Ekranizacje Zapowiedzi

Kolejne sezony serialu w świecie Władcy pierścieni kręcone będą w Wielkiej Brytanii

Dzię­ki Pete­ro­wi Jack­so­no­wi uni­wer­sum Wład­cy pier­ście­ni bar­dzo moc­no koja­rzy się dziś z Nową Zelan­dią. To wła­śnie tam, w malow­ni­czej i bar­dzo zróż­ni­co­wa­nej sce­ne­rii, ide­al­nie wręcz pasu­ją­cej do odzwier­cie­dle­nia całe­go Śród­zie­mia, krę­co­ne były obie kaso­we try­lo­gie opar­te na twór­czo­ści J.R.R. Tol­kie­na. Rów­nież Ama­zon w Nowej Zelan­dii posta­no­wił zbu­do­wać plan fil­mo­wy dla swo­je­go wyso­ko­bu­dże­to­we­go seria­lu, opo­wia­da­ją­ce­go o wyda­rze­niach z Dru­giej Ery. Nic jed­nak nie trwa wiecznie.

Pierw­szy sezon dłu­go wycze­ki­wa­ne­go wido­wi­ska został nakrę­co­ny w cało­ści w Nowej Zelan­dii. Pra­ce na pla­nie fil­mo­wym zakoń­czy­ły się 2 sierp­nia. Wraz z tą wia­do­mo­ścią poda­na zosta­ła data pre­mie­ry pierw­sze­go odcin­ka. Przy­po­mi­na­my, że ten będzie­my mogli oglą­dać na plat­for­mie Pri­me Video 2 wrze­śnia 2022.

Rów­no­le­gle z pra­ca­mi nad pierw­szym sezo­nem, eki­pa two­rzy­ła od razu dru­gą część wido­wi­ska. Media poda­ją, że kolej­ne sezo­ny, włącz­nie z dru­gim, nie będą już jed­nak krę­co­ne w Nowej Zelan­dii. Wie­ści potwier­dził zarów­no Ama­zon jak i nie do koń­ca zado­wo­lo­ny nowo­ze­landz­ki rząd. Pro­duk­cja seria­lo­we­go Wład­cy pier­ście­ni prze­nie­sie się do Wiel­kiej Brytanii.

Bry­tyj­ski rząd już zacie­ra dło­nie. Pro­duk­cja tak gło­śne­go i tak duże­go pro­jek­tu w Wiel­kiej Bry­ta­nii przy­nie­sie kra­jo­wi wie­le korzy­ści. Przede wszyst­kim powsta­nie mnó­stwo nowych miejsc pra­cy, rów­nież sek­tor tury­sty­ki może spo­dzie­wać się wkrót­ce wzro­stów finan­so­wych. War­to przy­po­mnieć, że fil­my Pete­ra Jack­so­na spra­wi­ły, że w Nowej Zelan­dii rocz­na licz­ba tury­stów mię­dzy 2001 a 2006 wzro­sła o 40%!

Rząd Nowej Zelan­dii decy­zją Ama­zo­nu o prze­nie­sie­niu pro­duk­cji do Wiel­kiej Bry­ta­nii jest zawie­dzio­ny. Nie pomo­gły nawet bar­dzo atrak­cyj­ne sub­wen­cje ofe­ro­wa­ne studiu.

źró­dło bbc

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy