Sprawdzasz tag

Emily Cline

Aktualności

Dziewczyny Emmy Cline plagiatem?

Rów­nież w koja­rzą­cym się z naj­wyż­szą kul­tu­rą świe­cie lite­ra­tu­ry poja­wia­ją się brud­ne spra­wy, nie­czy­ste zagra­nia i praw­ne nad­uży­cia. Wśród tych naj­bar­dziej popu­lar­ny jest chy­ba pla­giat. Naj­czę­ściej oskar­że­nia tego typu kie­ro­wa­ne są pod adre­sem pisa­rzy, któ­rzy dzię­ki dane­mu dzie­łu zyska­li nie­zwy­kłą popu­lar­ność. Tak było swe­go cza­su z Danem Brow­nem, tak jest teraz z Emmą Cli­ne – autor­ką powie­ści Dziew­czy­ny. Wyko­rzy­sta­nie nie­swo­ich par­tii tek­stu zarzu­ca jej były chło­pak. Czy­taj dalej

-->