Aktualności Zapowiedzi

Kolejne książki i komiksy ze świata Gwiezdnych Wojen pozwolą zgłębić zupełnie nową erę. Koniec ze Skywalkerami.

Wraz z ostat­nim fil­mem sygno­wa­nym zna­kiem Gwiezd­nych Wojen zakoń­czy­ła się saga Sky­wal­ke­rów. Nie ozna­cza to jed­nak koń­ca mar­ki. Jesz­cze tego lata będzie­my mogli poznać zupeł­nie nowe przy­go­dy roz­gry­wa­ją­ce się daw­no, daw­no temu w odle­głej galak­ty­ce. Lucas­film zdra­dzi­ło, czym jest owia­ny tajem­ni­cą zapo­wia­da­ny już od pew­ne­go cza­su Pro­ject Luminous.

Ten został ofi­cjal­nie prze­mia­no­wa­ny na Star Wars: The High Repu­blic i jest to nic inne­go, jak począ­tek nowej linii wydaw­ni­czej. Wła­ści­cie­le mar­ki zde­cy­do­wa­li się osta­tecz­nie pogrze­bać Sky­wal­ke­rów i do tema­tu już nie wra­cać. Dla­te­go też nowe przy­go­dy ze świa­ta Gwiezd­nych Wojen toczyć się będą na dwie­ście lat przed wyda­rze­nia­mi zapre­zen­to­wa­ny­mi w Mrocz­nym wid­mie.

Ofi­cjal­ne zapo­wie­dzi ujaw­nia­ją, że Star Wars: The High Repu­blic sku­pi się na zło­tej erze Repu­bli­ki, cza­sie, w któ­rym galak­ty­ka dosko­na­le pro­spe­ro­wa­ła, a ryce­rze Jedi nie byli jesz­cze prze­trze­bio­ną i zagu­bio­ną gru­pą, a potęż­nym zako­nem fak­tycz­nie pil­nu­ją­cym porząd­ku w kosmo­sie. Oczy­wi­ście uka­za­nie galak­ty­ki jako miej­sca nie­ska­żo­ne­go złem, pozba­wio­ne­go pro­ble­mów, bez knu­ją­cych w mro­ku anta­go­ni­stów było­by nud­ne i sprzecz­ne z zało­że­nia­mi gatun­ku. Dla­te­go w nowej serii moż­na się spo­dzie­wać wie­lu nowych inte­re­su­ją­cych pro­ble­mów. Jed­nym z nich będą na pew­no Nihil, czy­li cytu­jąc twór­ców „kosmicz­ni wikin­go­wie”. To z nimi i pro­ble­ma­mi przez nich wywo­ły­wa­ny­mi mie­rzyć się będą przede wszyst­kim Jedi, żeby ode­przeć napie­ra­ją­cy zewsząd chaos.

Star Wars: The High Repu­blic to gigan­tycz­ny pro­jekt anga­żu­ją­cy wie­le róż­nych pod­mio­tów nale­żą­cych do Disneya, m.in. Lucas­film, Del Rey, IDW Publi­shing czy Marvel. W ramach pro­jek­tu powsta­wać będą powie­ści dla doro­słych i mło­dzie­ży, książ­ki dla dzie­ci oraz komiksy.

Naj­waż­niej­szym zało­że­niem Star Wars: The High Repu­blic i przy­czy­na dla osa­dze­nia akcji nowych przy­gód na dwa wie­ki przed sagą Sky­wal­ke­rów jest danie wol­nej ręki twór­com, któ­rzy mogą swo­bod­nie two­rzyć nową sta­rą erę.

Jeste­śmy prze­szczę­śli­wi, udo­stęp­nia­jąc naszym auto­rom tak boga­tą i żyzną erę do eks­plo­ra­cji. Zoba­czy­my Jedi w cza­sach ich świet­no­ści, powie­dzia­ła Kath­le­en Ken­ne­dy, dyrek­tor Lucasfilm.

Wśród twór­ców zaan­ga­żo­wa­nych do pro­jek­tu zna­la­zło się wie­lu lubia­nych i uzna­nych pisa­rzy pra­cu­ją­cych przy poprzed­nich seriach. War­to tu wymie­nić, na przy­kład: Clau­dię Gray, Justi­nę Ire­land, Danie­la José Olde­ra, Cava­na Scot­ta czy Char­le­sa Soule’a. Pierw­szym dzie­łem z nowej linii wydaw­ni­czej będzie powieść dla doro­słych napi­sa­na przez ostat­nie­go z wymie­nio­nych wła­śnie auto­rów, zaty­tu­ło­wa­na Light of the Jedi. Pre­mie­ra z koń­cem sierp­nia 2020 pod­czas Star Wars Cele­bra­tion w Anaheim.

Ini­cja­ty­wa dzię­ki boga­tym i zna­czą­cym histo­riom pozwo­li czy­tel­ni­kom, zarów­no mło­dym, jak i star­szym, zwie­dzić nowy zaką­tek galak­ty­ki. Dodat­ko­wo będzie to oka­zja do poka­za­nia, cze­go boją się Jedi, powie­dział Micha­el Sigla­in, dyrek­tor kre­atyw­ny w wydaw­nic­twie Lucasfilm.

źró­dło: starwars

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy