Aktualności

Jeden z domów w Lublińcu zdobi mural inspirowany „Światem Zofii” Josteina Gaardera

Moty­wy lite­rac­kie to zawsze wdzięcz­ny temat dla wszel­kiej maści arty­stów – dosko­na­łe ćwi­cze­nie dla wyobraź­ni, któ­re następ­nie ma szan­sę skon­fron­to­wać się z wyobra­że­nia­mi czy­tel­ni­ków. A im bar­dziej otwar­ta for­ma sztu­ki, tym więk­sza publi­ka. Mura­le, któ­re coraz czę­ściej ozda­bia­ją prze­strzeń pol­skich miast to zna­ko­mi­ty nośnik dla dzie­le­nia się lite­rac­ką pasją poprzez sztu­kę. W Lubliń­cu na przy­kład powstał może nie naj­więk­szy, ale nadal impo­nu­ją­cy mural inspi­ro­wa­ny Świa­tem Zofii Joste­ina Gaar­de­ra.

O wyko­na­nie dzie­ła popro­szo­ny został Damian Mal­czew­ski, lokal­ny twór­ca, któ­ry wcze­śniej stwo­rzył mura­le przed­sta­wia­ją­ce Jana Paw­ła II czy Ter­mi­na­to­ra. Tym razem jed­nak wła­dze mia­sta chcia­ły, aby naj­now­sze malo­wi­dło pro­mo­wa­ło czy­tel­nic­two. Jego wyko­na­nie mia­ło wią­zać się z powsta­ją­cą wte­dy, a dziś już otwar­tą, nową biblio­te­ką miej­ską wystę­pu­ją­cą pod nazwą Lubiteka.

Mural Damia­na Mal­czew­skie­go przed­sta­wia zaczy­ta­ną nasto­let­nią dziew­czyn­kę na tle rega­łu peł­ne­go ksią­żek. Na grzbie­tach kil­ku z nich wyma­lo­wał arty­sta nazwi­ska ludzi zasłu­żo­nych w jakiś spo­sób tak dla same­go mia­sta, jak i dla regio­nu. Może­my więc dopa­trzyć się tam zarząd­cy hut i baro­ko­we­go lite­ra­ta Walen­te­go Roź­dzień­skie­go, dzia­ła­cza spo­łecz­ne­go i pasjo­na­ta histo­rii Zie­mi Lubli­niec­kiej Jana Fiku­sa czy pocho­dzą­cych z Lubliń­ca duchow­ne­go i poety Kon­stan­te­go Dam­ro­ta lub słyn­ne­go nie­miec­kie­go mate­ma­ty­ka Richar­da Couranta.

Mural pod­pi­sa­ny został przez Damia­na Mal­czew­skie­go jako Świat Zofii, czy­li tytu­łem naj­słyn­niej­szej bodaj powie­ści nor­we­skie­go pisa­rza Joste­ina Gaar­de­ra. Jego książ­ka, któ­ra w 1995 naj­pierw odnio­sła spek­ta­ku­lar­ny suk­ces w Nor­we­gii, żeby zaraz potem sztur­mem pod­bić ryn­ki świa­to­we, przez wie­lu trak­to­wa­na jest jako zna­ko­mi­te wpro­wa­dze­nie do filozofii.

Opo­wia­da ona o czter­na­sto­let­niej Zofii Amund­sen, któ­ra podą­ża­jąc śla­da­mi naj­więk­szych uczo­nych Euro­py – Pla­to­na, Sokra­te­sa i Heideg­ge­ra – odkry­wa nie tyl­ko pięk­no i pro­sto­tę filo­zo­ficz­nych nauk, ale przede wszyst­kim docie­ra do głę­bin wła­snej duszy. Tam znaj­du­je nie­zwy­kły i zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­ny skarb…, czy­ta­my na okład­ce naj­now­sze­go pol­skie­go wyda­nia Świa­ta Zofii.

Mural moż­na zoba­czyć na budyn­ku przy uli­cy Wyszyń­skie­go 3 w Lubliń­cu. Nie­opo­dal zaś, po dru­giej stro­nie ron­da Ślą­skie­go, przy Spor­to­wej 3 mie­ści się otwar­ta w poło­wie roku Lubi­te­ka, nowo­cze­sny gmach będą­cy nie tyl­ko biblio­te­ką, ale i czymś na kształt lokal­ne­go cen­trum kultury.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

zdję­cie głów­ne Moni­ka Breguła

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy