Sprawdzasz tag

dziady

Ciekawostki

10 rzeczy o Adamie Mickiewiczu, o których (nie bez powodu) nie mówią Ci w szkole

Gdy­by pod­su­mo­wać to, jak o Mic­kie­wi­czu uczy­li i uczą nas w szko­le, to naj­czę­ściej zbie­ra się z tego taka kup­ka bana­łów: fila­re­ta i filo­ma­ta, zapo­cząt­ko­wał roman­tyzm w Pol­sce, wygna­ny przez Nowo­sil­co­wa z ojczy­zny, pisał „Dzia­dy”, bal­la­dy i sone­ty oraz „Adam Mic­kie­wicz wiel­kim poetą był”. Tym­cza­sem patrząc na tak pre­zen­to­wa­ną postać wiesz­cza, cięż­ko się w nim dopa­trzyć czło­wie­ka, a tym bar­dziej kogoś inte­re­su­ją­ce­go. Wiel­ka szko­da, bo praw­dzi­wy Mic­kie­wicz był poetą o chy­ba naj­bar­dziej zakrę­co­nym życio­ry­sie, jaki moż­na sobie wyobra­zić. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Top 10 książek na Halloween. Oraz Dziady.

Noc z 31 paź­dzier­ni­ka na 1 listo­pa­da to noc wyjąt­ko­wa, szcze­gól­nie dla wszyst­kich fanów duchów, wam­pi­rów, demo­nów, nawie­dzo­nych domów i innych nad­przy­ro­dzo­nych zja­wisk. To wła­śnie wte­dy obcho­dzi­my Świę­to Duchów. Anglo­sa­skie Hal­lo­we­en, nasze Dzia­dy – to jedy­na noc w całym roku, kie­dy gra­ni­ca mię­dzy świa­tem żywych a umar­łych zacie­ra się. Wro­ta do obu świa­tów sta­ją otwo­rem, wszyst­ko wyda­je się bar­dziej mrocz­ne, prze­ra­ża­ją­ce, a tak­że melan­cho­lij­ne. Czy­taj dalej

-->