Aktualności

Nowe miejsce w Internecie dla fanów uniwersum Harry’ego Pottera

Kil­ka lat po tym, jak wyda­na zosta­ła powieść Har­ry Pot­ter i Insy­gnia Śmier­ci, ostat­ni tom serii o słyn­nym nasto­let­nim cza­ro­dzie­ju, wystar­to­wał por­tal Pot­ter­mo­re. Za stro­ną inter­ne­to­wą sta­ła sama J.K. Row­ling, któ­ra chcia­ła utwo­rzyć spe­cjal­ne miej­sce w sie­ci dla wszyst­kich spra­gnio­nych wie­dzy o uni­wer­sum. Tam poja­wia­ły się cie­ka­we arty­ku­ły, prze­my­śle­nia autor­ki, nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej frag­men­ty, któ­re nie zosta­ły final­nie włą­czo­ne do powie­ści i inne atrak­cyj­ne mate­ria­ły. Teraz już nie ma Pot­ter­mo­re. Nie trze­ba się jed­nak smu­cić – fani serii o Har­rym Pot­te­rze czy fil­mo­wej o New­cie Sca­man­de­rze mogą już się logo­wać do nowe­go por­ta­lu: WizardingWorld.com.

Tak napraw­dę nowy por­tal to roz­sze­rze­nie sta­re­go ukry­te pod nową nazwą i prze­bra­ne w nowe sza­ty. Decy­zja o rze­czo­nej trans­mu­ta­cji wyni­kła z tego, że nie mamy już do czy­nie­nia tyl­ko ze świa­tem Harry’ego Pot­te­ra, to już nie sam chło­piec z bli­zną w kształ­cie bły­ska­wi­cy, jego przy­ja­cie­le i Hogwart, a z o wie­le obszer­niej­szym świa­tem cza­ro­dziej­stwa, w któ­re­go skład wcho­dzą rów­nież na przy­kład Fan­ta­stycz­ne zwierzęta.

Za tre­ści umiesz­cza­ne na WizardingWorld.com odpo­wia­dać ma ta sama eki­pa, któ­ra pro­wa­dzi­ła Pot­ter­mo­re wzbo­ga­co­na o dodat­ko­we oso­by. Rów­nież cha­rak­ter ser­wi­su nie powi­nien ulec zmia­nie. Ma być po pro­stu wszyst­kie­go wię­cej, w dodat­ku poda­ne w bar­dziej atrak­cyj­nej, przy­sta­ją­cej do dzi­siej­szych cza­sów for­mie. Stro­nie inter­ne­to­wej ma bowiem na przy­kład towa­rzy­szyć apli­ka­cja inter­ne­to­wa. Atrak­cyj­ne dla młod­szych użyt­kow­ni­ków mogą rów­nież być inte­rak­tyw­ne ele­men­ty, jak na przy­kład cere­mo­nia przy­dzia­łu dla nowo zarejestrowanych.

Tu możesz zanu­rzyć się głę­biej w opo­wie­ści J.K. Row­ling dzię­ki arty­ku­łom poświę­co­nym cza­ro­dziej­skie­mu świa­tu pisa­nym przez sze­ro­kie spek­trum auto­rów; spraw­dzić swo­ją wie­dzę w roz­ma­itych quizach; cie­szyć się publi­ko­wa­ny­mi tyl­ko dla spo­łecz­no­ści fil­ma­mi i zawsze być na bie­żą­co z wie­ścia­mi doty­czą­cy­mi Harry’ego Pot­te­ra i Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt, czy­ta­my na WizardingWorld.com.

Zachę­ca­my do eks­plo­ra­cji nowe­go, więk­sze­go domu dla wszyst­kich, któ­rzy kocha­ją magię.

https://www.wizardingworld.com/

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Reklama

Może też zainteresują cię te tematy