Ciekawostki

Niezwykłe spotkanie obsady Władcy pierścieni

Ame­ry­kań­ski aktor i komik Josh Gad w ramach akcji Reu­ni­ted Apart podej­mu­je pró­by orga­ni­zo­wa­nia wide­okon­fe­ren­cji z człon­ka­mi obsad fil­mo­wych hitów sprzed dekad. Emi­to­wa­ny w inter­ne­cie pro­gram cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią. Uda­ło się Josho­wi Gado­wi dotych­czas poroz­ma­wiać z obsa­da­mi przy­go­do­wych hitów z lat 80-tych: GooniesPowro­tu do przy­szło­ści. Teraz mamy jesz­cze moż­li­wość obej­rzeć ponow­ne spo­tka­nie akto­rów z kino­wej ekra­ni­za­cji Wład­cy pier­ście­ni.

Akcja Reu­ni­ted Apart wystar­to­wa­ła z koń­cem kwiet­nia. Wte­dy wła­śnie Josh Gad przy­szy­ko­wał nie­sa­mo­wi­tą nie­spo­dzian­kę dla fanów fil­mu Goonies, orga­ni­zu­jąc inter­ne­to­wą kon­fe­ren­cję z żyją­cy­mi człon­ka­mi obsa­dy pro­duk­cji. W roz­mo­wie uczest­ni­czy­li rów­nież reży­ser Richard Don­ner, sce­na­rzy­sta Chris Colum­bus i sam Ste­ven Spiel­berg. Ini­cja­ty­wa spo­tka­ła się z ogrom­nym entu­zja­zmem. Nagra­nie zosta­ło wyświe­tlo­ne 2,5 milio­na razy. Następ­na w kolej­no­ści była obsa­da Powro­tu do przy­szło­ści.

W zeszłą śro­dę na kana­le YouTu­be Josha Gada poja­wi­ła się humo­ry­stycz­na zajaw­ka kolej­ne­go odcin­ka z serii Reu­ni­ted Apart. Gospo­darz pro­gra­mu roz­ma­wiał w niej z Seanem Asti­nem, odtwór­cą roli Sama Gam­ge­ego, o moż­li­wo­ści ponow­ne­go zebra­nia na ekra­nie obsa­dy Wład­cy pier­ście­ni. Chwi­lę póź­niej dość nie­ocze­ki­wa­nie do dys­ku­sji włą­cza­ją się kolej­ni akto­rzy zna­ni z try­lo­gii Pete­ra Jack­so­na, a koń­ców­ka fil­mu jest wręcz magicz­nie nostalgiczna.

Rze­czo­ny film zapo­wia­dał kolej­ny odci­nek pro­gra­mu Reu­ni­ted Apart, w któ­rym zebra­na zosta­ła spo­ra część obsa­dy Wład­cy pier­ście­ni. Ten został wyemi­to­wa­ny w nie­dzie­lę 31 maja i aktu­al­nie jest dostęp­ny na kana­le YouTu­be Josha Gada.

W pro­gra­mie poja­wi­li się Sean Astin (Sam), Eli­jah Wood (Fro­do), Domi­nic Mona­ghan (Mer­ry), Bil­ly Boyd (Pip­pin), John Rhys-Davies (Gim­li), Orlan­do Blo­om (Lego­las), Vig­go Mor­ten­sen (Ara­gorn), Sean Bean (Boro­mir), Sir Ian McKel­len (Gan­dalf), Andy Ser­kis (Gol­lum), Karl Urban (Eomer), Miran­da Otto (Eowy­na), Liv Tyler (Arwe­na), a tak­że reży­ser Peter Jack­son i sce­na­rzyst­ka Phi­lip­pa Boyens.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy