Aktualności Ekranizacje

Rola Marchewy Żelaznywładssona w aktorskim serialu The Watch została obsadzona

Ofi­cjal­nie rok temu ruszy­ły pra­ce nad tele­wi­zyj­nym seria­lem opar­tym na powie­ściach Terry’ego Prat­chet­ta opo­wia­da­ją­cych o pery­pe­tiach stra­ży miej­skiej Ankh-Mor­pork. Nie moż­na powie­dzieć, żeby BBC zasy­py­wa­ło nas od tego cza­su wie­ścia­mi na temat pro­duk­cji. Chy­ba jed­nak zbli­ża się w koń­cu czas zdjęć. Ujaw­nio­ny został aktor wcie­la­ją­cy się w jed­ną z wio­dą­cych ról seria­lu – Mar­che­wę Żelaznywładssona.

Uro­dził się czło­wie­kiem, ale został wycho­wa­ny przez kra­sno­lu­dy, dla­te­go czu­je więź raczej z tą dru­gą rasą, sam się zresz­tą uwa­ża za człon­ka kra­sno­ludz­kiej spo­łecz­no­ści. Mar­che­wa Żela­zny­włads­son urze­ka swo­ją nie­po­rad­no­ścią, któ­rej towa­rzy­szy nie­by­wa­ła charyzma.

Zogni­skuj­my obraz na mło­dym czło­wie­ku, zmie­rza­ją­cym do mia­sta z całą otwar­to­ścią, szcze­ro­ścią i nie­win­no­ścią góry lodo­wej, dry­fu­ją­cej po ruchli­wym torze żeglugowym.
Ten mło­dy czło­wiek nazy­wa­ny jest Mar­che­wą. Nie z powo­du wło­sów, któ­re ojciec zawsze ści­nał mu krót­ko dla Higie­ny. To z powo­du jego syl­wet­ki – sze­ro­kiej u góry, zwę­ża­ją­cej się ku doło­wi; taką syl­wet­kę zysku­je chło­piec dzię­ki zdro­we­mu try­bo­wi życia, pożyw­ne­mu jedze­niu i świe­że­mu gór­skie­mu powie­trzu potęż­ny­mi por­cja­mi wcią­ga­ne­mu do płuc. Kie­dy napi­na mię­śnie ramion, inne mię­śnie muszą się naj­pierw odsu­nąć, tak opi­sy­wał Mar­che­wę Ter­ry Prat­chett w powie­ści Straż, straż.

Mie­rzą­ce­go sześć stóp wzro­stu kra­sno­lu­da o ludz­kim pocho­dze­niu w seria­lu BBC zagra Adam Hugill, mło­dy bry­tyj­ski aktor, któ­re­go zoba­czyć moż­na było w epi­zo­dycz­nej roli w pro­duk­cji Pen­ny­worth. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na odsło­nię­cie resz­ty obsa­dy. Kto zagra kra­sno­lu­dzi­cę Cudo Tyłe­czek, tajem­ni­czą Anguę, Lady Sybil Ram­kin i przede wszyst­kim kapi­ta­na Sama Vimesa?

Sce­na­riusz ośmio­od­cin­ko­we­go seria­lu napi­sał Simon Allen (Musz­kie­te­ro­wie, Das Boot, Czy­sta robo­ta). BBC zaj­mu­je się pro­duk­cją wespół z zało­żo­ną w 2012 przez Prat­chet­ta fir­mą Nar­ra­ti­via pro­wa­dzo­ną przez jego cór­kę Rhian­nę oraz mene­dże­ra i przy­ja­cie­la Roba Wilkinsa.

Nadal nie­zna­na pozo­sta­je nawet przy­bli­żo­na data premiery.

Źró­dło: deadline

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy