Aktualności

Z księgarskiej mapy Polski zniknęło niemal dwieście księgarń

Pan­de­mia COVID-19 nie tyl­ko zagra­ża zdro­wiu milio­nów ludzi, nega­tyw­ne skut­ki widać rów­nież w róż­nych sek­to­rach gospo­dar­ki. Te wyni­ka­ją przede wszyst­kim z prób ogra­ni­cze­nia roz­prze­strze­nia­nia się cho­ro­by i pod­ję­tych w tym celu spe­cjal­nych środ­ków, z któ­rych lock­down odci­snął na poszcze­gól­nych ryn­kach naj­więk­sze finan­so­we pięt­no. Bran­ża księ­gar­ska jest jed­ną z tych gałę­zi gospo­dar­ki, któ­ra moc­no ucier­pia­ła w pierw­szym pół­ro­czu 2020.

Rapor­ty pod­su­mo­wu­ją­ce sprze­daż ksią­żek w ostat­nich mie­sią­cach poka­zy­wa­ły, że pan­de­mia mogła wywrzeć pozy­tyw­ny sku­tek na poziom czy­tel­nic­twa. Przy­kła­do­wo według badań fir­my Nie­lsen sytu­acja na ryn­ku w te waka­cje była lep­sza niż w ana­lo­gicz­nym okre­sie w roku ubie­głym. Pamię­tać jed­nak trze­ba, że swo­je ana­li­zy Nie­lsen opie­ra o dane zebra­ne z tyl­ko 250 księ­garń sta­cjo­nar­nych i dwóch internetowych.

Nato­miast pod­czas same­go lock­dow­nu na zado­wa­la­ją­cym pozio­mie utrzy­my­wa­ła się sprze­daż ksią­żek onli­ne. Wte­dy jed­nak, kie­dy księ­gar­nie sta­cjo­nar­ne przy­mu­so­wo były zamknię­te, bra­ko­wa­ło docho­dów, a kosz­ty utrzy­ma­nia biz­ne­su pozo­sta­wa­ły nie­zmien­ne, wie­le pla­có­wek sta­nę­ło w obli­czu poważ­nych pro­ble­mów, część nie prze­trwa­ła tego okresu.

W mar­cu Ogól­no­pol­ska Baza Księ­garń dzia­ła­ją­ca przy Pol­skiej Izbie Książ­ki rapor­to­wa­ła, że na ryn­ku funk­cjo­nu­je 1896 ofi­cjal­nie zare­je­stro­wa­nych księ­garń, z cze­go 59% sta­no­wi­ły pla­ców­ki nie­za­leż­ne, resz­ta to skle­py nale­żą­ce do sie­ció­wek. Naj­now­sze spra­woz­da­nie wska­zu­je, że w pierw­szym pół­ro­czu 2020 z bazy wyre­je­stro­wa­no aż 191 księgarń.

Naj­wię­cej zamknięć pla­có­wek nastą­pi­ło woje­wódz­twach: mazo­wiec­kim, mało­pol­skim i pomor­skim. Naj­mniej księ­garń uby­ło w woje­wódz­twach: lubu­skim, pod­kar­pac­kim, świę­to­krzy­skim i opol­skim. Ponad poło­wa zamknięć doty­czy­ła punk­tów nale­żą­cych do trzech naj­więk­szych sie­ci księ­gar­skich w Pol­sce. Z księ­gar­skiej mapy znik­nę­ło 21 księ­garń nie­za­leż­nych, czy­ta­my w raporcie.

źródło:obk.pik.org.pl

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy