Aktualności

Węgierski dystrybutor książek z karą za szerzenie treści odbiegających od norm

W czerw­cu węgier­ski rząd wydał roz­po­rzą­dze­nie, któ­re naka­zu­je zamiesz­cza­nie na okład­kach publi­ka­cji zaha­cza­ją­cych nawet w naj­mniej­szym stop­niu o tema­ty­kę LGBT spe­cjal­nych ozna­czeń wska­zu­ją­cych na wystę­po­wa­nie w nich tre­ści odbie­ga­ją­cych od norm. Dys­try­bu­tor książ­ki, w któ­rej prze­wi­ja­ją się homo­sek­su­al­ne pary został uka­ra­ny grzyw­ną za nie­za­sto­so­wa­nie się do przepisu.

Na Węgrzech wyda­na zosta­ła publi­ka­cja dla dzie­ci, któ­ra łączy w sobie tłu­ma­cze­nia dwóch hito­wych ksią­że­czek Law­ren­ce­’a Schi­me­la: Ear­ly One Mor­ningBed­ti­me, Not Play­ti­me. Pierw­sza z nich opo­wia­da o zupeł­nie zwy­czaj­nych pery­pe­tiach małe­go chłop­ca, boha­ter­ką dru­giej jest zaś mała dziew­czyn­ka. Dla węgier­skich władz rażą­ce jest, że chło­piec ma dwie mamu­sie, a dziew­czyn­ka – dwóch tatusiów.

Książ­ka znaj­do­wa­ła się wśród bajek dla dzie­ci i tym samym doszło do naru­sze­nia pra­wa. Nie ma moż­li­wo­ści stwier­dze­nia, że ta książ­ka opi­su­je rodzi­nę, któ­ra róż­ni się od nor­mal­nej rodzi­ny, tłu­ma­czył w tele­wi­zji Richard Tar­nai, repre­zen­tu­ją­cy wła­dze z buda­pesz­tań­skie­go okręgu.

Za wyda­nie książ­ki na Węgrzech odpo­wia­da Fun­da­cja na rzecz Tęczo­wych Rodzin. To wła­śnie ta insty­tu­cja zosta­ła uka­ra­na grzyw­ną w wyso­ko­ści ponad 3 tysię­cy złotych.

Tęczo­we rodzi­ny to zupeł­nie nor­mal­ne, zwy­czaj­ne rodzi­ny(…) Książ­ka opo­wia­da o zwy­czaj­nych, powsze­dnich zda­rze­niach, a orien­ta­cja sek­su­al­na rodzi­ców nie jest nawet tema­tem tych publi­ka­cji, bro­nią się pra­cow­ni­cy fundacji.

Pań­stwa człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej nawo­łu­ją do potę­pie­nia krzyw­dzą­ce­go roz­po­rzą­dze­nia wpro­wa­dzo­ne­go na Węgrzech. Dys­ku­tu­je się na temat sank­cji, któ­re nale­ża­ło­by nało­żyć na węgier­ski rząd. Mówi się o wyco­fa­niu miliar­dów prze­ka­za­nych Węgrom na rato­wa­nie sytu­acji eko­no­micz­nej wywo­ła­nej pan­de­micz­nym kryzysem.

źró­dło: apnews

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy