Ekranizacje

Zwiastun drugiego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy!

Ponad 100 milio­nów widzów na całym świe­cie obej­rza­ło pierw­szy sezon „Wład­cy Pier­ście­ni: Pier­ście­ni Wła­dzy”, co ozna­cza, że była to naj­chęt­niej oglą­da­na seria wypro­du­ko­wa­na przez Pri­me Video. W dru­gim sezo­nie poja­wi się Sau­ron w nowej, mrocz­nej postaci.

Na 29 sierp­nia 2024 roku zapla­no­wa­na jest pre­mie­ra dru­gie­go sezo­nu „Wład­cy Pier­ście­ni: Pier­ście­ni Wła­dzy”, czy­li seria­lu wypro­du­ko­wa­ne­go przez Pri­me Video, plat­for­mę stre­amin­go­wą Ama­zo­na. Pre­mie­ra odbę­dzie się rów­no­cze­śnie w ponad 240 kra­jach. Oprócz zwia­stu­nu plat­for­ma zapre­zen­to­wa­ła pla­kat przed­sta­wia­ją­cy Char­lie­go Vic­ker­sa w roli Sau­ro­na. To nowe wcie­le­nie jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych lite­rac­kich i fil­mo­wych zło­czyń­ców świata.

To wła­śnie Sau­ron stwo­rzył Jedy­ny Pier­ścień zdol­ny kon­tro­lo­wać pozo­sta­łe, co uczy­ni­ło go tytu­ło­wym Wład­cą Pier­ście­ni. Słu­ga Mor­go­tha z począt­ku mógł uka­zy­wać się pod dowol­ną posta­cią, ale utra­cił tę zdol­ność pod­czas Upad­ku Núme­no­ru. To dla­te­go w fil­mach Pete­ra Jack­so­na widzie­li­śmy go albo w posta­ci prze­ra­ża­ją­ce­go upio­ra, albo jako wizję wiel­kie­go oka zwa­ne­go Okiem Saurona.

W pierw­szym sezo­nie „Wład­cy Pier­ście­ni: Pier­ście­ni Wła­dzy” uka­zy­wał się jako Hal­brand. Jest to nie­ka­no­nicz­na postać stwo­rzo­na na potrze­by pro­duk­cji Ama­zo­na, nie­ma­ją­ca swo­je­go źró­dła w twór­czo­ści J.R.R. Tolkiena.

Fabu­ła seria­lu roz­gry­wa się w cza­sie Dru­giej Ery. Oso­bom mniej zorien­to­wa­nym w chro­no­lo­gii Śród­zie­mia przy­po­mi­na­my, że począt­kiem Trze­ciej Ery był pierw­szy upa­dek Sau­ro­na. „Hob­bit, czy­li tam i z powro­tem” roz­gry­wa się wła­śnie w Trze­ciej Erze, a „Wład­ca Pier­ście­ni” pro­wa­dzi do jej zakoń­cze­nia poprzez osta­tecz­ne poko­na­nie Sau­ro­na – Czwar­ta Era roz­po­czy­na się po odpły­nię­ciu ze Śród­zie­mia Gala­drie­li, Elron­da, Gan­dal­fa oraz Bil­ba i Fro­da Bagginsów.

W zwia­stu­nie obser­wu­je­my wzrost wpły­wów Sau­ro­na oraz two­rze­nie kolej­nych Pier­ście­ni. W dru­gim sezo­nie może­my spo­dzie­wać się powro­tu posta­ci takich jak Gala­drie­la, Elrond, Ksią­żę Durin IV, Aron­dir i Celebrimbor.

Serial „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy” sta­no­wi wpro­wa­dze­nie widzów do Dru­giej Ery Śród­zie­mia. Ten epic­ki dra­mat roz­gry­wa­ją­cy się tysią­ce lat przed wyda­rze­nia­mi opi­sa­ny­mi przez J.R.R. Tol­kie­na w „Hob­bi­cie” oraz „Wład­cy Pier­ście­ni”, zabie­ra widzów do ery, w któ­rej for­mo­wa­ły się wiel­kie moce, kró­le­stwa osią­ga­ły roz­kwit lub pogrą­ża­ły się w ruinach, a boha­te­ro­wie byli wysta­wia­ni na pró­bę. To czas, kie­dy naj­więk­szy zło­czyń­ca w histo­rii lite­ra­tu­ry Tol­kie­na pra­gnął zato­pić świat w ciem­no­ściach. Od względ­nie spo­koj­nych począt­ków, serial przed­sta­wia losy zarów­no zna­nych, jak i nowych posta­ci, któ­re sta­ją do wal­ki z nad­cho­dzą­cym złem. Akcja seria­lu toczy się od Mgli­stych Gór, przez elfie lasy Lin­don, aż po kró­le­stwo Núme­no­ru i inne odle­głe tere­ny Śród­zie­mia, gdzie posta­ci two­rzą dzie­dzic­two, któ­re prze­trwa wieki.

Pierw­szy sezon „Pier­ście­ni Wła­dzy” odniósł glo­bal­ny suk­ces, przy­cią­ga­jąc ponad 100 milio­nów widzów i gene­ru­jąc w sumie 32 miliar­dy minut oglą­da­nia. Pre­mie­ra serii przy­cią­gnę­ła rekor­do­wą licz­bę 25 milio­nów widzów, sta­jąc się naj­więk­szą pre­mie­rą w histo­rii Pri­me Video i debiu­to­wa­ła na cze­le listy Nie­lsen w week­end otwar­cia. Serial rów­nież przy­cią­gnął rekor­do­wą licz­bę nowych sub­skryp­cji Pri­me, a finał sezo­nu stał się glo­bal­nym feno­me­nem kul­tu­ro­wym, gene­ru­jąc aktyw­ność na Twit­te­rze w 27 krajach.

W dru­gim sezo­nie seria­lu „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy” powra­ca Sau­ron. Wypę­dzo­ny przez Gala­drie­lę, bez armii i sojusz­ni­ków, wscho­dzą­cy Mrocz­ny Wład­ca musi pole­gać na swo­jej prze­bie­gło­ści, aby odbu­do­wać swo­ją siłę i móc nad­zo­ro­wać two­rze­nie kolej­nych Pier­ście­ni Wła­dzy, któ­re umoż­li­wią mu znie­wo­le­nie wszyst­kich ludów Śródziemia.

W nowym sezo­nie nawet nie­win­ne posta­cie z sezo­nu pierw­sze­go. pogrą­ża­ją się w nara­sta­ją­cej ciem­no­ści, któ­ra rzu­ca wyzwa­nie w zna­le­zie­niu swo­je­go miej­sce w świe­cie, któ­ry coraz bar­dziej jest na kra­wę­dzi kata­stro­fy. Gdy przy­jaź­nie są wysta­wia­ne na pró­bę, a kró­le­stwa zaczy­na­ją się roz­pa­dać, elfy i kra­sno­lu­dy, orko­wie i ludzie, cza­ro­dzie­je i Har­fo­oto­wie… łączą siły i dziel­nie wal­czą, aby zacho­wać to, co dla nich naj­waż­niej­sze… sie­bie nawzajem.

Dru­gi sezon two­rzą show­run­ne­rzy — Geof­frey J.D. Pay­ne i Patrick McKay oraz Lind­sey Weber i Cal­lum Gre­ene, któ­rzy zosta­li pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi. W zespo­le są rów­nież Justin Doble, Jason Cahill, Gen­ni­fer Hut­chi­son, a wśród reży­se­rów zna­leź­li się Sanaa Ham­ri i Louise Hooper. Osiem odcin­ków pierw­sze­go sezo­nu „Wład­cy Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy” jest teraz dostęp­nych wyłącz­nie na Pri­me Video w ponad 240 krajach.

Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło infor­ma­cji i gra­fi­ki: mate­ria­ły pra­so­we Pri­me Video

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy