Aktualności

Obszerna oferta książkowa w Biedronce. W gronie autorów – mistrz Tolkien i nasza noblistka

Dziś do popu­lar­nych dys­kon­tów tra­fi­ła spo­ra pula ksią­żek w cenie 27,99 zł. Wśród nich znaj­dzie­my “Upa­dek Gon­do­li­nu” J.R.R. Tol­kie­na, a tak­że “Nela na 3 kon­ty­nen­tach. Podró­że w nie­zna­ne” Neli Małej Repor­ter­ki, “Kasa­cję” Remi­giu­sza Mro­za czy “Sekret­ny język kotów” Suzan­ne Schötz.

Z kolei pulę ksią­żek za 29,99 zł otwie­ra Olga Tokar­czuk i “Księ­gi Jaku­bo­we” oraz “Opo­wia­da­nia bizar­ne”. Dostęp­ne będą też “Mądrość czło­wie­ka gór” ks. Józe­fa Tisch­ne­ra czy “Wojen­ne sio­stry. Nie­zwy­kłe histo­rie boha­ter­skich kobiet” Aga­ty Puści­kow­skiej. Oraz wie­le, wie­le innych!


Zakład­ki dla fanów Wiedźmina!

Szu­kaj tutaj!Skar­pet­ki czy­tel­ni­cze, zakład­ki papie­ro­we i magne­tycz­ne, tor­by mate­ria­ło­we z moty­wa­mi książ­ko­wy­mi oraz pla­ka­ty książ­ko­we! Szu­kasz pre­zen­tu? Zaj­rzyj na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy