Ekranizacje Zapowiedzi

Kolory zła. Czerwień – ruszyły prace nad ekranizacją. W rolach głównych Maja Ostaszewska i Jakub Gierszał

Kolo­ry zła. Czer­wień” to pierw­szy tom cyklu kry­mi­nal­ne­go Mał­go­rza­ty Oli­wii Sob­czak. Net­flix wła­śnie roz­po­czął zdję­cia do fil­mu będą­ce­go adap­ta­cją tej powieści.

Zanim Mał­go­rza­ta Oli­wia Sob­czak roz­po­czę­ła przy­go­dę z kry­mi­na­ła­mi, wyda­ła dwie inne książ­ki „Ona i dom, któ­ry tań­czy” oraz „Mali, Boli i Kró­lo­wa Mro­zu”, któ­re jed­nak nie odbi­ły się sze­ro­kim echem. „Czer­wień” oka­za­ła się jed­nak takim hitem, że wydaw­nic­two W.A.B. od razu pod­pi­sa­ło z pisar­ką kon­trakt na cały cykl. I oka­za­ło się, że Mar­cin Mel­ler, któ­ry zapo­znał się z manu­skryp­tem, miał rację – Net­flix kupił pra­wa do ekranizacji.

Pisar­ka pocho­dzi z Sopo­tu i wła­śnie tam osa­dzi­ła fabu­łę książ­ki, któ­ra przy­nio­sła jej popu­lar­ność. Film tak­że reali­zo­wa­ny jest w jej rodzin­nych stro­nach, czy­li w Trój­mie­ście. Reży­se­ru­je Adrian Panek, któ­ry wspól­nie z Łuka­szem M. Macie­jew­skim przy­go­to­wał tak­że sce­na­riusz. Za pro­duk­cję odpo­wia­da Aurum Film.

Fabu­ła „Czer­wie­ni” zaczy­na się w poło­wie lat 90., kie­dy w Sopo­cie zamor­do­wa­na zosta­ła mło­da dziew­czy­na, a jej cia­ło zosta­ło nie­ty­po­wo oka­le­czo­ne. Osiem­na­ście lat póź­niej Trój­mia­stem wstrzą­snę­ła infor­ma­cja o bliź­nia­czo podob­nej sprawie.

Maja Osta­szew­ska zagra sędzię Hele­nę Boguc­ką, pra­gną­cą odna­leźć spra­wie­dli­wość po tym, jak stra­ci­ła cór­kę, z kolei Jakub Gier­szał wcie­li się w rolę pro­ku­ra­to­ra Leopol­da Bilskiego.

Film „Kolo­ry zła. Czer­wień” tra­fi na plat­for­mę Net­flix, będą­cą jed­nym z naj­więk­szych ser­wi­sów stre­amin­go­wych na świe­cie. Abo­na­ment Net­flik­sa opła­ca 231 milio­nów osób w ponad 190 krajach.

Opis fil­mu:
Trój­miej­ska pla­ża sta­je się miej­scem dra­ma­tycz­ne­go odkry­cia, gdy morze wyrzu­ca na brzeg cia­ło mło­dej dziew­czy­ny. Nie­ty­po­we oka­le­cze­nia ofia­ry wska­zu­ją na mor­der­stwo. Na cze­le docho­dze­nia sta­je ambit­ny i nie­ustę­pli­wy pro­ku­ra­tor, Leopold Bil­ski. W śledz­two anga­żu­je się też mat­ka ofia­ry, sędzia Hele­na Boguc­ka. Wszyst­kie tro­py pro­wa­dzą do jed­ne­go z nad­mor­skich klu­bów, któ­ry oka­zu­je się być zwią­za­ny ze spra­wą mor­der­stwa kobie­ty sprzed 15 lat. Z gro­ma­dzo­nych w trak­cie śledz­twa infor­ma­cji i zata­jo­nych przez lata dowo­dów powo­li wyła­nia się mrocz­ne obli­cze prze­stęp­cze­go Trój­mia­sta. Odkry­cia Bil­skie­go i Boguc­kiej zaczy­na­ją być bar­dzo nie na rękę lokal­nej policji.

Anna Tess Gołębiowska

Źródło: informacja prasowa
Zdjęcie: Przemysław Pączkowski/ Netflix

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy