Zapowiedzi

Nowa powieść Remigiusza Mroza nie będzie powiązana z poprzednimi cyklami autora

Od wyda­nia ostat­niej powie­ści Remi­giu­sza Mro­za minę­ły nie­ca­łe dwa mie­sią­ce. W poło­wie maja uka­zał się trze­ci tom cyklu o Gerar­dzie Edlin­gu, zaty­tu­ło­wa­ny Eks­tre­mi­sta. Zna­ny z taśmo­wej pro­duk­cji ksią­żek Opo­la­nin wciąż nie zawo­dzi. W lip­cu może­my spo­dzie­wać się kolej­ne­go tytu­łu. Powieść Wyba­czam ci nie będzie powią­za­na z żad­ną z poprzed­nich serii autora.

O zbli­ża­ją­cej się szyb­ki­mi kro­ka­mi pre­mie­rze poin­for­mo­wał Remi­giusz Mróz na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku. Tam też zamie­ścił krót­ki zwia­stun fil­mo­wy nowej powieści.

Głów­ną boha­ter­ką nowej powie­ści Remi­giu­sza Mro­za będzie Ina Kobryn, któ­rej może nie ide­al­ne, ale z całą pew­no­ścią spo­koj­ne i upo­rząd­ko­wa­ne życie wywra­ca się nagle do góry noga­mi. Wszyst­ko bie­rze swój począ­tek od śmier­ci pew­nej dziew­czy­ny, któ­ra tuż przed popeł­nie­niem samo­bój­stwa wysła­ła do męża Iny wia­do­mość o tre­ści „Wyba­czam ci”. Im głę­biej boha­ter­ka wni­ka w podej­rza­ną spra­wę, tym bar­dziej prze­ko­nu­je się, że nie zna czło­wie­ka, któ­re­mu tak bar­dzo zaufała.

Wyba­czam ci ma tra­fić na księ­gar­nia­ne pół­ki już 14 lipca.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy