Aktualności

Nie żyje Paweł Szwed, założyciel wydawnictwa Wielka Litera

Wczo­raj wie­czo­rem na face­bo­oko­wej stro­nie wydaw­nic­twa Wiel­ka Lite­ra poja­wił się wpis ze smut­ną infor­ma­cją. Zmarł Paweł Szwed, zało­ży­ciel war­szaw­skiej ofi­cy­ny, wcze­śniej dzien­ni­karz i publi­cy­sta. Miał 54 lata.

Z ogrom­nym smut­kiem i żalem, któ­ry roz­ry­wa nam ser­ca żegna­my nasze­go Paw­ła, czy­ta­my w poru­sza­ją­cym wpisie.

Paweł Szwed ukoń­czył stu­dia polo­ni­stycz­ne. Począt­ko­wo był redak­to­rem pism dru­gie­go obie­gu i kol­por­te­rem wydaw­nictw nie­za­leż­nych. Póź­niej współ­pra­co­wał mię­dzy inny­mi z „Gaze­tą Wybor­czą” i „Tygo­dni­kiem Soli­dar­ność”, osta­tecz­nie został sze­fem dzia­łu kra­jo­we­go „Życia War­sza­wy”. Od 1996 do 2011 zwią­za­ny był ze Świa­tem Książ­ki: począt­ko­wo jako szef dzia­łu PR, póź­niej wydaw­ca lite­ra­tu­ry pięk­nej, przez ostat­nie sześć lat jako dyrek­tor wydaw­ni­czy. Marzył o wła­snym wydaw­nic­twie i swo­je marze­nie zre­ali­zo­wał w 2011. Wte­dy wła­śnie powo­ła­na do życia zosta­ła Wiel­ka Litera.

Covid zabrał Paw­ła. Żegnaj Dro­gi Przy­ja­cie­lu, kum­plu, wydaw­co, towa­rzy­szu podró­ży, napi­sał na Face­bo­oku pisarz i dzien­ni­karz Artur Domosławski.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy