Felieton

Pomysł na świąteczny prezent dla niestatystycznego Polaka

Już tyl­ko dwa tygo­dnie dzie­lą nas od wigi­lij­nych spo­tkań z rodzi­na­mi i przy­ja­ciół­mi oraz od rado­sne­go buszo­wa­nia pod cho­in­ka­mi w poszu­ki­wa­niu świą­tecz­nych podar­ków. War­to więc też pomy­śleć o naszych naj­bliż­szych. Każ­de­go roku zmie­nia­ją się pre­fe­ren­cje zaku­po­we, róż­ne mody prze­mi­ja­ją, zawsze jed­nak moż­na liczyć na książ­ki. Pre­zen­ty z tej wła­śnie kate­go­rii cie­szą się sta­le ogrom­ną popu­lar­no­ścią, zwłasz­cza wśród nas, nie­sta­ty­stycz­nych Polaków.

Bio­rąc pod uwa­gę, ile nowo­ści książ­ko­wych uka­zu­je się na ryn­ku w każ­dym mie­sią­cu, jasnym jest, że doko­na­nie odpo­wied­nie­go wybo­ru może nastrę­czać pew­nych trud­no­ści. W związ­ku z tym posta­no­wi­li­śmy zebrać w jed­nym miej­scu garść świe­żych pre­mier i tro­chę star­szych, ale nadal bar­dzo cie­ka­wych pozy­cji – od róż­nych wydaw­ców, z róż­nych gatun­ków – tak by dla każ­de­go zna­la­zło się coś dobrego.

Pło­mień, Mag­da­le­na Salik

Naukow­cy szy­ku­ją się do naj­więk­szej z dotych­cza­so­wych misji ludz­ko­ści. W kosmo­sie, cał­kiem bli­sko jak na jego ska­lę, odkry­to nada­ją­cą się do zamiesz­ka­nia Dru­gą Zie­mię. Co może zjed­no­czyć podzie­lo­ną ludz­kość? Roz­wią­za­niem wyda­je się nowy pro­me­tej­ski mit: ogól­no­świa­to­wy pro­jekt wypra­wy mię­dzy­gwiezd­nej do zba­da­nia pokry­te­go lodem globu.

W powie­ści Mag­da­le­ny Salik zde­rze­nie rze­czy­wi­sto­ści alter­na­tyw­nej z nie­speł­nio­ny­mi ludz­ki­mi aspi­ra­cja­mi pro­wa­dzi do abso­lut­nie zaska­ku­ją­ce­go fina­łu. Pło­mień zapew­ni czy­tel­ni­czą satys­fak­cję zarów­no fanom Sta­ni­sła­wa Lema, jak i widzom seria­lu Westworld.


Nigdy, Ken Follett

Ame­ry­kań­ska pre­zy­dent, robi wszyst­ko, by unik­nąć wyda­nia roz­ka­zu uży­cia bro­ni jądro­wej… Bły­sko­tli­wy szef chiń­skie­go wywia­du, pro­wa­dzi mister­ną grę, by powstrzy­mać rząd swo­je­go kra­ju przed star­ciem z Zacho­dem… Agen­ci CIA, roz­pra­co­wu­ją w Afry­ce Pół­noc­nej struk­tu­ry islam­skich ter­ro­ry­stów… Mło­da Afry­kan­ka, decy­du­je się na nie­bez­piecz­ną podróż przez Saha­rę, by zapew­nić przy­szłość swo­je­mu dziec­ku… Wszy­scy oni podej­mu­ją ryzy­ko i poświę­ca­ją się, ponie­waż wie­rzą, że są w sta­nie spra­wić, żeby świat stał się lep­szym i bez­piecz­niej­szym miej­scem. Tyl­ko że to może nie wystarczyć…

Wni­kli­wa powieść, w któ­rej losy zwy­kłych ludzi prze­pla­ta­ją się z wiel­ką poli­ty­ką w wybu­cho­wej peł­nej emo­cji mie­szan­ce, rów­nie pasjo­nu­ją­cej, jak Upa­dek gigantów.


Powrót, Nicho­las Sparks

Tre­vor Ben­son nie zamie­rzał wra­cać do mia­stecz­ka New Bern w Karo­li­nie Pół­noc­nej. Głów­nie dla­te­go, że nie prze­wi­dy­wał, że zosta­nie strasz­li­wie ran­ny w wypad­ku pod­czas misji woj­sko­wej, na któ­rej był leka­rzem. I że wte­dy odzie­dzi­czo­na po dziad­ku sta­ra cha­ta wyda mu się ide­al­nym schronieniem.

Tre­vor nie prze­wi­dy­wał też, że w New Bern znaj­dzie kogoś, kto poru­szy mu ser­ce. Kie­dy jed­nak spo­ty­ka Nata­lie, zastęp­czy­nię miej­sco­we­go sze­ry­fa, nie może tak po pro­stu o niej zapo­mnieć. Ale nawet gdy wyda­je się, że Nata­lie odwza­jem­nia jego uczu­cia, nadal pozo­sta­je zadzi­wia­ją­co odle­gła… A Tre­vor zasta­na­wia się, co kobie­ta ukrywa.


Wiel­ka Pan­da i Mały Smok, James Norbury

Wiel­ka Pan­da i Mały Smok podej­mu­ją wspól­ną podróż, choć dobrze się nie zna­ją. Szyb­ko gubią dro­gę – jak wie­lu z nas w życiu – ale wie­dzą, że stra­ce­nie z oczu celu czę­sto pozwa­la dostrzec wspa­nia­ło­ści, któ­rych zazwy­czaj nie zauwa­ża­my. Dla­te­go z rado­ścią błą­dzą, odkry­wa­ją nie­zna­ne miej­sca i dys­ku­tu­ją o tym, co w życiu najważniejsze.

Wiel­ka Pan­da i Mały Smok to książ­ka, w któ­rej znaj­dą mądrość czy­tel­ni­cy w róż­nym wie­ku – od dzie­ci, przed któ­ry­mi świat stoi otwo­rem, do doro­słych, któ­rych życie czę­sto zmu­sza do rady­kal­nych zmian. Poczu­cie humo­ru i mądrość Wiel­kiej Pan­dy i Małe­go Smo­ka prze­mó­wią do każ­de­go z nas.


Dom Guc­ci. Potę­ga mody, sza­leń­stwo pie­nię­dzy, gorycz upad­ku, Sara Gay Forden

Uzna­na przez „The Eco­no­mist” za jed­ną z naj­lep­szych ksią­żek roku, Guc­ci opo­wia­da nie­zwy­kłą histo­rię potę­gi dyna­stii Guc­cich i rów­nie nie­zwy­kły upa­dek. Pod­czas gdy fir­ma osią­ga­ła bez­pre­ce­den­so­wy suk­ces, rodzi­na pogrą­ży­ła się w oso­bi­stej tragedii.

Histo­ria Guc­cich to histo­ria blich­tru, prze­py­chu, intryg, powsta­nia, bli­skie­go upad­ku i póź­niej­sze­go odro­dze­nia się modo­wej dyna­stii. Sara Gay For­den pozwa­la nam zaj­rzeć za kuli­sy, poka­zu­je ukry­te namięt­no­ści, potę­gę oraz sła­be punk­ty naj­waż­niej­sze­go w naszych cza­sach rodu zwią­za­ne­go z modą. Ta powszech­nie cenio­na książ­ka urze­ka wart­ką opo­wie­ścią o modzie, wiel­kich pie­nią­dzach i roz­dzie­ra­ją­cej ser­ce tragedii.


Dia­na. Jej histo­ria, Andrew Morton

Ta prze­ło­mo­wa bio­gra­fia nazwa­na „naj­dłuż­szym pozwem roz­wo­do­wym w histo­rii” zosta­ła napi­sa­na we współ­pra­cy z samą księż­ną i przy wspar­ciu jej przy­ja­ciół. Nigdy wcze­śniej żaden czło­nek rodzi­ny kró­lew­skiej nie mówił w tak suro­wy, nie­upięk­szo­ny spo­sób o swo­im nie­szczę­śli­wym mał­żeń­stwie, rela­cji z kró­lo­wą, wyjąt­ko­wym życiu w domu Wind­so­rów, nadzie­jach, oba­wach i marzeniach.

Po dwu­dzie­stu pię­ciu latach od pierw­sze­go wyda­nia Mor­ton powra­ca do taj­nych taśm, któ­re nagrał z księż­ną, i ujaw­nia nowe, zaska­ku­ją­ce fak­ty o jej życiu i oso­bo­wo­ści. W tym nowym, roz­sze­rzo­nym wyda­niu bio­graf ana­li­zu­je dzie­dzic­two Dia­ny – kobie­ty, któ­ra odmie­ni­ła rodzi­nę kró­lew­ską, nada­jąc jej bar­dziej emo­cjo­nal­ną, ludz­ką twarz, a tym samym poma­ga­jąc jej wejść w XXI wiek.


Targ mię­sny, Juno Dawson

Jana Novak to zwy­kła dziew­czy­na z połu­dnio­we­go Lon­dy­nu. Jest wyso­ka, tycz­ko­wa­ta i czu­je się nie­swo­jo ze swo­im andro­gy­nicz­nym wyglą­dem. Nie­ocze­ki­wa­nie zosta­je odkry­ta przez agen­cję mode­lek i kata­pul­to­wa­na do roli super­gwiaz­dy. Z dnia na dzień sta­je się It girl.

Ale im wyżej się wzno­sisz, tym tra­gicz­niej­szy jest upadek…

Świat mody jest rów­no­cze­śnie fan­ta­stycz­ny i obrzy­dli­wy. Oprócz sła­wy i wiel­kich pie­nię­dzy, czy­ha w nim też wie­le zagro­żeń. Juno Daw­son w spo­sób nie­zwy­kle szcze­ry i suro­wy ujaw­nia mrocz­ną praw­dę o bran­ży modo­wej, któ­rej nie omi­nę­ło #Time­sUp i #MeToo.


Las kości i dusz, Lisa Lueddecke

Zbli­ża się Wigi­lia Świę­tych, a tru­ją­cy deszcz spo­wi­ja­ją­cy Zamek Mar­co­sza prze­ci­na jego gra­ni­ce. Kie­dy brat Beaty zosta­je porwa­ny przez deszcz, Beata i jej przy­ja­ciel Bene­dek wyru­sza­ją w nie­bez­piecz­ną podróż, by odkryć źró­dło jej tajem­ni­cy – dla­cze­go jest jedy­ną oso­bą, któ­ra może nie­na­ru­szo­na przejść przez deszcz.

Wkrót­ce Beata zosta­je jed­nak wcią­gnię­ta w grę z tajem­ni­czą Lil­ja­ną, dziew­czy­ną, któ­ra skry­wa wła­sny magicz­ny sekret. W Mar­co­szy magia jest zaka­za­na, więc dziew­czy­ny muszą zna­leźć spo­sób, by wyko­rzy­stać swo­je zdol­no­ści i uwol­nić ich potencjał?


Nie­śmier­tel­ne, Kiran Mil­l­wo­od Hargrave

W wigi­lię dnia prze­po­wied­ni sie­dem­na­sto­let­nia Lil i jej sio­stra bliź­niacz­ka Kiz­zy zosta­ją schwy­ta­ne przez okrut­ne­go boja­ra Val­ca­ra, pozba­wio­ne wol­no­ści i nadziei. Kie­dy Lil za spra­wą innej bran­ki, Miry, odzy­sku­je wia­rę w to, że war­to żyć i kochać, roz­pacz­li­wa egzy­sten­cja sióstr zosta­je zagro­żo­na po raz kolej­ny. Na ich dro­dze sta­je bowiem legen­dar­ny Dra­cul, bar­dziej potwór niż czło­wiek, dla któ­re­go dziew­czę­ta to nie­wie­le war­te zabaw­ki. W bru­tal­nym świe­cie, któ­rym rzą­dzą mrocz­ne pożą­da­nie i prze­zna­cze­nie, dziew­czę­ta muszą rato­wać sie­bie i swo­ją krew – nawet jeśli ozna­cza to zgo­dę na życie po śmierci.

Zapie­ra­ją­ca dech w pier­siach opo­wieść o losach oblu­bie­nic Dra­ku­li, spod pió­ra nagra­dza­nej autor­ki bestsellerów.


Ted Bun­dy. Bestia obok mnie, Ann Rule

Prze­ra­ża­ją­ca do szpi­ku kości i zaska­ku­ją­co intym­na legen­dar­na już książ­ka Ann Rule to opo­wieść kobie­ty, któ­ra zda­je sobie spra­wę, że chło­pak z dyżur­ki obok, jej przy­ja­ciel, wraż­li­wy pra­cow­nik tele­fo­nu zaufa­nia, to potwór w ludz­kiej skórze.

Korzy­sta­jąc z pry­wat­nej kore­spon­den­cji z Bun­dym, pro­wa­dzo­nej aż do jego egze­ku­cji, Rule kre­śli fascy­nu­ją­cą opo­wieść roz­pię­tą mię­dzy oso­bi­stą per­spek­ty­wą a zawo­do­wym pro­fe­sjo­na­li­zmem dzien­ni­kar­ki będą­cej na tro­pie seryj­ne­go mor­der­cy, cha­ry­zma­tycz­ne­go i inte­li­gent­ne­go czło­wie­ka, któ­re­go mia­ła za przyjaciela.


Świę­to ognia, Jakub Małecki

Łucja wie­rzy, że przed wspo­mnie­nia­mi ura­tu­je ją balet. Nast­ka obser­wu­je świat przez okno z taką uwa­gą, że zda­rza jej się prze­no­sić w innych ludzi. Ich ojciec coraz czę­ściej ucie­ka do jedy­ne­go miej­sca, w któ­rym czu­je, że żyje napraw­dę. Każ­de z nich po swo­je­mu obła­ska­wia przeszłość.

Świę­to ognia to kame­ral­na opo­wieść o prze­kra­cza­niu gra­nic i cenie, jaką trze­ba za to zapła­cić. O zachłan­no­ści życia i kon­fron­ta­cji z niemożliwym.

Pra­wa do ekra­ni­za­cji Świę­ta ognia jesz­cze przed publi­ka­cją książ­ki zaku­pi­ła wytwór­nia Opus Film, pro­du­cent m. in. Idy i Zim­nej wojny.


Sza­mań­ski twist, Ane­ta Jadowska

Wit­ka­cy, nie­ocze­ki­wa­nie wysła­ny na wcze­sną poli­cyj­ną eme­ry­tu­rę, szu­ka nowych moż­li­wo­ści zarob­ku. Egzor­cy­sta na godzi­ny? Gorą­ca linia dla gra­nicz­ni­ków? A może detek­tyw od spraw nad­przy­ro­dzo­nych? Tra­fia mu się nawet pierw­szy klient, szu­ka­ją­cy zagi­nio­nej magicz­nej sio­stry i sek­ty, w któ­rej obo­je dora­sta­li, a Wit­ka­cy czu­je, że może się w tym spraw­dzić. W koń­cu to pra­wie jak pra­ca w poli­cji, tyl­ko bez odzna­ki – za to z ducha­mi, magią i prze­ra­ża­ją­cym guru, Jupi­te­rem. Tym­cza­sem po mie­ście krą­ży para demo­nów, wywo­łu­jąc u ludzi myśli samo­bój­cze i agre­sję, trick­ster Kojot pano­szy się po oko­li­cy, duch opie­kuń­czy Wit­ka­ce­go pada ofia­rą pod­łej klą­twy, a cór­ka szu­ka sojusz­ni­ków w Zaświa­tach. Wit­ka­cy nigdy nie miał lek­ko, ale to już napraw­dę przesada!


Malo­wa­ny czło­wiek, Peter V. Brett

Zaszczu­ta i zdzie­siąt­ko­wa­na ludz­kość prze­kli­na noc. Z każ­dym zmierz­chem na powierzch­nię zie­mi wydo­sta­ją się krwio­żer­cze demo­ny. Prze­ra­że­ni ludzie ucie­ka­ją za magicz­ne runy i bez­sil­nie modlą się o następ­ny dzień życia. Rzeź usta­je bla­dym świ­tem, gdy świa­tło słoń­ca zapę­dza demo­ny z powro­tem w Otchłań.

W tym dogo­ry­wa­ją­cym świe­cie dora­sta tro­je mło­dych ludzi. Arlen, prze­ko­na­ny, że naj­gor­szą tru­ci­zną jest strach prze­peł­nia­ją­cy ludz­kie ser­ca. Leesha, któ­rej życie zruj­no­wa­ło jed­no pro­ste kłam­stwo. I Rojer, któ­re­go los na zawsze odmie­nił wędrow­ny min­strel, wygry­wa­ją­cy na skrzyp­kach skocz­ną melodię.


Cień utra­co­ne­go świa­ta, James Islington

Oto świat, w któ­rym magia jest oczy­wi­sta, niczym ist­nie­nie dobra i zła. I podob­nie jak zło, do cna znie­na­wi­dzo­na. Oto świat, któ­ry za chwi­lę prze­sta­nie ist­nieć. Z pół­no­cy nad­cią­ga zagła­da, a jedy­ne, co może sta­wić jej czo­ła to wła­śnie wzgar­dzo­na i osła­bio­na magia.

Mło­dy Davian wyru­sza w nie­bez­piecz­ną podróż na pół­noc. U boku ma przy­ja­cie­la a za ple­ca­mi zosta­wia znisz­cze­nie, śmierć i gro­zę. Mimo stra­chu, każ­de­go dnia wędru­je dalej, wszak od powo­dze­nia jego misji zale­żą losy świa­ta. No, chy­ba, że jego misja pole­ga na czymś zupeł­nie innym, niż sądzi i wła­ści­wie został wysła­ny na śmierć.


Cór­ka rzeź­ni­ka, Yaniv Iczkovits

Obsy­pa­na nagro­da­mi – w tym pre­sti­żo­wy­mi Win­ga­te Lite­ra­ry Pri­ze, Agnon Pri­ze oraz Ramat Gan Pri­ze – pika­rej­ska powieść o kobie­cie, któ­ra uzbro­jo­na w rzeź­ni­czy nóż, wyru­sza w nie­bez­piecz­ną podróż, by przy­wró­cić spo­kój swo­jej rodzinie.

Fania Kaj­zman – odda­na żona i mat­ka pię­cior­ga dzie­ci – szo­ku­je miesz­kań­ców Moto­lu i sąsied­nich wsi, gdy w środ­ku nocy opusz­cza swój dom i roz­pły­wa się w mro­ku. Wpraw­dzie męż­czyź­ni zni­ka­ją w tej oko­li­cy od wie­lu lat, ale żeby żona i matka?

Czy ma to coś wspól­ne­go z zagi­nio­nym szwa­grem Fani, któ­ry zosta­wił jej sio­strę już nie­mal rok temu i uciekł do Miń­ska? A może Fania dała się uwieść tajem­ni­cze­mu Żiż­ko­wi Bre­szo­wo­wi, któ­ry rów­nież znik­nął tej samej nocy?


Ala­ska. Przy­sta­nek na krań­cu świa­ta, Damian Hadaś

Witaj­cie na Ala­sce! – naj­więk­szym i naj­rza­dziej zalud­nio­nym sta­nie Ame­ry­ki, gdzie na kilo­metr kwa­dra­to­wy przy­pa­da pół miesz­kań­ca, a do sto­li­cy nie pro­wa­dzi żad­na dro­ga lądo­wa. Żyje się tutaj w oto­cze­niu zapie­ra­ją­cej dech w pier­siach dzi­kiej przy­ro­dy i na gra­ni­cy płyt tek­to­nicz­nych, więc doświad­cze­nie trzę­sie­nia zie­mi jest tak samo praw­do­po­dob­ne, jak spo­tka­nie niedź­wie­dzia czy spa­cer po lodowcu.

Ala­ska – koja­rzo­na z zim­nem, wyso­ki­mi góra­mi i życiem na odlu­dziu – jest o wie­le bar­dziej róż­no­rod­na, niż może się wyda­wać. Damian Hadaś opo­wia­da o jej kon­tra­stach, postę­pu­ją­cych zmia­nach kli­ma­tycz­nych, trud­nej histo­rii rdzen­nych miesz­kań­ców, feno­me­nie „Wszyst­ko za życie”, ale też o tym, jacy są Ala­skij­czy­cy i czy napraw­dę jest tu tak zim­no, jak myślimy.


Życie na naszej pla­ne­cie. Moja histo­ria, wasza przy­szłość, David Attenborough

W chwi­li, kie­dy to piszę, mam dzie­więć­dzie­siąt czte­ry lata. Prze­ży­łem napraw­dę nie­zwy­kłe życie. Dopie­ro teraz to do mnie docie­ra. Mia­łem szczę­ście. Podró­żo­wa­łem w dzi­kie miej­sca i krę­ci­łem fil­my o stwo­rze­niach, któ­re je zamiesz­ku­ją. Dzię­ki temu dobrze pozna­łem naszą pla­ne­tę. Na wła­sne oczy prze­ko­na­łem się, jaka jest cudow­na i róż­no­rod­na. Byłem świad­kiem wspa­nia­łych spek­ta­kli i poru­sza­ją­cych dramatów”.

Świat, w któ­rym żyje­my, zmie­nił się nie do pozna­nia na jego oczach. Był świad­kiem tego, jak czło­wiek nisz­czy swój dom. Postę­pu­ją­ca zagła­da róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej pla­ne­ty jest praw­dzi­wą tra­ge­dią naszych cza­sów, a jej dowo­dy są wszę­dzie. Może­my to zmie­nić, jeśli zacznie­my dzia­łać teraz. David Atten­bo­ro­ugh jest wła­ści­wą oso­bą, któ­ra może wska­zać nam drogę.


Zie­mia trwa, Geo­r­ge R. Stewart

Pierw­szy pol­ski prze­kład kla­sycz­nej powie­ści posta­po­ka­lip­tycz­nej, nagro­dzo­nej Inter­na­tio­nal Fan­ta­sy Award, inspi­ra­cji dla Bastio­nu Ste­phe­na Kinga.

Na świe­cie wybu­cha epi­de­mia nowej, nie­zwy­kle groź­nej i zakaź­nej cho­ro­by. Naukow­cy nie potra­fią usta­lić, czy zaraz­ki pocho­dzą od zwie­rząt, powsta­ły w wyni­ku muta­cji czy wymknę­ły się z labo­ra­to­rium opra­co­wu­ją­ce­go broń bio­lo­gicz­ną. Wszel­kie pró­by wpro­wa­dze­nia kwa­ran­tan­ny zawo­dzą i w krót­kim cza­sie ludz­kość ule­ga nie­mal cał­ko­wi­tej zagła­dzie. Przy życiu pozo­sta­ją tyl­ko nie­licz­ni, w tym Ish, któ­ry pod­czas pan­de­mii prze­by­wał w górach w Kali­for­nii. Ish oba­wia się, że ci, któ­rzy prze­trwa­li, sto­czą się w otchłań bar­ba­rzyń­stwa, a doro­bek ludz­ko­ści zosta­nie zaprze­pasz­czo­ny. W poszu­ki­wa­niu oca­la­łych Ish wypra­wia się na Wschod­nie Wybrze­że, a po powro­cie do Kali­for­nii spo­ty­ka mądrą i odważ­ną Em, któ­ra wzbu­dza w nim nadzie­ję i chęć życia. Razem sta­wia­ją czo­ło nie­wy­obra­żal­nym wyzwa­niom, budu­jąc w San Fran­ci­sco nową wspól­no­tę i rzu­ca­jąc ziar­na nowe­go początku.


Doli­na, Ber­nard Minier

Nowe śledz­two Mar­ti­na Servaza!

W odcię­tej od świa­ta doli­nie w Pire­ne­jach docho­dzi do serii strasz­li­wych mor­derstw. Podej­rze­wa się, że jakąś rolę w spra­wie odgry­wa pobli­skie opac­two kry­ją­ce wie­le sekre­tów. Mia­stecz­ko ogar­nia cha­os, miesz­kań­cy posta­na­wia­ją wziąć spra­wy w swo­je ręce. Do akcji wkra­cza Mar­tin Servaz, były komi­sarz poli­cji w Tulu­zie, któ­re­go prze­szłość przy­wio­dła do tego odcię­te­go od świa­ta miej­sca. Nie wie, że przyj­dzie mu się zmie­rzyć z nie­wy­obra­żal­nym złem, gor­szym niż naj­strasz­liw­szy koszmar…


Bogi­nie, Alex Michaelides

Dla Maria­ny Andros – tera­peut­ki gru­po­wej wal­czą­cej z wła­sny­mi demo­na­mi prze­szło­ści – Cam­brid­ge to miej­sce, gdzie pozna­ła swo­je­go męża. Dla jej sio­strze­ni­cy Zoe to tra­gicz­na sce­na mor­der­stwa jej naj­lep­szej przy­ja­ciół­ki. W murach uni­wer­sy­te­tu, gdzie oży­wa­ją wspo­mnie­nia, Maria­na pozna­je taj­ne sto­wa­rzy­sze­nie mło­dych dziew­czyn – Bogi­nie. Jego człon­ki­nie są wstrzą­śnię­te zabój­stwem jed­nej z kole­ża­nek. Gru­pa jest pod wpły­wem enig­ma­tycz­ne­go pro­fe­so­ra Edwar­da Foski. Maria­na jest pew­na, że pomi­mo iż Foska ma ali­bi, to on jest spraw­cą zabójstwa.

Obse­sja Maria­ny na punk­cie udo­wod­nie­nia winy Fosce wymy­ka się spod kon­tro­li, gro­żąc znisz­cze­niem jej wia­ry­god­no­ści, a tak­że naj­bliż­szych rela­cji. Kobie­ta jest zde­ter­mi­no­wa­na, by powstrzy­mać zabój­cę, nawet jeśli będzie ją to kosz­to­wa­ło wszyst­ko – łącz­nie z wła­snym życiem.


Sze­lest, Mał­go­rza­ta Oli­wia Sobczak

Nowy thril­ler kry­mi­nal­ny Mał­go­rza­ty Oli­wii Sob­czak, autor­ki best­sel­le­ro­wej serii „Kolo­ry zła” („Czer­wień”, „Czerń”, „Biel”), dzię­ki któ­rej zosta­ła okrzyk­nię­ta gwiaz­dą pol­skie­go kryminału.

Dzien­ni­kar­ka Ali­cja Grab­ska dosta­je zle­ce­nie prze­te­sto­wa­nia mobil­nej apli­ka­cji „Pla­ce to Rest”, pro­wa­dzą­cej do zagad­ko­wych miejsc na mapie Trój­mia­sta. W cza­sie jed­ne­go z “wypa­dów” naty­ka się na cia­ło zamor­do­wa­nej kobie­ty. Śledz­two pro­wa­dzo­ne przez detek­ty­wa Oska­ra Kor­dę wie­dzie do mrocz­ne­go, peł­ne­go tajem­nic świa­ta, w któ­rym prze­szłość nigdy nie daje o sobie zapomnieć.


Spra­wa pre­zy­den­ta, Marc Elsberg

Praw­nicz­ka Dana Marin nie wie­rzy­ła, że nadej­dzie taki dzień: były pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych w cza­sie wizy­ty w Ate­nach zosta­je aresz­to­wa­ny przez grec­ką poli­cję dzia­ła­ją­cą na zle­ce­nie Mię­dzy­na­ro­do­we­go Try­bu­na­łu Kar­ne­go w Hadze. To momen­tal­nie wywo­łu­je dyplo­ma­tycz­ne tor­na­do. W USA toczy się kam­pa­nia wybor­cza i aktu­al­nie urzę­du­ją­cy pre­zy­dent nie może sobie pozwo­lić na jaki­kol­wiek skan­dal. Bia­ły Dom for­mu­łu­je groź­by pod adre­sem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Try­bu­na­łu Kar­ne­go i wszyst­kich państw Unii Europejskiej.

Dana Marin roz­po­czy­na wal­kę ze znacz­nie sil­niej­szym prze­ciw­ni­kiem – podob­nie jak jej klu­czo­wy świa­dek, któ­re­go zezna­nia mogą osta­tecz­nie pogrą­żyć nie­gdyś naj­po­tęż­niej­sze­go czło­wie­ka na świe­cie. Ame­ry­kań­skie taj­ne służ­by dep­czą już sygna­li­ście po pię­tach, a oddział spe­cjal­ny przy­go­to­wu­je się do siło­we­go uwol­nie­nia byłe­go pre­zy­den­ta, by za wszel­ką cenę unie­moż­li­wić prze­ka­za­nie go do Hagi…


Ty kochasz mnie, Caro­li­ne Kepnes

Joe Gold­berg ma dość zgieł­ku miast, poze­rów i dość Love. Dosta­je pra­cę w biblio­te­ce na małej wyspie, tam pozna­je: Mary Kaye DiMar­co. Joe nie będzie się wtrą­cał, nie popad­nie w obse­sję. Zdo­bę­dzie ją w sta­ro­świec­ki spo­sób… Sęk w tym, że Mary Kaye ma już swo­je życie i jest… zajęta.

Czy Joe w koń­cu odnaj­dzie miłość?


Małe Licho i bab­skie spraw­ki, Mar­ta Kisiel

Czwar­ta kla­sa to nie prze­lew­ki, o czym Boży­dar Anto­ni Jekieł­łek prze­ko­nu­je się na wła­snej skó­rze. Rów­nież w domu nie ma co liczyć na spo­kój, kie­dy z każ­de­go kąta wyła­żą kra­sno­lud­ki i sika­ją do mle­ka, Tsad­kiel orga­ni­zu­je kor­ki z mat­my, Licho zosta­je kie­row­ni­kiem spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej, a wujek Kon­rad usi­łu­je pra­co­wać. Ale praw­dzi­we zamie­sza­nie zaczy­na się, gdy do kla­sy czwar­tej be nie­ocze­ki­wa­nie wkra­cza Jed­na Wiel­ka Zmył­ka, wywo­łu­jąc wil­ka z lasu. Czy też, jak w tym przy­pad­ku, wid­mo­we­go Szczę­sne­go z zaświa­tów. Kra­sno­lud­ki, bab­skie spraw­ki i tatuś w przy­pły­wie roman­ty­zmu. Nic dziw­ne­go, że pochło­nię­ty Spra­wa­mi Bożek nie zauwa­ża, co czai się w szkol­nym budyn­ku. A jest to coś strasz­niej­sze­go niż pierw­sza miłość, spraw­dzian z mat­my, a nawet chiń­skie gum­ki do mazania…

Cóż. Nie­któ­rzy nigdy nie uczą się na błędach.


Try­lo­gia mostu Wil­liam Gibson 

Kul­to­wa try­lo­gia Gib­so­na, zapo­cząt­ko­wa­na „Świa­tło Wir­tu­al­ne”. Pierw­sze wyda­nie zbiorcze.

Świa­tło wirtualne

Począ­tek XXI wie­ku. Na miej­scu znisz­czo­nej przez trzę­sie­nie zie­mi Kali­for­nii powsta­ją dwa sio­strza­ne sta­ny NoCal i SoCal. W wyni­ku kata­stro­fy zosta­je uszko­dzo­ny most Gol­den Gate – sym­bol San Fran­ci­sco – któ­ry sta­je się domem dla out­si­de­rów, takich jak Che­vet­te Washing­ton. Pod wpły­wem impul­su, Che­vet­te na jed­nym z hote­lo­wych przy­jęć krad­nie oku­la­ry. Wkrót­ce prze­ko­nu­je się, że ten z pozo­ru zwy­czaj­ny przed­miot to zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie gadżet umoż­li­wia­ją­cy dostęp do taj­nych infor­ma­cji. Kie­dy zosta­ją zna­le­zio­ne zwło­ki poprzed­nie­go wła­ści­cie­la oku­la­rów, dziew­czy­na znaj­du­je się w poważ­nym nie­bez­pie­czeń­stwie. Roz­po­czy­na się poszu­ki­wa­nie spraw­cy, w któ­re zaan­ga­żo­wa­ne są nie­ba­ga­tel­ne siły.

Ido­ru

Jest wiek XXI, Tokio po strasz­li­wym kata­kli­zmie sej­smicz­nym. Chia McKen­zie, wyde­le­go­wa­na przez oddział fanów z Seat­tle przy­by­wa ze spe­cjal­ną misją do Tokio, gdzie klu­by muzycz­ne giną rów­nie szyb­ko, jak się poja­wia­ją. Chia ma zdo­być infor­ma­cje na temat domnie­ma­ne­go ślu­bu mło­dzie­żo­we­go ido­la Reza z nie­ist­nie­ją­cą w rze­czy­wi­stym świe­cie Ido­ru, kró­lo­wą wir­tu­al­nych świa­tów. Gib­son sku­pił się na opi­sy­wa­niu zależ­no­ści pomię­dzy czło­wie­kiem, świa­tem i infor­ma­cją. Przed­sta­wia czy­tel­ni­ko­wi poko­le­nie wir­tu­al­nych papa­raz­zich szpie­gu­ją­cych gwiaz­dy mediów poprzez kom­pu­te­ro­we sie­ci; każe otrzeć się nam o zda­rze­nia udo­wad­nia­ją­ce, że infor­ma­cje moż­na sfał­szo­wać i ukryć, lecz nadal są one odzwier­cie­dle­niem rzeczywistości.

Wszyst­kie Jutra

Punkt węzło­wy histo­rii świa­ta, mają­cy wyda­rzyć się w naj­bliż­szym cza­sie, praw­do­po­dob­nie został zlo­ka­li­zo­wa­ny w San Fran­ci­sco. W słyn­nej mgle San Fran­ci­sco, w tym nie­zwy­kłym momen­cie histo­rii, dzie­ją się dziw­ne rze­czy. Wszyst­ko wyda­je się moż­li­we… Jest pew­ne, że życie ludzi na Zie­mi zmie­ni się na zawsze. Nadej­ście punk­tu węzło­we­go intu­icyj­nie wyczu­wa Colin Laney, na co dzień miesz­ka­ją­cy w jed­nym z kar­to­nów w Tokio, ale infor­ma­cje doty­czą­ce zmian zna też nie­ja­ki Har­wo­od, któ­ry w nad­cho­dzą­cym nowym porząd­ku świa­ta chce zajść jak naj­wy­żej, nie zwa­ża­jąc na kon­se­kwen­cje swo­ich czy­nów. O co toczy się gra? Jaka jest jej stawka?


Nisz­czy­ciel kró­lestw, Vic­to­ria Aveyard

Powieść, któ­ra sztur­mem wdar­ła się na szczyt best­sel­le­rów New York Timesa!

Peł­na akcji i nie­bez­piecz­nych nie­spo­dzia­nek nowa, osza­ła­mia­ją­ca seria fan­ta­sy pió­ra Vic­to­rii Avey­ard, autor­ki best­sel­le­ro­wej serii „Czer­wo­na kró­lo­wa”, roz­po­czy­na się w miej­scu, gdzie gaśnie wszel­ka nadzieja.

Kto się­gnie po miecz, gdy zawie­dli bohaterowie?

Nad All­ward nad­cią­ga dziw­ny mrok. Czu­je to nawet Coray­ne an-Ama­rat, żyją­ca w małym mia­stecz­ku nad brze­giem morza. Wkrót­ce dziew­czy­na odkry­wa praw­dę: jest ostat­nią potom­ki­nią pra­sta­re­go rodu i jedy­ną nadzie­ją na to, by oca­lić świat od znisz­cze­nia. W swej wal­ce nie będzie jed­nak sama. W mia­rę jak ciem­ność gęst­nie­je, Coray­ne gro­ma­dzi dru­ży­nę oso­bli­wych sprzy­mie­rzeń­ców. Są wśród nich:
Gier­mek zmu­szo­ny wybie­rać mię­dzy domem a honorem.
Nie­śmier­tel­ny szu­ka­ją­cy pomsty za zła­ma­ną obietnicę.
Żąd­na krwi skrytobójczyni.
Mówią­ca zagad­ka­mi pra­sta­ra wiedźma.
Fał­szerz z mrocz­ną przeszłością.
Chcą­ca wyrów­nać rachun­ki łow­czy­ni nagród.
Razem sta­ją do wal­ki z nie­zwy­cię­żo­nym, bez­względ­nym prze­ciw­ni­kiem, goto­wym obró­cić w popiół wszyst­kie kró­le­stwa, i armią, jakiej w Allawr­dzie jesz­cze nie widziano.


Pieśń o Achil­le­sie – Made­li­ne Miller

Pod lśnią­cą zbro­ją boha­te­ra kry­je się czło­wiek z krwi i kości.

W histo­rii Achil­le­sa obok okru­cień­stwa i siły jest miej­sce na miłość i poświęcenie.
Nad Achil­le­sem, synem kró­la i pięk­nej nim­fy, cią­ży strasz­li­we fatum. Tyl­ko on może zapew­nić Gre­cji wygra­ną w wynisz­cza­ją­cej woj­nie. Ale zwy­cię­stwo dopeł­ni się wte­dy, kie­dy zginie.

Zapo­wiedź tej tra­ge­dii nie opusz­cza go ani na krok, lecz Achil­les nie żyje w jej cie­niu. Jest naj­pięk­niej­szym, naj­sil­niej­szym i naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nym synem Gre­cji, zło­tym dziec­kiem, któ­re z cza­sem prze­ista­cza się w naj­więk­sze­go boha­te­ra swo­ich czasów.
Patro­klo­so­wi bra­ku­je tego wszyst­kie­go, co ma Achil­les. Jest wygnań­cem – dziw­nym, sła­bym i nic nie­zna­czą­cym. A jed­nak pew­ne­go dnia mię­dzy chłop­ca­mi zadzierz­ga się nić przyjaźni…

Kie­dy po latach Gre­cję obie­ga wieść o porwa­niu do Troi pięk­nej Hele­ny, Achil­les, uwie­dzio­ny obiet­ni­cą nie­śmier­tel­nej sła­wy, z inny­mi boha­te­ra­mi gotu­je się do wal­ki. Razem z nim rusza Patro­klos. Jesz­cze nie wie­dzą, że na polach pod Tro­ją los upo­mni się o swo­je – nie­za­leż­nie od prób, któ­re podej­mą, aby go oszukać.

To opo­wieść o bogach, kró­lach, nie­śmier­tel­nej sła­wie i ludz­kich uczuciach.
Debiut lite­rac­ki autor­ki nie­za­po­mnia­nej “Kir­ke”.

Książ­ka nagro­dzo­na Oran­ge Pri­ze for Fic­tion, tygo­dnia­mi utrzy­mu­ją­ca się na liście best­sel­le­rów “New York Timesa”.


Skar­pet­ki książ­ko­we tak wygod­ne, że hob­bit by je nosił! 🙂 Jedy­ne w swo­im rodza­ju, pro­du­ko­wa­ne w Pol­sce, skar­pet­ki dla książ­ko­ho­li­ków! Szu­kaj­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy