Aktualności

Wesprzyj WOŚP, zdobądź książki z autografami! Kopińska, Czyńska, Chmielarz, Rak, Mróz, Kosik, Sieradzka i inni

Chce­my wygrać z sep­są! Gra­my dla wszyst­kich – małych i dużych!” – gło­si hasło tego­rocz­ne­go Fina­łu Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. Wal­czyć z sep­są mogą też miło­śni­cy i miło­śnicz­ki ksią­żek – bio­rąc udział w aukcjach, z któ­rych zysk tra­fi do skar­bon­ki WOŚP.

Aktu­ali­za­cja 2! Tak jak obie­ca­li­śmy, dorzu­ca­my kolej­ne fan­ty na rzecz WOŚP!

Naj­pierw zbiór ksią­żek poda­ro­wa­nych przez wydaw­nic­two Mięta:

Gnie­wa” Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Misz­czuk, oczy­wi­ście z auto­gra­fem autor­ki, to już szó­sty tom cyklu „Kwiat papro­ci”. Tym razem na Jagę pada podej­rze­nie, że mia­ła udział w mor­der­stwie, więc musi roz­wią­zać zagad­kę kry­mi­nal­ną, by oczy­ścić swo­je imię.

https://allegro.pl/oferta/gniewa-z-autografem-katarzyny-bereniki-miszczuk-13230099958

Wzo­rzec” – oczy­wi­ście z auto­gra­fem Karo­li­ny Gło­gow­skiej – to thril­ler, w któ­rym razem z poli­cją będzie­my zada­wać sobie pyta­nie: czy głów­na boha­ter­ka jest nie­win­ną ofia­rą, któ­ra musia­ła zabić w obro­nie wła­snej, czy też to ona jest praw­dzi­wym zagrożeniem.

https://allegro.pl/oferta/ksiazka-wzorzec-z-autografem-karoliny-glogowskiej-13232267458

Zbiór opo­wia­dań dla dzie­ci „Bazyl i Licho” wzbo­ga­co­ny został auto­gra­fem nie tyl­ko autor­ki Mar­ty Kisiel, ale też ilu­stra­to­ra Mar­ci­na Mino­ra. Anio­łek i dia­be­łek w oto­cze­niu sło­wiań­skich stwo­rów, pysz­nych sło­dy­czy i zna­ko­mi­te­go poczu­cia humo­ru to prze­pis na świet­ną roz­ryw­kę dla całej rodziny!

https://allegro.pl/oferta/ksiazka-bazyl-i-licho-z-autografem-marty-kisiel-13230130750

Pawe­łek i cała resz­ta” – na aukcji oczy­wi­ście z auto­gra­fem auto­ra Jac­ka Galiń­skie­go – to powieść skie­ro­wa­na do mło­dych czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków, humo­ry­stycz­nie przed­sta­wia­ją­ca życie dzie­się­cio­lat­ka w Pol­sce.
https://allegro.pl/oferta/pawelek-i-cala-reszta-z-podpisem-jacka-galinskiego-13232302845

A teraz pacz­ka fan­tów, któ­re tra­fi­ły na aukcje dzię­ki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa W.A.B.:

Szum” został przez autor­kę Mał­go­rza­tę Oli­wię Sob­czak opa­trzo­ny nie tyl­ko dedy­ka­cją, ale też ozdo­bio­ny pięk­ną pie­czę­cią. Kry­mi­nal­na histo­ria sku­pia się na śledz­twie dzien­ni­kar­ki Ali­cji Grab­skiej i detek­ty­wa Oska­ra Kor­dy, któ­rzy pró­bu­ją wyja­śnić, czy zagi­nię­cie nasto­lat­ki ma coś wspól­ne­go z zamor­do­wa­niem dziew­czy­ny 27 lat wcześniej.

https://allegro.pl/oferta/szum-z-autografem-malgorzaty-oliwii-sobczak-13231734638

Powieść „Czer­wo­na zie­mia” zosta­ła opa­trzo­na auto­gra­fem przez auto­ra Mar­ci­na Mel­le­ra. Sen­sa­cyj­na histo­ria o ojcow­skiej miło­ści, błę­dach prze­szło­ści i dzien­ni­kar­skim śledztwie.

https://allegro.pl/oferta/ksiazka-czerwona-ziemia-z-podpisem-marcina-mellera-13231793793

Wto­rek, godzi­na 11:45. W czte­rech róż­nych miej­scach w Pol­sce zupeł­nie obce sobie oso­by wpa­da­ją w szał i na oczach świad­ków zabi­ja­ją przy­pad­ko­wych ludzi. Nie potra­fią powie­dzieć, dla­cze­go to zro­bi­ły. Media szyb­ko pod­chwy­tu­ją temat i nagła­śnia­ją „syn­drom 11:45” – tak roz­po­czy­na się „Furia” Mar­ce­la Mos­sa. Powieść oczy­wi­ście z auto­gra­fem autora.

https://allegro.pl/oferta/ksiazka-furia-z-autografem-marcela-mossa-13231712977


Choć Wiel­ka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomo­cy koja­rzy się przede wszyst­kim z wido­kiem uśmiech­nię­tych osób kwe­stu­ją­cych z barw­ny­mi pusz­ka­mi i wrę­cza­ją­cy­mi za datek rado­sne ser­dusz­ko, to prze­cież jej nie­od­łącz­ną czę­ścią są licy­ta­cje. Kie­dyś odby­wa­ły się w ośrod­kach kul­tu­ry, dziś część prze­szła do inter­ne­tu, pod­bi­ja­jąc staw­ki – teraz, licy­tu­jąc, kon­ku­ru­je­my nie tyl­ko z naj­bliż­szym oto­cze­niem, ale z całym świa­tem! Jed­no­cze­śnie fan­ty może wysta­wiać każ­dy, więc łatwiej zna­leźć coś dla siebie.

Wraz z fir­mą Molom.pl, zna­ną z pro­duk­cji i sprze­da­ży gadże­tów dla książ­ko­ho­li­czek i książ­ko­ho­li­ków, zapra­sza­my do udzia­łu w licy­ta­cjach. Na aukcjach znaj­dzie­cie zna­ko­mi­te książ­ki z auto­gra­fa­mi ich auto­rek i autorów.

Pakiet „Dłu­ga noc”, „Far­ma lalek” oraz „Kró­lo­wa gło­du” to pre­zent od wydaw­nic­twa Mar­gi­ne­sy i Woj­cie­cha Chmie­la­rza. Grat­ka dla miło­śni­czek i miło­śni­ków kry­mi­na­łów marzą­cych o uzu­peł­nie­niu swo­jej kolek­cji. Uwa­ga: rywa­li­za­cja już się zaczęła!

https://allegro.pl/oferta/zestaw-ksiazek-wojciecha-chmielarza-z-autografem-13195758673

Jesz­cze bar­dziej zacie­kła wal­ka toczy się o „Współ­cze­sną woj­nę”, któ­ra tra­fi­ła na licy­ta­cję dzię­ki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa Świat Książ­ki i Justy­ny Kopiń­skiej, jed­nej z naj­bar­dziej nagra­dza­nych pol­skich dzien­ni­ka­rek. Tym razem repor­taż poświę­ci­ła począt­kom rosyj­skiej agre­sji na Ukrainę.

https://allegro.pl/oferta/najnowsza-ksiazka-justyny-kopinskiej-z-autografem-13194868506

Póki co naj­wyż­szą kwo­tę zebra­ła i naj­bar­dziej zacie­kłe gro­no licy­tu­ją­cych zgro­ma­dził „Eks­tre­mal­ny porad­nik prze­trwa­nia” Nava­la – zapew­ne dla­te­go, że to nie tyl­ko egzem­plarz z auto­gra­fem, ale też z imien­ną dedy­ka­cją. Grat­ka od wydaw­nic­twa Bellona.

https://allegro.pl/oferta/poradnik-przetrwania-z-autografem-navala-13194845586

Jest też „Prze­trwać Beli­ze”, w któ­rym żoł­nierz GROM‑u opo­wia­da o mor­der­czym tre­nin­gu w pod­zwrot­ni­ko­wej dżun­gli. Ponow­nie w książ­ce wydaw­nic­twa Bel­lo­na Naval nie tyl­ko zło­ży auto­graf, ale i doda imien­ną dedykację.

https://allegro.pl/oferta/przetrwac-belize-z-autografem-navala-i-dedykacja-13194913708

Andrzej Zie­miań­ski z kolei pod­pi­sał zestaw aż czte­rech tomów „Virio­na”, a więc zwy­cię­stwo w tej licy­ta­cji napraw­dę solid­nie zasi­li biblio­tecz­kę. Wydaw­ca: Fabry­ka Słów.

https://allegro.pl/oferta/unikat-cztery-tomy-viriona-podpisane-przez-autora-13193641505

Felix, Net i Nika to ulu­bień­cy dzie­ci i mło­dzie­ży, a teraz macie szan­sę na zdo­by­cie naj­now­sze­go tomu ich przy­gód. To już pięt­na­sta część! Książ­ka „Felix, Net i Nika oraz Zero Szans” oczy­wi­ście zosta­ła ozdo­bio­na auto­gra­fem Rafa­ła Kosi­ka. Wydaw­nic­two: Powergraph.

https://allegro.pl/oferta/felix-net-i-nika-oraz-zero-szans-z-autografem-13195104730

Remi­giusz Mróz pisze tak szyb­ko, że trud­no nadą­żyć z czy­ta­niem, ale zna­lazł chwi­lę, by pod­pi­sać egzem­plarz „Egze­ku­cji”. To wspa­nia­ły pre­zent dla miło­śni­czek i miło­śni­ków Joan­ny Chył­ki. Wydaw­nic­two: Czwar­ta Strona.

https://allegro.pl/oferta/ksiazka-egzekucja-z-autografem-remigiusza-mroza-13195094626

A czy są tu fan­ki i fani komi­sa­rza Rober­ta Kre­fta? Fina­ło­wy tom serii, czy­li „Cierń”, pod­pi­sał Prze­my­sław Żar­ski. Oczy­wi­ście licy­ta­cja jest moż­li­wa dzię­ki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa Czwar­ta Strona.

https://allegro.pl/oferta/ksiazka-ciern-z-autografem-przemyslawa-zarskiego-13195828342

Radek Rak to lau­re­at Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike, więc jego ksią­żek nie trze­ba rekla­mo­wać. Wspo­mni­my tyl­ko, że na egzem­pla­rzu swo­jej naj­now­szej powie­ści „Agla” oczy­wi­ście zło­żył auto­graf. Aukcja jest moż­li­wa dzię­ki życz­li­wo­ści wydaw­nic­twa Powergraph.

https://allegro.pl/oferta/agla-najnowsza-ksiazka-radka-raka-z-autografem-13194895196

Kobie­ty z obra­zów. Polki” Mał­go­rza­ty Czyń­skiej to opo­wieść o muzach i model­kach, któ­re inspi­ro­wa­ły naj­wy­bit­niej­szych oraz malar­kach, któ­re stwo­rzy­ły arcy­dzie­ła. Egzem­plarz z auto­gra­fem autor­ki poda­ro­wa­ło wydaw­nic­two Marginesy.

https://allegro.pl/oferta/kobiety-z-obrazow-polki-malgorzata-czynska-13196188390

Elż­bie­ta Sie­ra­dziń­ska w książ­ce „Wró­ci­my po was. Histo­rie alpej­skie” odtwa­rza sześć dra­ma­tycz­nych histo­rii, któ­re nie scho­dzi­ły z pierw­szych stron gazet. Egzem­plarz z auto­gra­fem tra­fił na aukcję dzię­ki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa Marginesy.

https://allegro.pl/oferta/wrocimy-po-was-ksiazka-z-autografem-13196223669

Aktu­ali­za­cja! Zgod­nie z obiet­ni­cą wra­ca­my z kolej­ny­mi aukcjami!

Dzia­dy, część V. Dzia­dy, któ­re nie spie­prza­ją” to książ­ka auto­ra, któ­ry nie­sta­ty­stycz­nym czy­tel­nicz­kom i czy­tel­ni­kom powi­nien być zna­ny, bo publi­ko­wał też u nas. Miko­łaj Kołysz­ko napi­sał grę para­gra­fo­wą, a Ilo­na Mysz­kow­ska zna­na z Cha­ty Wuja Fre­da zilu­stro­wa­ła ją, przy­bli­ża­jąc kli­mat Dzia­dów Ada­ma Mic­kie­wi­cza współ­cze­snej mło­dzie­ży. Książ­ka z auto­gra­fem auto­ra tra­fi­ła do nas dzię­ki uprzej­mo­ści Wydaw­nic­twa Otwartego.

https://allegro.pl/oferta/dziady-czesc-v-dedykacja-i-autograf-autora-13201389364

Pas Ilma­ri­ne­na” to abso­lut­na nowość Mar­ci­na Mort­ki od Wydaw­nic­twa SQN. Cza­sy Armii Czer­wo­nej, ale w świe­cie, w któ­rym demo­ny ist­nie­ją napraw­dę. A w chwi­lach praw­dzi­wej gro­zy Mar­cin Moty­la przy­po­mi­na, że nawet w cięż­szych kli­ma­tach wciąż ma poczu­cie humo­ru. Powieść oczy­wi­ście z auto­gra­fem autora.

https://allegro.pl/oferta/pas-ilmarinena-z-autografem-marcina-mortki-13206281205

A jeśli się uda, to nadal nie koniec aukcji Molom.pl! Zaj­rzyj­cie ponow­nie do tego arty­ku­łu, bo może uda się nam jesz­cze jed­na niespodzianka.


Rekla­ma
Szu­kasz cie­ka­wych zakła­dek, skar­pe­tek książ­ko­wych, a może koszu­lek? Zaj­rzyj na Molom.pl

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy