Ciekawostki

Bajkowy mural na ścianie biblioteki w Gdańsku

Gdań­skie mury nabie­ra­ją kolo­rów za spra­wą jed­ne­go z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych trój­miej­skich arty­stów spe­cja­li­zu­ją­cych się w sztu­ce ulicz­nej. Ostat­nie z dzieł Mar­ka Rybow­skie­go, two­rzą­ce­go pod pseu­do­ni­mem Looney, zdo­bi od nie­daw­na ścia­nę biblio­te­ki publicz­nej w dziel­ni­cy Prze­rób­ka. Nowy gdań­ski mural pre­zen­tu­je się iście bajkowo.

Wspo­mnia­na biblio­te­ka mie­ści się co praw­da przy uli­cy Kry­nicz­nej, ale nie­opo­dal znaj­du­ją się bar­dziej lite­rac­kie zakąt­ki. Po sąsiedz­ku jest i uli­ca Chri­sta­na Ander­se­na, i Jana Brze­chwy, tro­chę dalej Karo­la Dic­ken­sa, jest też bar­dziej ogól­na uli­ca Baj­ki. Stąd też pomysł ozdo­bie­nia biblio­tecz­ne­go muru baj­ko­wym malowidłem.

Mural Mar­ka Rybow­skie­go przed­sta­wia ula­tu­ją­cych z otwar­tej książ­ki Ambro­że­go Klek­sa, Dzwo­necz­ka, syren­kę Ariel i posęp­ne­go Ebe­ne­ze­ra Scrooge’a oraz dziew­czyn­kę spo­glą­da­ją­cą na to wszyst­ko z uśmie­chem na twarzy.

Odsło­nię­cie pra­cy arty­sty zwień­czy­ło dru­gą edy­cję Mie­sią­ca Baj­ki na Przeróbce.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Naj­lep­sze gadże­ty książ­ko­we tyl­ko na Molom.pl! Zaj­rzyj TUTAJ lub klik­nij w obra­zek! Teraz za zaku­py powy­żej 100 zł wysył­ka gratis.

https://molom.pl/sklep/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy