Aktualności

Wystartowała 8. edycja Czytaj PL – największa tego typu akcja w Polsce promująca czytelnictwo!

Już od 8 lat listo­pad to mie­siąc koja­rzą­cy się z Czy­taj PL – naj­więk­szą tego typu akcją w Pol­sce (a może i na świe­cie!) pro­mu­ją­cą czytelnictwo.

Przed nami kolej­na edy­cja pro­jek­tu, a wraz z nią moc nie­spo­dzia­nek dla miło­śni­ków czy­ta­nia i dobrej lite­ra­tu­ry. Akcja zosta­ła dofi­nan­so­wa­na przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Jest treść? Jest for­ma! Ćwicz się w czy­ta­niu z Czy­taj PL! 

Czy­taj PL to bez­płat­na wypo­ży­czal­nia ebo­oków i audio­bo­oków dostęp­na przez cały listo­pad. W tym roku dzię­ki apli­ka­cji Woblink, fani lite­ra­tu­ry będą mie­li moż­li­wość pobra­nia za dar­mo aż 18 ksią­żek, wśród któ­rych znaj­dą tytu­ły kró­lu­ją­ce na listach best­sel­le­rów, nagra­dza­ne, doce­nio­ne przez kry­ty­ków, i takie, któ­re pod­bi­ły ser­ca czy­tel­ni­ków. Tego­rocz­na odsło­na Czy­taj PL obfi­tu­je w nowo­ści – w akcji dostęp­nych będzie aż o 50% wię­cej ksią­żek niż w poprzed­nich edy­cjach. W odpo­wie­dzi na licz­ne gło­sy miło­śni­ków lite­ra­tu­ry z nur­tu Young Adult po raz pierw­szy w akcji Czy­taj PL udo­stęp­nio­ne będę dwie biblio­te­ki – głów­na i dla młodzieży.

- Zde­cy­do­wa­li­śmy się roz­sze­rzyć for­mu­łę pro­jek­tu i wyjść naprze­ciw ocze­ki­wa­niom mło­dych czy­tel­ni­ków. Dotych­czas w akcji Czy­taj PL było dostęp­nych 12 ksią­żek, w edy­cji 2022 dołą­cza do nich 6 zna­ko­mi­tych tytu­łów mło­dzie­żo­wych, a więc łącz­nie 18 ebo­oków – mówi Anna Tar­gosz, koor­dy­na­tor­ka akcji Czy­taj PL, z Księ­gar­ni Woblink.com.

- Czas nauki w szko­le śred­niej jest bar­dzo waż­ny ze wzglę­du na pod­trzy­ma­nie i pogłę­bie­nie nawy­ków czy­tel­ni­czych mło­dych ludzi, dla­te­go bar­dzo cie­szy­my się, że w tym roku dzię­ki posze­rzo­nej for­mu­le akcji „Upo­luj swo­ją książ­kę” może­my jesz­cze sku­tecz­niej docie­rać do uczniów z prze­ka­zem, że war­to czy­tać – mówi Dariusz Kawa z Insty­tu­tu Książki, orga­ni­za­tor akcji „Upo­luj swo­ją książ­kę”. Kto czy­ta książ­ki, ten ma for­mę, by pro­wa­dzić cie­ka­we roz­mo­wy, roz­wi­jać wyobraź­nię, posze­rzać hory­zon­ty czy uczyć się nowych rzeczy.

- Tego­rocz­na lista lek­tur pro­po­no­wa­nych w ramach Czy­taj PL jest wyjąt­ko­wo boga­ta i zróż­ni­co­wa­na. Zale­ża­ło nam na tym, by każ­dy zna­lazł na niej coś dla sie­bie – zarów­no miło­śni­cy ambit­nej lite­ra­tu­ry pięk­nej, jak i mło­dzież roz­po­czy­na­ją­ca swo­ją czy­tel­ni­czą przy­go­dę, fani trzy­ma­ją­cych w napię­ciu kry­mi­na­łów i ci, na pół­kach któ­rych kró­lu­je lite­ra­tu­ra fak­tu, oso­by zako­cha­ne w peł­nych emo­cji roman­sach i pasjo­na­ci ksią­żek popu­lar­no­nau­ko­wych – mówi Urszu­la Chwal­ba, kura­tor­ka pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO z KBF, współ­or­ga­ni­za­tor­ka akcji Czy­taj PL.

Książ­ki dostęp­ne w 8. edy­cji Czy­taj PL W głów­nej biblio­te­ce akcji Czy­taj PL znaj­du­ją się:

1. Kir­ke, Made­li­ne Mil­ler, tłum. Paweł Korom­bel, Wydaw­nic­two Albatros

2. Samo­siej­ki, Domi­ni­ka Sło­wik, Wydaw­nic­two Literackie

3. Apar­ta­ment, Iza­be­la Jani­szew­ska, Wydaw­nic­two Czwar­ta Strona

4. Mor­ta­li­sta, Max Czor­nyj, Wydaw­nic­two Filia

5. Chąś­ba, Kata­rzy­na Puzyń­ska, Wydaw­nic­two Pró­szyń­ski Media

6. Demo­no­ma­chia, Marek Kra­jew­ski, Wydaw­nic­two Znak

7. The Spa­nish Love Decep­tion, Ele­na Armas, tłum. Mate­usz Baka, Wydaw­nic­two Otwarte

8. Wro­ny, Petra Dvo­ra­ko­va, tłum. Miro­sław Śmi­giel­ski, Wydaw­nic­two Sta­ra Szkoła

9. Licz­by nie kła­mią, Vac­lav Smil, tłum. Michał Strą­kow, Wydaw­nic­two Insignis

10. Plac Senac­ki 6 PM, Vin­cent V. Sever­ski, Wydaw­nic­two Czar­na Owca

11. Wiek para­dok­sów, Nata­lia Hatal­ska, Wydaw­nic­two Znak

12. Gra w rasy, Prze­my­sław Wiel­gosz, Wydaw­nic­two Karakter

Biblio­te­ka dla mło­dzie­ży, udo­stęp­nio­na w ramach „Upo­luj swo­ją książ­kę”, obejmuje:

1. Cały ten czas, Hania Cza­ban, Wydaw­nic­two We need YA

2. Stan splą­ta­nia, Rok­sa­na Jędrze­jew­ska-Wró­bel, Wydaw­nic­two Literackie

3. Lore, Ale­xan­dra Brac­ken, tłum. Michał Zacha­rzew­ski, Wydaw­nic­two Jaguar

4. Sio­stra gwiazd, Marah Woolf, tłum. Ewa Spi­ry­do­wicz, Wydaw­nic­two Jaguar

5. Szkla­ne pta­ki, Kata­rzy­na Zyskow­ska, Wydaw­nic­two Znak Literanova

6. Jak to wyja­śnić? Kac­per Pita­la, Wydaw­nic­two Otwarte

Dołącz i zyskaj dostęp do 18 ksią­żek! Zupeł­nie za darmo!

Do budo­wa­nia czy­tel­ni­czej for­my razem z Czy­taj PL orga­ni­za­to­rzy będą zachę­cać w inter­ne­to­wych ser­wi­sach lite­rac­kich, na Face­bo­oku, Insta­gra­mie oraz Tik­To­ku. Akcja będzie obec­na nie tyl­ko w świe­cie wir­tu­al­nym, ale i w prze­strze­ni miej­skiej dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu miast part­ner­skich. W ramach akcji „Upo­luj swo­ją książ­kę” ponow­nie Amba­sa­do­ra­mi i Amba­sa­dor­ka­mi czy­tel­nic­twa sta­ną się ucznio­wie i uczen­ni­ce szkół śred­nich w całej Pol­sce. Będą oni mogli pro­mo­wać akcję mię­dzy inny­mi dzię­ki ory­gi­nal­nym koszul­kom z kodem QR według pro­jek­tu Micha­ła Loby. Przed­pre­mie­ro­wo książ­ki udo­stęp­nio­ne w tego­rocz­nej odsło­nie akcji Czy­taj PL będą mogli wypo­ży­czać uczest­ni­cy 25. Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie. Aby dołą­czyć do Czy­taj PL, nale­ży pobrać apli­ka­cję mobil­ną Woblink z App Sto­re lub Google Play i przy jej pomo­cy zeska­no­wać kod QR umiesz­czo­ny na jed­nej z ofi­cjal­nych gra­fik akcji. Po zeska­no­wa­niu kodu moż­na cie­szyć się bez­płat­ny­mi e‑bookami i audio­bo­oka­mi z listy 18 dostęp­nych tytułów.

Czy­taj PL – naj­więk­sza akcja czy­tel­ni­cza w Pol­sce, a może i na świecie

Popu­lar­ność pro­jek­tu Czy­taj PL rośnie z każ­dą kolej­ną edy­cją. W ubie­głym roku wzię­ło w nim udział bli­sko 40 000 czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków, któ­rzy wypo­ży­czy­li ponad 75 000 ksią­żek. Wyni­ka z tego, że pra­wie każ­dy uczest­nik akcji się­gnął po dwie książ­ki! Swo­im zasię­giem Czy­taj PL obję­ło 6 kon­ty­nen­tów i było pro­mo­wa­ne przez 31 miast, 1000 szkół i ponad 1000 ambasadorów!

- Pro­po­nu­je­my czy­tel­ni­kom dołą­cze­nie do naj­więk­sze­go, ogól­no­pol­skie­go tre­nin­gu z czy­ta­nia. Zapra­sza­my do ćwi­cze­nia się w lite­rac­kich umie­jęt­no­ściach, odkry­wa­nia nowych twór­ców i prze­ży­wa­nia chwil peł­nych emo­cji dzię­ki dar­mo­we­mu dostę­po­wi do 18 best­sel­le­ro­wych ebo­oków w akcji Czy­taj PL! – mówi Mar­ty­na Gan­car­czyk, koor­dy­na­tor­ka akcji Czy­taj PL, z Księ­gar­ni Woblink.com

- Z pew­no­ścią na liście pie­czo­ło­wi­cie wybra­nych tytu­łów każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by, któ­re lubią słu­chać ksią­żek ucie­szy fakt, że aż 12 z nich będzie dostęp­nych w for­mie audio­bo­oka – dodaje.

Orga­ni­za­to­rzy i Part­ne­rzy: Orga­ni­za­to­rzy Czy­taj PL: Mia­sto Kra­ków, KBF, ope­ra­tor pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO, Księ­gar­nia Woblink.com

Part­ner stra­te­gicz­ny: Insty­tut Książki

Patron medial­ny: Niestatystyczny.pl

Part­ner akcji: PocketBook

Wydaw­cy: Wydaw­nic­two Alba­tros, Wydaw­nic­two Czar­na Owca, Wydaw­nic­two Czwar­ta Stro­na, Wydaw­nic­two Filia, Wydaw­nic­two Insi­gnis, Wydaw­nic­two Jagu­ar, Wydaw­nic­two Karak­ter, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Wydaw­nic­two Otwar­te, Wydaw­nic­two Pró­szyń­ski i S‑ka, Wydaw­nic­two Sta­ra Szko­ła, Wydaw­nic­two We Need YA, Wydaw­nic­two Znak

Mia­sta part­ner­skie akcji to mię­dzy inny­mi: Bia­ły­stok, Biel­sko-Bia­ła, Byd­goszcz, Bytom, Czę­sto­cho­wa, Gdy­nia, Kato­wi­ce, Kiel­ce, Legni­ca, Lublin, Łódź, Nowy Sącz, Olsz­tyn, Opo­le, Poznań, Radom, Słupsk, Sopot, Szcze­cin, Tar­nów, Toruń, Wro­cław, War­sza­wa, Zamość, Sofia, Nowy Jork, Pra­ga, Bruk­se­la Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO bio­rą­ce udział w akcji: Obi­dos, Dublin, Not­tin­gham, Lwów, Iowa City, Bar­ce­lo­na, Rey­kja­vik, Seat­tle Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w ramach zada­nia „Upo­luj swo­ją książkę”.

Infor­ma­cja prasowa


Skar­pet­ki z moty­wa­mi książ­ko­wy­mi? Zaj­rzyj na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy