Sprawdzasz tag

Colleen Hoover

Aktualności Zapowiedzi

Niestatystyczne premiery na lato

W lip­cu rynek wydaw­ni­czy stał pod zna­kiem wzno­wień i mrocz­nych opo­wie­ści. Jeże­li liczy­li­ście, że w sierp­niu cze­kać będą na Was sze­re­gi nowo­ści, a Wasze sto­sy wsty­du znów zaczną się pię­trzyć… to nie mamy dla Was opty­mi­stycz­nych wie­ści. Albo będzie­cie musie­li zado­wo­lić się gro­ma­dzo­ny­mi przez więk­szą część roku lite­ra­tu­rą, albo będzie­cie delek­to­wać się nie­co mniej­szą, ale wciąż sma­ko­wi­tą pulą ksią­żek przy­go­to­wa­ną przez wydaw­ców. Nie­za­prze­czal­nie naj­waż­niej­szą pre­mie­rą jest naj­now­sza książ­ka Ste­phe­na Kin­ga. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Słodycze i literatura? Czemu nie! Nietypowa akcja Wydawnictwa YA! i Dunkin’ Donuts

Wydaw­nic­two YA! wpa­dło na dość nie­ty­po­wy pomysł, aby zachę­cić czy­tel­nicz­ki i czy­tel­ni­ków Col­le­en Hoover do lek­tu­ry w asy­ście… dobrych sło­dy­czy. Z oka­zji pre­mie­ry nowych wydań kul­to­we­go cyklu „Slam­med” w Walen­tyn­ki w trzech punk­tach sie­ci Dun­kin’ Donuts w War­sza­wie poja­wi­ły się rega­ły z książ­ka­mi Col­le­en Hoover oraz inny­mi powie­ścia­mi Wydaw­nic­twa YA!, któ­re spe­cja­li­zu­je się w lite­ra­tu­rze young adult dedy­ko­wa­nej głów­nie nasto­let­nim czy­tel­ni­kom. Czy­taj dalej

-->