Aktualności

Słodycze i literatura? Czemu nie! Nietypowa akcja Wydawnictwa YA! i Dunkin’ Donuts

Wydaw­nic­two YA! wpa­dło na dość nie­ty­po­wy pomysł, aby zachę­cić czy­tel­nicz­ki i czy­tel­ni­ków Col­le­en Hoover do lek­tu­ry w asy­ście… dobrych sło­dy­czy. Z oka­zji pre­mie­ry nowych wydań kul­to­we­go cyklu „Slam­med” w Walen­tyn­ki w trzech punk­tach sie­ci Dun­kin’ Donuts w War­sza­wie poja­wi­ły się rega­ły z książ­ka­mi Col­le­en Hoover oraz inny­mi powie­ścia­mi Wydaw­nic­twa YA!, któ­re spe­cja­li­zu­je się w lite­ra­tu­rze young adult dedy­ko­wa­nej głów­nie nasto­let­nim czytelnikom.

Nie ma nicze­go lep­sze­go od dobrej książ­ki i gorą­cej kawy. A jeśli w grę wcho­dzą rów­nież pącz­ki, to robi się jesz­cze lepiej! Od teraz w trzech punk­tach Dun­kin’ Donuts w War­sza­wie odwie­dza­ją­cy mają oka­zję prze­czy­tać nowe wyda­nia kul­to­we­go cyklu Col­le­en Hoover i innych ksią­żek Wydaw­nic­twa YA!

Try­lo­gię „Slam­med” może­cie zna­leźć w trzech punk­tach Dun­kin’ Donuts w War­sza­wie: przy ul. Fran­cisz­ka Klim­cza­ka 1 (Roy­al Wila­nów), Świa­to­wi­da 17 (Gale­ria Pół­noc­na) oraz przy ul. Świę­to­krzy­skiej 16.

Col­le­en Hoover jest jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych zagra­nicz­nych pisa­rek w Pol­sce. Dłu­go ocze­ki­wa­ne nowe wyda­nie try­lo­gii „Slam­med” uka­za­ło się w Pol­sce 14 lutego.

Best­sel­le­ro­wa try­lo­gia Col­le­en Hoover Prze­pięk­ne i cie­płe opo­wie­ści o miło­snych pery­pe­tiach Lay­ken Cohen i Wil­la Coope­ra. Obo­je wcze­śnie stra­ci­li rodzi­ców i teraz muszą pora­dzić sobie wycho­wa­niem rodzeń­stwa. Wyglą­da na to, że są dla sie­bie stwo­rze­ni, jed­nak los posta­wi przed nimi wie­le trud­nych sytu­acji i wie­le trud­nych wybo­rów. Czy wresz­cie uda im się być razem bez żad­nych prze­szkód i bez bole­snych tajemnic?

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy