Ciekawostki

TOP 10 książek według Stephena Kinga

W wywia­dach z pisa­rza­mi czę­sto powra­ca­ją pyta­nia: jakie powie­ści ich ukształ­to­wa­ły czy jakie książ­ki nale­żą do ich ulu­bio­nych. Moż­na powie­dzieć, że Ste­phen King uprze­dził dzien­ni­ka­rzy i podzie­lił się listą swo­ich ulu­bio­nych lektur.

Ste­phen King bije rekor­dy popu­lar­no­ści na całym świe­cie, nazy­wa­ny jest kró­lem hor­ro­rów. Autor „Mia­stecz­ka Salem”, „Zie­lo­nej mili” i „Mrocz­nej wie­ży” sprze­dał ponad 350 milio­nów egzem­pla­rzy. Bez wąt­pie­nia wie­lu jego fanów nie raz zasta­na­wia­ło się, co zro­bić, by osią­gnąć taki suk­ces – w tym pomóc im może m.in. auto­bio­gra­ficz­na pozy­cja „Jak pisać. Pamięt­nik rze­mieśl­ni­ka”, ale też rada, by czy­tać rów­nie wie­le co pisać. A jakie powie­ści ukształ­to­wa­ły Ste­phe­na Kin­ga? Oto lista!

• Wil­liam Gol­ding: Wład­ca much
• Kathe­ri­ne Anne Por­ter: Ship of Fools
• Richard Adams: Wod­ni­ko­we Wzgó­rze
• Adam John­son: The Orphan Master’s Son
• Tho­mas Wil­liams: The Hair of Harold Roux
• Cor­mac McCar­thy: Krwa­wy połu­dnik
• Ralph Elli­son: Nie­wi­dzial­ny czło­wiek
• Geo­r­ge Orwell: Rok 1984
• Phi­lip Roth: Ame­ry­kań­ska sie­lan­ka
• J.R.R. Tol­kien: Wład­ca pierścieni

War­to jed­nak pod­kre­ślić, że Ste­phen King zazna­czył, że wszyst­ko tak napraw­dę zale­ży od dnia: gdy­by publi­ko­wał zesta­wie­nie w innym nastro­ju lub momen­cie życia, mógł­by zamiast „Krwa­we­go połu­dni­ka” pole­cić „Rącze konie”, „Egzor­cy­stę” czy „Świa­tłość w sierp­niu”; zauwa­żył też, że na liście powin­ny zna­leźć się nazwi­ska Scot­ta Smi­tha, Iris Mur­doch, Anto­ny­’e­go Powel­la, Patri­cii High­smith i Patric­ka O’Briana.

Łatwo zauwa­żyć, że nie wszyst­kie z wymie­nio­nych przez Ste­phe­na Kin­ga ksią­żek uka­za­ły się już w Pol­sce. To dobry moment, by wydaw­cy zaczę­li sta­rać się o pra­wa – taka reko­men­da­cja na pew­no pomo­że sprze­dać te powieści!

zdję­cie głów­ne: wikipedia.org (pier­wot­ne źró­dło flickr/Ste­pha­nie Law­ton/ licen­cja Attri­bu­tion 2.0 Gene­ric (cc-by-sa‑2.0)


REKLAMA

Limitowany pakiet TO! Kup teraz!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy