Aktualności

Legimi rośnie w siłę

Jed­nym ze skut­ków ubocz­nych pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa mogło być zwięk­sze­nie zain­te­re­so­wa­nia pol­skich czy­tel­ni­ków książ­ka­mi elek­tro­nicz­ny­mi. Udo­stęp­nia­ne tu i ówdzie dane wska­zu­ją na wzrost popu­lar­no­ści ebo­oków. Potwier­dzać to zda­je się rów­nież sytu­acja eko­no­micz­na inter­ne­to­wej plat­for­my Legi­mi, ofe­ru­ją­cej cyfro­wą lek­tu­rę w róż­nych pla­nach abonamentowych.

Ser­wis Wir­tu­al­ne Media podał, że Legi­mi według wstęp­nych sza­cun­ków zali­czy­ło aż 84-pro­cen­to­wy wzrost przy­cho­dów sprze­da­żo­wych, zaś sam zysk net­to spół­ki zwięk­szył się nie­mal 3,5‑krotnie. Impo­nu­ją­ce wyni­ki były moż­li­we dzię­ki sta­le rosną­cej licz­bie abo­nen­tów usłu­gi. W ubie­głym roku licz­ba sub­skry­ben­tów wzro­sła o 73% do ponad 120 tysięcy!

Legi­mi wkrót­ce zade­biu­tu­je na ryn­ku gieł­do­wym New­Con­nect. Nie­ma­łą w tym zasłu­gę ma roz­sze­rze­nie wpły­wów spół­ki na naszych zachod­nich sąsia­dów. Po prze­ję­ciu nie­miec­kie­go Read­fy w 2019 baza pła­cą­cych użyt­kow­ni­ków fir­my w Niem­czech wzro­sła o 100%.

Nasz biz­nes nie­zwy­kle dyna­micz­nie się roz­wi­ja, sys­te­ma­tycz­nie zwięk­sza­my przy­cho­dy, licz­bę klien­tów, a tak­że kon­se­kwent­nie obni­ża­my zadłu­że­nie. Jeste­śmy jed­nym z lide­rów na pol­skim ryn­ku e‑książki, dodat­ko­wo roz­wi­ja­my się na ryn­ku nie­miec­kim. Na bazie naszych wcze­śniej­szych emi­sji, a tak­że kon­tak­tu i rela­cji z inwe­sto­ra­mi może­my stwier­dzić, że inwe­sto­rzy doce­nia­ją te wszyst­kie aspek­ty, pod­su­mo­wał Miko­łaj Mała­czyń­ski, pre­zes Legimi.

źró­dło wir­tu­al­ne media

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy