Ciekawostki

Straszna nagroda od platformy Dish dla fana Stephena Kinga

Ame­ry­kań­ska plat­for­ma cyfro­wa Dish odpa­li­ła cie­ka­wy kon­kurs. Poszu­ki­wa­ny jest śmia­łek, któ­ry nie boi się obej­rzeć trzy­na­stu kon­kret­nych ekra­ni­za­cji pro­zy Ste­phe­na Kin­ga. Jego zada­niem będzie dokład­ne opi­sa­nie swo­je­go samo­po­czu­cia pod­czas sean­su, wli­cza­jąc w to na przy­kład tęt­no. Śmia­łek zosta­nie zaopa­trzo­ny w odpo­wied­ni sprzęt, a po wypeł­nie­niu zobo­wią­zań plat­for­ma wypła­ci mu hono­ra­rium w wyso­ko­ści 1300 dolarów.

Akcja zwią­za­na jest ze zbli­ża­ją­cym się Hal­lo­we­en oraz naj­now­szy­mi ekra­ni­za­cja­mi powie­ści Ste­phe­na Kin­ga: To: Roz­dział 2Dok­tor Sen. Do eks­pe­ry­men­tu zapro­szo­na zosta­nie jed­na oso­ba. Tę orga­ni­za­to­rzy wylo­su­ją spo­śród zgło­szeń – wyma­ga­ne jest ukoń­cze­nie 18 roku życia i oby­wa­tel­stwo ame­ry­kań­skie albo przy­naj­mniej sta­ła rezydentura.

Szczę­śli­wy wybra­niec dosta­nie od Dish nie­zbęd­ny ekwi­pu­nek, w któ­re­go skład wcho­dzi latar­ka, kocyk, popcorn, świe­ca i gadże­ty zwią­za­ne z twór­czo­ścią Ste­phe­na Kin­ga, któ­re pomo­gą dodat­ko­wo zbu­do­wać odpo­wied­ni kli­mat. Zapew­nio­na zosta­nie rów­nież spe­cjal­na kar­ta to zapi­sy­wa­nia prze­żyć zwią­za­nych z sean­sa­mi oraz urzą­dze­nie do pomia­ru pul­su. W bonu­sie śmia­łek otrzy­ma bilet do kina, któ­ry będzie mógł spo­żyt­ko­wać na To: Roz­dział 2 lub Dok­to­ra Sen.

Co jest zada­niem? Śmia­łek musi jesz­cze przed Hal­lo­we­en obej­rzeć trzy­na­ście fil­mów bazu­ją­cych na pro­zie Ste­phe­na Kin­ga: Car­rie, Dzie­ci kuku­ry­dzy, Chri­sti­ne, Cre­ep­show, Cujo, Łow­ca snów, To, Mgła, Smę­tarz dla zwie­rza­ków, Mia­stecz­ko Salem, Lśnie­nie, Prze­klę­ty i Mise­ry. Nie ma zna­cze­nia czy widz wybie­rze sta­rą wer­sję fil­mu czy nową – oczy­wi­ście w przy­pad­ku, gdy taki wybór jest w ogó­le moż­li­wy. Wszyst­kie ekra­ni­za­cje mają być dostęp­ne na plat­for­mie Dish. Jako że zwy­cięz­ca zosta­nie wybra­ny mię­dzy 15 a 20 paź­dzier­ni­ka, na obej­rze­nie fil­mów będzie miał nie­ca­łe dwa tygo­dnie. Sean­se powin­ny zostać następ­nie dokład­nie opi­sa­ne według dostar­czo­ne­go kwe­stio­na­riu­sza, choć sta­cja zachę­ca rów­nież do posze­rze­nia tego o pro­wa­dze­nie dzien­ni­ka czy inne for­my auto­pre­zen­ta­cji. Jeśli wszyst­kie wyma­ga­nia zosta­ną speł­nio­ne, plat­for­ma wypła­ci śmiał­ko­wi wyna­gro­dze­nie w wyso­ko­ści 1300 dolarów.

Miesz­kasz w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i lubisz hor­ro­ry? Możesz zaapli­ko­wać tutaj: https://www.usdish.com/get-paid-to-watch-stephen-king-movies

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy