Aktualności

Kolejna gra na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego?

Tym razem nie cho­dzi o “Wiedź­mi­na”. Nowa gra ma opie­rać się na “Try­lo­gii Husyc­kiej”. “Try­lo­gia husyc­ka” to seria powie­ści roz­gry­wa­ją­cych się w XV wie­ku na tere­nie Ślą­ska i Czech. Skła­da­ją się na nią “Nar­ren­turm” (2001), “Boży Bojow­ni­cy” (2004) oraz “Lux Per­pe­tua” (2006). Tłem fabu­ły są oczy­wi­ście woj­ny husyckie.

Kam­pa­nia rekla­mo­wa nowej gry jest bar­dzo tajem­ni­cza. Wia­do­mo, że będzie to “gra przy­go­do­wa”, ale nie wia­do­mo, czy będzie to plan­szów­ka, kar­cian­ka, papie­ro­wy pod­ręcz­nik RPG czy gra kom­pu­te­ro­wa. Do tej pory powsta­ła tyl­ko stro­na inter­ne­to­wa HussiteTrilogy.com (jest dostęp­na też w pol­skiej wer­sji językowej).
http://hussitetrilogy.com/pl/strona-glowna/

Czy­ta­my na niej:

Nie spraw­dzi­ły się mrocz­ne pro­roc­twa chi­lia­stów, prze­po­wia­da­ją­cych nadej­ście Koń­ca dość pre­cy­zyj­nie – na rok mia­no­wi­cie 1420, mie­siąc luty, ponie­dzia­łek po świę­tej Scholastyce.
Ale cóż – minął ponie­dzia­łek, przy­szedł wto­rek, a po nim śro­da – i nic. Nie nasta­ły Dni Kary i Pomsty, poprze­dza­ją­ce nadej­ście Kró­le­stwa Boże­go. Nie został, choć skoń­czy­ło się lat tysiąc, z wię­zie­nia swe­go uwol­nio­ny Sza­tan i nie wyszedł, by oma­mić naro­dy z czte­rech naroż­ni­ków Zie­mi. Nie zgi­nę­li wszy­scy grzesz­ni­cy świa­ta i prze­ciw­ni­cy Boga od mie­cza, ognia, gło­du, gra­du, od kłów bestii, od żądeł skor­pio­nów i jadu węży. Próż­no ocze­ki­wa­li wier­ni nadej­ścia Mesja­sza na górach Tabor, Bara­nek, Oreb, Sion i Oliw­nej, nada­rem­nie ocze­ki­wa­ło powtór­ne­go przyj­ścia Chry­stu­sa quinque civi­ta­tes, prze­po­wie­dzia­ne w Iza­ja­szo­wym pro­roc­twie pięć miast wybra­nych, za któ­re uzna­no Pil­zno, Kla­to­vy, Louny, Sla­ny i Żatec. Koniec świa­ta nie nastą­pił. Świat nie zgi­nął i nie spło­nął. Przy­naj­mniej nie cały.

Ale i tak było weso­ło

Przy­go­to­wa­ne zosta­ły odno­śni­ki do Face­bo­oka, Twit­te­ra i YouTu­be­’a, ale póki co lin­ki są ślepe.

Nie­trud­no zgad­nąć, skąd nagłe zain­te­re­so­wa­nie “Try­lo­gią husyc­ką” – w USA uka­że się 27 paź­dzier­ni­ka tłu­ma­cze­nie powie­ści “Nar­ren­turm”. Powieść spo­tka­ła się z cie­płym przy­ję­ciem recen­zen­tów. Anglo­ję­zycz­na wer­sja “Nar­ren­turm” to “The Tower of Fools”, a za prze­kład odpo­wia­dał David French, któ­ry wcze­śniej prze­tłu­ma­czył wiedź­miń­skie książ­ki Andrze­ja Sapkowskiego.

W anglo­ję­zycz­nym wyda­niu “Nar­ren­turm” zna­la­zła się infor­ma­cja o grze – logo gło­szą­ce “Hus­si­te Tri­lo­gy. Adven­tu­re Game”, a tak­że napis “Coming Soon” oraz adres stro­ny internetowej.


Dbaj o sie­bie, noś książ­ko­we masecz­ki! Znaj­dziesz je TUTAJ.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy