Sprawdzasz tag

Bad Sex Awards

Ciekawostki

Nominacje do Bad Sex Awards 2016

Pamię­ta­cie, że pisa­li­śmy o powsta­niu nagro­dy “Good Sex in Fic­tion”?  Zanim uda się zre­ali­zo­wać ten szczyt­ny cel, może­my jed­nak cie­szyć oko nie­po­rad­no­ścią kiep­skich opi­sów. Czy­li ni mniej, ni wię­cej, a ogło­szo­no nomi­na­cje do Bad Sex Awards 2016! Poni­żej znaj­dzie­cie “wyróż­nio­ne” cytaty.

Czy­taj dalej

-->