Sprawdzasz tag

Dr Seuss

Aktualności

Książki dr. Seussa po decyzji o wycofaniu ze sprzedaży biją rekordy popularności

Nic tak dobrze nie sprze­da­je pro­duk­tu jak zwią­za­ne z nim kon­tro­wer­sje. Zna­ko­mi­tym tego przy­kła­dem są ostat­nie zawi­ro­wa­nia z kul­to­wy­mi książ­ka­mi dla dzie­ci dr. Seus­sa. W ostat­ni wto­rek fir­ma zaj­mu­ją­ca się spu­ści­zną po nie­ży­ją­cym od trzy­dzie­stu lat auto­rze ogło­si­ła, że ze sprze­da­ży wyco­fu­je sześć jego ksią­żek. Dwa dni póź­niej tytu­ły dr. Seus­sa domi­nu­ją ame­ry­kań­skie listy best­sel­le­rów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kultowe książki dla dzieci dr. Seussa wycofane ze sprzedaży

Dr Seuss to nie­ży­ją­cy już autor popu­lar­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych ksią­żek dla dzie­ci. Jego tek­sty cha­rak­te­ry­zu­ją się spo­rą daw­ką humo­ru, opa­trzo­ne są zabaw­ny­mi ilu­stra­cja­mi. Pierw­sza z serii wyda­na zosta­ła w 1957 roku. Dziś mówi się o 600 milio­nach sprze­da­nych egzem­pla­rzy, w czym nie­wąt­pli­wie pomo­gły licz­ne fil­mo­we adap­ta­cje. Maga­zyn „For­bes” okre­ślił go dru­gim naj­le­piej opła­ca­nym nie­ży­ją­cym cele­bry­tą. Książ­ki dr. Seus­sa zna­la­zły się jed­nak na celow­ni­ku. Czy­taj dalej

-->