Aktualności

Znana jest lista książek nominowanych do Nagrody Literackiej Nike 2020

Przy­zna­wa­na od 1997 Nagro­da Lite­rac­ka Nike ma za zada­nie pro­mo­wa­nie pol­skiej lite­ra­tu­ry współ­cze­snej, zwłasz­cza powie­ści. W ramach kon­kur­su sędzio­wie wybie­ra­ją naj­lep­szą ich zda­niem książ­kę wyda­ną w roku poprze­dza­ją­cym daną edy­cję, a lau­re­at otrzy­mu­je 100 tysię­cy zło­tych i sta­tu­et­kę zapro­jek­to­wa­ną przez Gusta­wa Zemłę. Wła­śnie pozna­li­śmy dwa­dzie­ścia tytu­łów nomi­no­wa­nych do tego­rocz­nej nagrody.

Zwy­cza­jo­wo nomi­no­wa­ni ogła­sza­ni byli pod­czas War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki. Impre­za przez wzgląd na pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa oczy­wi­ście się nie odby­ła, ale orga­ni­za­to­rzy nagro­dy posta­no­wi­li trzy­mać się przy­ję­te­go har­mo­no­gra­mu. Lista dwu­dzie­stu ksią­żek, któ­re będą wal­czyć o laur zwy­cię­stwa tra­fi­ła do mediów. Poni­żej publi­ku­je­my nomi­no­wa­ne tytuły.

• Jare­mian­ka, Agniesz­ka Dauk­sza, Znak
• 27 śmier­ci Toby’ego Obe­da, Joan­na Gie­rak-Onosz­ko, Dowo­dy na Istnienie
• Kalen­darz majów, Kon­rad Góra, Biu­ro Literackie
• W cza­sach sza­leń­stwa, Mag­da­le­na Gro­chow­ska, Agora
• Potop, Sal­cia Hałas, W.A.B.
• Tan­cer­ka i zagła­da. Histo­ria Poli Nireń­skiej, Wero­ni­ka Kostyr­ko, Czer­wo­ne i Czarne
• Felu­ni, Ewa Kury­luk, Wydaw­nic­two Literackie
• Miłość w try­bie awa­ryj­nym, Ewa Lip­ska, Wydaw­nic­two Literackie
• Stra­mer, Miko­łaj Łoziń­ski, Wydaw­nic­two Literackie
• Kie­dy wybuch­nie woj­na? 1938. Stu­dium kry­zy­su, Piotr M. Majew­ski, Kry­ty­ka Polityczna
• Zni­ka­nie, Iza­be­la Mor­ska, Znak
• Baśń o wężo­wym ser­cu albo wtó­re sło­wo o Jakó­bie Sze­li, Radek Rak, Powergraph
• Płucz­ki, Paweł Piotr Resz­ka, Agora
• Kaf­ka. Życie w prze­strze­ni bez roz­strzy­gnięć, Tade­usz Sła­wek, Insty­tut Mikołowski
• Dzien­nik, Tade­usz Sobo­lew­ski, W.A.B.
• Pusty las, Moni­ka Sznaj­der­man, Czarne
• Sre­bro ryb, Krzysz­tof Śro­da, Czarne
• Pia­nie kogu­tów, płacz psów, Woj­ciech Toch­man, Wydaw­nic­two Literackie
• Sub­stan­cja nie­upo­rząd­ko­wa­na, Adam Zaga­jew­ski, Znak
• Roz­dep­ta­łem czar­ne­go kota przez przy­pa­dek, Filip Zawa­da, Znak

Sędzio­wie – w skła­dzie: Tere­sa Boguc­ka, Aga­ta Dowgird, Mary­la Hop­fin­ger, Dariusz Kosiń­ski, Iwo­na Kurz, Anna Nasi­łow­ska, Mag­da­le­na Pie­ka­ra oraz Szy­mon Rud­nic­ki, pod prze­wod­nic­twem Paw­ła Próch­nia­ka – we wrze­śniu wybio­rą fina­ło­wą sió­dem­kę. Lau­re­ata 24. edy­cji Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike pozna­my w nie­dzie­lę 4 paź­dzier­ni­ka. Wte­dy też, o ile nic nie sta­nie na prze­szko­dzie, odbę­dzie się uro­czy­stość wrę­cze­nia zwy­cię­skie­mu auto­ro­wi sta­tu­et­ki i nagro­dy pieniężnej.

źró­dło infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy