Ciekawostki

Gwiazdy czytają Harry’ego Pottera

W ostat­nich mie­sią­cach powsta­ło wie­le róż­no­ra­kich akcji mają­cych umi­lić zmu­szo­nym pozo­sta­wać w domach ludziom czas. Pręż­nie w tym tema­cie dzia­ła J.K. Row­ling oraz powsta­ły z koope­ra­cji Pot­ter­mo­re i War­ner Bros. inter­ne­to­wy pro­jekt Wizar­ding World, sku­pia­ją­cy się na wszyst­kim, co zwią­za­ne z Har­rym Pot­te­rem. Mimo że życie codzien­ne na szczę­ście powo­li wra­ca do nor­mal­no­ści, to nadal moż­na od cza­su do cza­su wsko­czyć w wypeł­nio­ny magią świat wykre­owa­ny przez bry­tyj­ską pisar­kę, ot na przy­kład, słu­cha­jąc pierw­sze­go tomu cyklu czy­ta­ne­go przez róż­ne gwiazdy.

W ramach akcji Har­ry Pot­ter at Home Wizar­ding World w ści­słej współ­pra­cy z bry­tyj­ski­mi i ame­ry­kań­ski­mi wydaw­ca­mi Harry’ego Pot­te­ra przy­go­to­wa­ło licz­ne atrak­cje dla entu­zja­stów magicz­ne­go uni­wer­sum. Moż­na więc roz­wią­zy­wać cie­ka­we quizy, brać udział w roz­ma­itych kon­kur­sach, udo­stęp­nia­ne są w sie­ci za dar­mo mate­ria­ły zwią­za­ne z Har­rym Pot­te­rem. Od kil­ku tygo­dni trwa rów­nież akcja czy­ta­nia pierw­sze­go tomu powie­ścio­wej serii.

Na począt­ku maja w inter­ne­cie poja­wi­ło się nagra­nie, w któ­rym Daniel Radc­liff, angiel­ski aktor wcie­la­ją­cy się w Harry’ego Pot­te­ra w fil­mo­wych adap­ta­cjach powie­ści, prze­czy­tał pierw­szy roz­dział pierw­sze­go tomu. Od tam­te­go cza­su do chwi­li obec­nej do sie­ci wrzu­co­nych zosta­ło kolej­nych sie­dem roz­dzia­łów. Nie­któ­re z nich, wzo­rem pierw­sze­go, czy­ta­ne są przez jed­ną tyl­ko oso­bę, inne to aran­ża­cje na kil­ka gło­sów, jak na przy­kład szó­sty odci­nek, w któ­rym wystą­pi­ła część obsa­dy Prze­klę­te­go dziec­ka. Ostat­ni, ósmy roz­dział, czy­ta­ny jest przez bry­tyj­ską aktor­kę hin­du­skie­go pocho­dze­nia Alię Bhatt, któ­rej part­ne­ru­je Alec Bal­dwin z córką.

Moja cór­ka i ja kocha­my Harry’ego Pot­te­ra. To ogrom­na przy­jem­ność być czę­ścią akcji Har­ry Pot­ter at Home pole­ga­ją­cej na czy­ta­niu wszyst­kim, pod­czas gdy wszy­scy musi­my sie­dzieć w domach. Miłe­go słu­cha­nia, powie­dział Alec Baldwin.

Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny liczy sobie sie­dem­na­ście roz­dzia­łów, do nagra­nia i opu­bli­ko­wa­nia zosta­ło więc jesz­cze dzie­więć. W naj­bliż­szym cza­sie moż­na spo­dzie­wać się inter­pre­ta­cji roz­dzia­łu zaty­tu­ło­wa­ne­go Poje­dy­nek o pół­no­cy. Pyta­nie, kto go będzie czytał?

Tym cza­sem wszyst­kie dotych­cza­so­we odcin­ki dostęp­ne są do prze­słu­cha­nia na Spo­ti­fy: https://open.spotify.com/show/2JUljwaD9fNSeq8Vy3UAUp

źró­dło: www.wizardingworld.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy