Sprawdzasz tag

Hans Christian Andersen

Ciekawostki

Hans Christian Andersen – historia smutnego Duńczyka

Uro­dził się 2 kwiet­nia 1805 roku w naj­bied­niej­szej dziel­ni­cy Oden­se, mia­sta, któ­re znaj­du­je się na wyspie Fio­nii, w samym ser­cu Danii. Był synem 27-let­nie­go szew­ca Han­sa Ander­se­na i 31-let­niej, nie­pi­śmien­nej pracz­ki Anne Marie z domu Anders­dat­ter (1774–1833). W dniu uro­dze­nia został ochrzczo­ny w domu, ze wzglę­du na to, że w tam­tych cza­sach wie­le nowo­rod­ków umie­ra­ło zaraz po uro­dze­niu. 17 kwiet­nia został ochrzczo­ny w koście­le św. Jana w Oden­se. Rodzi­na była ubo­ga, jed­nak ojciec sam robił dla chłop­ca zabaw­ki, umoż­li­wił mu tak­że oglą­da­nie przed­sta­wień lokal­nej tru­py teatral­nej. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

50 najczęściej tłumaczonych książek świata

Co sta­no­wi o tym, że dana książ­ka zysku­je popu­lar­ność na całym świe­cie, że wydaw­cy zabi­ja­ją się o pra­wa, powsta­ją kolej­ne tłu­ma­cze­nia: dzie­siąt­ki, a nawet set­ki? Pyta­nie, któ­re zada­ją sobie pew­nie tysią­ce ludzi, zwłasz­cza wydaw­cy. Pyta­nie, któ­re naj­pew­niej pozo­sta­nie bez odpo­wie­dzi, bo jak ten pro­blem zba­dać? Moż­na nato­miast wska­zać kon­kret­ne tytu­ły, któ­re roz­nio­sły się po świe­cie. Listę pięć­dzie­się­ciu naj­czę­ściej tłu­ma­czo­nych ksią­żek przy­go­to­wa­ło The Trans­la­tion Com­pa­ny. Czy­taj dalej

-->