej mowa jest bowiem słyn­ną posia­dło­ścią opi­sa­ną przez Jame­sa Joyce’a w Zmar­łych – tek­ście uzna­wa­nym przez wie­lu za naj­wy­bit­niej­sze opo­wia­da­nie napi­sa­ne w języ­ku angielskim.

Budy­nek mie­ści się pod adre­sem 15 Usher’s Island. Przez dłu­gi czas miesz­ka­ła w nim bab­cia cio­tecz­na Jame­sa Joyce’a. Irlandz­ki pisarz bywał w kamie­ni­cy czę­stym gościem. I wła­śnie w murach tej posia­dło­ści posta­no­wił osa­dzić akcję opo­wia­da­nia Zmar­li z 1914 roku.

W 2017 dom przy 15 Usher’s Island mogło wyku­pić mia­sto, szan­sę jed­nak zaprze­pa­ści­ło. Posia­dłość prze­szła w ręce pry­wat­nych inwe­sto­rów, Fer­gu­sa McCabe’a i Bria­na Sty­ne­sa za 650 tysię­cy euro. Kie­dy w 2019 do urzę­du miej­skie­go wpły­nę­ły pla­ny prze­mie­nie­nia kul­to­we­go miej­sca w hostel, w śro­do­wi­sku kul­tu­ral­nym zawrza­ło. Dzie­więć­dzie­siąt dzie­więć oso­bi­sto­ści ze świa­ta aka­de­mic­kie­go, pisa­rzy oraz poetów pod­pi­sa­ło się wte­dy pod listem prze­ciw­ko inicjatywie.

Przez dzie­się­cio­le­cia, któ­re upły­nę­ły od śmier­ci Joyce’a mia­sto utra­ci­ło zbyt wie­le miejsc unie­śmier­tel­nio­nych w jego twór­czo­ści. Nie pozwól­my popeł­nić po raz kolej­ny tego same­go błę­du, pisa­li auto­rzy listu, pod któ­rym pod­pi­sa­li się mię­dzy inny­mi Sal­man Rush­die, Sal­ly Rooney, Ian McE­wan, Julian Bar­nes, Micha­el Onda­atje, Edna O’Brien czy pro­fe­sor Roy Foster z Queen Mary Uni­ver­si­ty of London.

Z tek­stem ape­lu i listą pod­pi­sa­nych pod nim oso­bi­sto­ści moż­na zapo­znać się TUTAJ.

Nie­ste­ty ani list, ani żad­ne inne póź­niej­sze sta­ra­nia nie przy­nio­sły skut­ku. W zeszłym tygo­dniu rad­ni Dubli­na wyda­li osta­tecz­ne pozwo­le­nie na roz­po­czę­cia prac przy 15 Usher’s Island.

Mając na uwa­dze obec­ny stan budyn­ku, uzna­je­my, że pro­po­no­wa­na zmia­na użyt­ko­wa­nia naj­le­piej przy­słu­ży się dłu­go­ter­mi­no­we­mu zabez­pie­cze­niu nie­ru­cho­mo­ści, uza­sad­ni­ła swo­ją decy­zję rada miasta.

Prze­ciw­ni­cy pomy­słu nie zamie­rza­ją zaprze­stać sta­rań zasto­po­wa­nia ini­cja­ty­wy. John McCo­urt, badacz twór­czo­ści Joyce’a, zapo­wie­dział, że przy­go­to­wy­wa­na jest for­mal­na ape­la­cja do An Bord Ple­anála, nie­za­leż­ne­go orga­nu, roz­strzy­ga­ją­ce­go odwo­ła­nia od decy­zji pla­ni­stycz­nych wyda­nych przez irlandz­kie wła­dze lokalne.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy