Sprawdzasz tag

dziady

Ciekawostki

Top 10 książek na Halloween. Oraz Dziady.

Noc z 31 paź­dzier­ni­ka na 1 listo­pa­da to noc wyjąt­ko­wa, szcze­gól­nie dla wszyst­kich fanów duchów, wam­pi­rów, demo­nów, nawie­dzo­nych domów i innych nad­przy­ro­dzo­nych zja­wisk. To wła­śnie wte­dy obcho­dzi­my Świę­to Duchów. Anglo­sa­skie Hal­lo­we­en, nasze Dzia­dy – to jedy­na noc w całym roku, kie­dy gra­ni­ca mię­dzy świa­tem żywych a umar­łych zacie­ra się. Wro­ta do obu świa­tów sta­ją otwo­rem, wszyst­ko wyda­je się bar­dziej mrocz­ne, prze­ra­ża­ją­ce, a tak­że melan­cho­lij­ne. Czy­taj dalej

-->