Aktualności

Legimi zaskakuje. Serwis specjalizujący się w ebookach i audiobookach dołącza do oferty… książki papierowe

Legi­mi plat­for­ma dzia­ła­ją­ca na takiej zasa­dzie jak Net­flix czy HBO Go – po opła­ce­niu abo­na­men­tu zapew­nia dostęp do boga­tej bazy ebo­oków i audio­bo­oków. Od 12 lute­go na Legi­mi poja­wi­ła się jed­nak nowa funk­cjo­nal­ność. Są to raba­ty na książ­ki papie­ro­we, się­ga­ją­ce nawet 50 procent.

– Przez naszą plat­for­mę przez ostat­nią deka­dę prze­wi­nę­ło się ponad milion zare­je­stro­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Zauwa­ży­li­śmy, że część z nich trak­to­wa­ło Legi­mi jako przy­sta­nek na swo­jej czy­tel­ni­czej dro­dze. Co czwar­ty użyt­kow­nik uży­wał naszej apli­ka­cji do tego, by przej­rzeć inte­re­su­ją­cą książ­kę lub poznać auto­ra przed doko­na­niem zaku­pu wyda­nia dru­ko­wa­ne­go. Dotych­czas nie mie­li­śmy roz­wią­za­nia dla takich klien­tów. Sądzę więc, że z roz­sze­rze­nia ofer­ty Legi­mi o wyda­nia papie­ro­we zado­wo­le­ni będą nie tyl­ko czy­tel­ni­cy ale rów­nież wydaw­cy, zysku­ją­cy dostęp do pokaź­nej, budo­wa­nej przez lata bazy miło­śni­ków ksią­żek – komen­tu­je Miko­łaj Mała­czyń­ski, pre­zes Legimi.

Naj­wyż­sze zniż­ki prze­zna­czo­ne będą dla sta­łych użyt­kow­ni­ków Legi­mi oraz człon­ków Klu­bu Mola Książ­ko­we­go. Za reje­stra­cję, pobra­nie apli­ka­cji czy korzy­sta­nie z abo­na­men­tu zbie­ra­ją oni punk­ty lojal­no­ścio­we. Nie­któ­rzy użyt­kow­ni­cy uzbie­ra­li w tej posta­ci rów­no­war­tość kil­ku­set zło­tych, któ­re teraz mogą prze­zna­czyć na zakup ksią­żek papierowych.

A jest z cze­go wybie­rać, bo w kata­lo­gu znaj­du­je się ponad 100 tysię­cy pozy­cji, w tym książ­ki w ogó­le nie­wy­da­ne w posta­ci ebo­oków, m.in. Jeży­cja­da Mał­go­rza­ty Musie­ro­wicz czy powie­ści Mila­na Kun­de­ry. Ist­nie­je też opcja spro­wa­dze­nia kon­kret­nych tytu­łów na życze­nie użyt­kow­ni­ka. Dla osób z aktyw­nym abo­na­men­tem Legi­mi (tak­że dar­mo­wym okre­sem prób­nym!) dostęp­na jest dar­mo­wa wysył­ka kurierem.

Póki co kata­log ksią­żek papie­ro­wych i moż­li­wość ich zaku­pu są dostęp­ne wyłącz­nie na stro­nie www.Legimi.pl, ale z cza­sem funk­cjo­nal­ność obej­mie też apli­ka­cje mobilne.
Co cie­ka­we, z raba­tów mogą sko­rzy­stać oso­by, któ­re… nie wyda­ły w Legi­mi ani zło­tów­ki. Człon­ko­wie Klu­bu Mola Książ­ko­we­go otrzy­mu­ją punk­ty za reje­stra­cję kon­ta, pobra­nie apli­ka­cji mobil­nej na nowe urzą­dze­nie czy za pobra­nie pierw­sze­go tytu­łu (co doty­czy rów­nież puli dar­mo­wych ksią­żek). Oczy­wi­ście jed­nak posia­da­nie abo­na­men­tu daje naj­więk­sze korzy­ści – dla pakie­tów bez limi­tu zwrot na kon­to wyno­si rów­no­war­tość 5 zł mie­sięcz­nie. Punk­ty nali­cza­ne są auto­ma­tycz­nie wszyst­kim oso­bom, któ­re zare­je­stro­wa­ły kon­to w nowym Legi­mi (czy­li od 6 czerw­ca 2019 r.), a tak­że wcze­śniej zapi­sa­nym do Klu­bu Mola Książ­ko­we­go. Aby dołą­czyć do klu­bu, nale­ży zalo­go­wać się na stro­nie Legi­mi. Oso­by logu­ją­ce się co naj­mniej raz na kwar­tał będą mia­ły bez­ter­mi­no­wy dostęp do punk­tów lojal­no­ścio­wych (a co za tym idzie – rabatów).

Nowa, atrak­cyj­na opcja, któ­ra poja­wi­ła się w Legi­mi, to część obcho­dów 10-lecia ist­nie­nia ser­wi­su. Legi­mi powsta­ło w listo­pa­dzie 2009 roku. Z tej oka­zji plat­for­ma przy­go­to­wa­ła dla użyt­kow­ni­ków sze­reg nie­spo­dzia­nek. Zniż­ki na książ­ki papie­ro­we to jed­na z nich, ale przede wszyst­kim jest to reali­za­cja stra­te­gii roz­wo­ju serwisu.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy