Aktualności

Posiadłość Johna Steinbecka została wystawiona na sprzedaż

John Ste­in­beck, autor słyn­nych Gron gnie­wu, któ­re zapew­ni­ły mu mię­dzy inny­mi Nagro­dę Pulit­ze­ra, ostat­nich kil­ka­na­ście lat życia miesz­kał w man­hat­tań­skim apar­ta­men­cie, lata zaś spę­dzał w posia­dło­ści w Sag Har­bor, któ­rą nazy­wał swo­im małym miej­scem do węd­ko­wa­nia. Teraz uro­kli­wa cha­ta z liczą­cym pra­wie 2 akry tere­nem na pół­wy­spie mię­dzy zato­ka­mi Mor­ri­sa i Upper Sag Har­bor jest na sprzedaż.

Par­te­ro­wy budy­nek z dachem kry­tym gon­tem poło­żo­ny jest nie­mal przy samej linii brze­go­wej. Ota­cza­ją go dęby, orze­chy wło­skie i wiśnie. Na tere­nie nale­żą­cym do spad­ko­bier­ców Ste­in­bec­ka mie­ści się jesz­cze zbu­do­wa­na na pla­nie sze­ścio­ką­ta zada­szo­na kon­struk­cja nazy­wa­na pisar­skim dom­kiem, cha­ta dla gości z wła­sną łazien­ką, garaż na dwa samo­cho­dy i dłu­gi na 24 metry pomost.

Dom w Sag Har­bor kupił John Ste­in­beck w 1955. Z tego miej­sca zaczął swo­ją podróż przez Sta­ny Zjed­no­czo­ne, w któ­rą wybrał się w towa­rzy­stwie pudla o imie­niu Char­ley. Liczą­cą 10 tysię­cy mil wypra­wę odbył w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym na ten cel cam­pe­rze nazwa­nym Roci­nan­te, póź­niej opi­sał w książ­ce Podró­że z Char­ley­em z 1962. W tym domu ukoń­czył rów­nież pra­ce nad swo­ją ostat­nią pozy­cją bele­try­stycz­ną, powie­ścią Zima naszej goryczy.

Po śmier­ci pisa­rza w 1968 posia­dłość pozo­sta­ła w rękach rodzi­ny Ste­in­bec­ków. W ostat­nim cza­sie jed­nak coraz rza­dziej dom był wyko­rzy­sty­wa­ny. W koń­cu spad­ko­bier­cy pisa­rza posta­no­wi­li nie­ru­cho­mość prze­ka­zać w inne ręce. Cena za dom i przy­le­ga­ją­ce doń tere­ny wyno­si pra­wie 18 milio­nów dola­rów, czy­li ponad 66 milio­nów złotych.

źró­dło nytimes

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy