Sprawdzasz tag

Colleen Hoover

Aktualności

Słodycze i literatura? Czemu nie! Nietypowa akcja Wydawnictwa YA! i Dunkin’ Donuts

Wydaw­nic­two YA! wpa­dło na dość nie­ty­po­wy pomysł, aby zachę­cić czy­tel­nicz­ki i czy­tel­ni­ków Col­le­en Hoover do lek­tu­ry w asy­ście… dobrych sło­dy­czy. Z oka­zji pre­mie­ry nowych wydań kul­to­we­go cyklu „Slam­med” w Walen­tyn­ki w trzech punk­tach sie­ci Dun­kin’ Donuts w War­sza­wie poja­wi­ły się rega­ły z książ­ka­mi Col­le­en Hoover oraz inny­mi powie­ścia­mi Wydaw­nic­twa YA!, któ­re spe­cja­li­zu­je się w lite­ra­tu­rze young adult dedy­ko­wa­nej głów­nie nasto­let­nim czy­tel­ni­kom. Czy­taj dalej

-->