Aktualności

Napisz opowiadanie w świecie Felixa, Neta i Niki i zobacz swoje nazwisko na okładce!

Wydaw­nic­two Power­graph ogło­si­ło wyjąt­ko­wy kon­kurs – na opo­wia­da­nie z uni­wer­sum „Feli­xa, Neta i Niki” Rafa­ła Kosi­ka. Co naj­mniej 10 naj­lep­szych tek­stów uka­że się w spe­cjal­nej antologii.

– Bądź jak Rafał Kosik, napisz kolej­ne­go Feli­xa! – czy­ta­my w ogło­sze­niu kon­kur­su. – Czy­ta­li­ście serię „Felix, Net i Nika” i mie­li­ście milion pomy­słów na wła­sne zakoń­cze­nie tomu? A może macie w gło­wie goto­we sce­na­riu­sze na alter­na­tyw­ne przy­go­dy boha­te­rów? Chcie­li­by­ście, aby to Mor­ten był ich naj­lep­szym przy­ja­cie­lem, a może wole­li­by­ście, żeby Nika poko­cha­ła kogoś inne­go? Napisz swo­je opo­wia­da­nie, dzie­ją­ce się w świe­cie serii „Felix, Net i Nika” Rafa­ła Kosi­ka! Wygraj kon­kurs i… wybierz się do księ­gar­ni, aby zoba­czyć na pół­ce książ­kę ze swo­im nazwi­skiem na okład­ce! Co naj­mniej 10 zwy­cię­skich opo­wia­dań zosta­nie wyda­nych przez Wydaw­nic­two Power­graph w spe­cjal­nej antologii.

W kon­kur­sie mogą wystar­to­wać zarów­no oso­by z doświad­cze­niem, jak i te, dla któ­rych był­by to debiut. Opo­wia­da­nie może liczyć mak­sy­mal­nie 40 tysię­cy zna­ków ze spa­cja­mi i nie może być publi­ko­wa­ne w for­mie papie­ro­wej, w publi­ka­cjach opa­trzo­nych ISBN-em lub ISSN-em (moż­na nato­miast zgła­szać tek­sty opu­bli­ko­wa­ne na blo­gu czy Wat­t­pa­dzie). Głów­ny­mi boha­te­ra­mi nie muszą być Felix, Net i Nika, a tema­ty­ka opo­wia­da­nia jest dowol­na tak dłu­go, jak roz­gry­wa się w świe­cie zna­nym z serii. Fabu­ła może być osa­dzo­na w prze­szło­ści, przy­szło­ści lub w świe­cie alter­na­tyw­nym. Każ­da oso­ba może zgło­sić tyl­ko jed­no opo­wia­da­nie. Kon­kurs trwa do 30 wrze­śnia 2023 roku.

W jury kon­kur­su zasią­dą m.in.: Rafał Kosik – autor serii „Felix, Net i Nika”, Ane­ta Kory­ciń­ska pro­wa­dzą­ca blo­ga Baba od pol­skie­go, Prze­mek Sta­roń – Nauczy­ciel Roku 2018 oraz Kasia Sien­kie­wicz-Kosik – redak­tor­ka serii „Felix, Net i Nika”.

Oso­by, któ­rych opo­wia­da­nia tra­fią do anto­lo­gii, otrzy­ma­ją wyna­gro­dze­nie. Pre­mie­ra anto­lo­gii zapla­no­wa­na zosta­ła na poło­wę 2024 roku. Peł­ny regu­la­min znaj­dzie­cie tutaj. 

Anna Tess Gołębiowska

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy