Aktualności

Peter Jackson rozważał hipnozę, by zapomnieć Władcę Pierścieni

Na nie­ty­po­we wyzna­nie zde­cy­do­wał się Peter Jack­son, twór­ca słyn­nej fil­mo­wej try­lo­gii „Wład­ca Pier­ście­ni”. Jak przy­znał – tak bar­dzo chciał zapo­mnieć o swo­im udzia­le w powsta­niu kul­to­wej adap­ta­cji, że rozważał…hipnozę. Co go do tego skłoniło?

Uspo­ka­ja­my – powo­dem, dla któ­re­go reży­ser „Wład­cy Pier­ście­ni” chciał się pod­dać hip­no­zie nie był wca­le wstyd za dzie­ło, któ­re ma w swo­im dorobku.

Kie­dy zro­bi­li­śmy „Wład­cę Pier­ście­ni” zawsze czu­łem się poszko­do­wa­ny, że nigdy nie spoj­rzę na ten film tak jak­bym go nigdy wcze­śniej nie widział. Zanim tra­fił na ekra­ny, ja byłem już zanu­rzo­ny w jego świe­cie przez pięć lub sześć lat. To była ogrom­na stra­ta nie móc się cie­szyć tym dzie­łem w taki spo­sób jak mie­li oka­zję zro­bić to inni.

Jak się oka­zu­je, z tego powo­du Jack­son zupeł­nie na poważ­nie roz­wa­żał pod­da­nie się hip­no­zie: Napraw­dę bra­łem pod uwa­gę zgło­sze­nie się do jakie­goś spe­cja­li­sty od hip­no­zy, żeby zapo­mnieć o fil­mach i pra­cy, któ­ra była czę­ścią moje­go życia przez ostat­nie sześć czy sie­dem lat. Wszyst­ko po to, żeby móc czer­pać przy­jem­ność z oglą­da­nia. Osta­tecz­nie się na to nie zde­cy­do­wa­łem, ale roz­ma­wia­łem o całej sytu­acji z Der­re­nem Brow­nem (bry­tyj­ski men­ta­li­sta – przyp. red.) któ­ry stwier­dził, że mógł­by tego dokonać.

Wkrót­ce Jack­son będzie miał jed­nak oka­zję doświad­czyć fil­mo­wej uczty z per­spek­ty­wy fana przy oka­zji pre­mie­ry seria­lo­wej wer­sji „Wład­cy Pier­ście­ni” szy­ko­wa­nej przez Amazona.

Będę to oglą­dać – przy­znał w roz­mo­wie z The Hol­ly­wo­od Repor­ter. Nie jestem typem oso­by, któ­ra życzy­ła­by komuś źle. Two­rze­nie fil­mów to wystar­cza­ją­co cięż­ki kawa­łek chle­ba. Jeśli ktoś stwo­rzy dobry film lub serial, jest to powód do świę­to­wa­nia. Nie mogę się docze­kać odbio­ru tego dzie­ła jako abso­lut­nie neu­tral­ny obser­wa­tor – dodał.

Serial „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy” będzie mieć swo­ją pre­mie­rę już 2 wrze­śnia na Ama­zon Pri­me Video.

źródło hollywoodreporter/ign/

 

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy