Ekranizacje Zapowiedzi

Adaptacja kolejnej powieści Remigiusza Mroza trafi na ekrany na telewizorów

Fani twór­czo­ści Remi­giu­sza Mro­za zapew­ne z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ją na pią­ty sezon seria­lu Chył­ka. Reali­zo­wa­na na zle­ce­nie Player.pl pro­duk­cja cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią. Cie­ka­wie rów­nież zapo­wia­da się inny pro­jekt reali­zo­wa­ny przez ten sam ser­wis. Koń­ca dobie­ga­ją bowiem pra­ce nad seria­lo­wym Beha­wio­ry­stą. Tym­cza­sem Remi­giusz Mróz poin­for­mo­wał, że ekra­ni­za­cji docze­ka się jesz­cze jed­na jego powieść, wyda­na w 2017 Czar­na Madon­na.

Tego chy­ba nikt się nie spo­dzie­wał, a ja naj­mniej. Żad­na z moich ksią­żek nie wywo­ła­ła po publi­ka­cji tak skraj­nych emo­cji, jak Czar­na Madon­na – po latach wciąż dla jed­nych ulu­bio­na, a dla innych wprost prze­ciw­nie, napi­sał Remi­giusz Mróz na Face­bo­oku, prze­ka­zu­jąc wie­ści o pla­no­wa­nym serialu.

Na chwi­lę obec­ną nie wia­do­mo, ani kto kupił pra­wa do zekra­ni­zo­wa­nia powie­ści, ani któ­re stu­dio zaj­mie się reali­za­cją tego pro­jek­tu. Moż­na przy­pusz­czać, że TVP do tema­tu nie zbli­ży­ło­by się, bio­rąc pod uwa­gę kon­tro­wer­syj­ne tre­ści zawar­te w książ­ce. Zresz­tą Remi­giusz Mróz pod jed­nym z komen­ta­rzy potwier­dził, że na pew­no nie będzie to Tele­wi­zja Pol­ska. Naj­bar­dziej oczy­wi­stym strza­łem była­by sta­cja TVN i ser­wis Player.pl. Przed­sta­wi­ciel­ka Player.pl zaprze­czy­ła jed­nak, twier­dząc, że w fir­mie nic na ten temat nie wie­dzą. Kto więc? Canal+, Net­flix, a może HBO? Zapew­ne wkrót­ce się dowiemy.

Teraz docze­ka się adap­ta­cji w for­mie seria­lu – gdzie i kie­dy? Tego jesz­cze zdra­dzić nie mogę, ale pierw­sze decy­zje pro­duk­cyj­ne już zapa­dły, więc mam nadzie­ję, że nie­ba­wem będzie­my mogli podzie­lić się szcze­gó­ła­mi. Na razie powiem tyl­ko, że jest na co cze­kać – i już wiem, że po obej­rze­niu pierw­sze­go odcin­ka znów nie będę mógł przez tę histo­rię spać, napi­sał Remi­giusz Mróz.

Czar­na Madon­na jest hor­ro­rem z fabu­łą okrę­co­ną wokół tema­ty­ki reli­gij­nej. Czy­tel­ni­cy mogą liczyć na szyb­kie tem­po, całą masę trud­nych do wytłu­ma­cze­nia zda­rzeń, egzor­cy­zmy, a nawet zaba­wy z czasem.

Czar­na Madon­na, Remi­giusz Mróz

Boeing 747 irlandz­kich linii lot­ni­czych miał wylą­do­wać w Tel Awi­wie o trze­ciej w nocy. Nigdy nie dotarł na miej­sce, a kon­takt z maszy­ną utra­co­no gdzieś nad Morzem Śród­ziem­nym. Na pokła­dzie znaj­do­wa­ło się 520 osób, w tym narze­czo­na Fili­pa, któ­ra mia­ła odbyć piel­grzym­kę do Bazy­li­ki Gro­bu Świętego.

Przez pierw­sze godzi­ny Filip wie­rzy, że samo­lot się odnaj­dzie. Nic nie wska­zu­je na zamach, straż przy­brzeż­na nie odnaj­du­je wra­ku, a co jakiś czas do kon­tro­li lotów docie­ra sygnał z transpondera.
Co sta­ło się z boein­giem? Jaki zwią­zek ma jego znik­nię­cie z podob­ny­mi zdarzeniami?

I jakie zna­cze­nie ma obraz Mat­ki Bożej, nazy­wa­ny Czar­ną Madonną?

Pierw­sze odpo­wie­dzi każą Fili­po­wi sądzić, że nie­wie­dza napraw­dę jest błogosławieństwem.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy