Ekranizacje

Prace na planie Wiedźmina dobiegają końca

Kie­dy machi­na pro­duk­cyj­na seria­lo­we­go Wiedź­mi­na rusza­ła, mówi­ło się, że pra­ce na pla­nie potrwa­ją do maja lub czerw­ca 2019 roku. Zda­je się, że wszyst­ko idzie Net­flik­so­wi zgod­nie z zało­żo­nym har­mo­no­gra­mem. Moż­na przy­naj­mniej takie wra­że­nie odnieść po aktyw­no­ści w mediach spo­łecz­no­ścio­wych ludzi zaan­ga­żo­wa­nych w serial. Ostat­ni­mi cza­sy spo­ra ich część infor­mo­wa­ła w taki czy inny spo­sób, że z pla­nem pro­duk­cyj­nym już się żegnają.

Wcie­la­ją­cy się w postać Myszo­wo­ra Adam Levy koń­cem kwiet­nia wrzu­cił na Insta­gra­ma krót­ki fil­mik, gdzie razem z wcie­la­ją­cą się w Ciri Freyą Allan raczy­li się kok­taj­la­mi z oka­zji zakoń­cze­nia kolej­ne­go roz­dzia­łu epic­kiej przy­go­dy. Dwa dni póź­niej zdję­ciem z pokła­du samo­lo­tu podzie­li­ła się opusz­cza­ją­ca Buda­peszt Char­lot­te Bränd­ström, któ­ra reży­se­ru­je pią­ty i szó­sty odci­nek seria­lu. 1 maja Roy­ce Pier­re­son napi­sał na Insta­gra­mie, że i dla nie­go nad­szedł czas koń­ca. Aktor wcie­la się w seria­lu w postać cza­ro­dzie­ja Istred­da. Rów­nież kame­rzy­ści odli­cza­li czas do ostat­nich ujęć – te mia­ły być krę­co­ne 4 maja. A że bez ope­ra­to­rów kamer raczej nic już na pla­nie nie da się zdzia­łać, więc chy­ba rze­czy­wi­ście ten roz­dział został zamknięty.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Good­bye Budapest…

Post udo­stęp­nio­ny przez @ char­lot­te­brand­strom

Oczy­wi­ście to nie koniec pro­duk­cji. Teraz kie­dy eki­pa już dys­po­nu­je suro­wy­mi mate­ria­ła­mi fil­mo­wy­mi, do gry wej­dą mon­ta­ży­ści, spe­ce od efek­tów spe­cjal­nych, dźwię­kow­cy itd. Wkrót­ce też ruszyć powin­ni do ata­ku mar­ke­tin­gow­cy. Zna­czy to tyle, że będzie­my mogli w koń­cu zoba­czyć ofi­cjal­ne mate­ria­ły pro­mu­ją­ce serial. Moż­na przy­pusz­czać, że eki­pa będzie chcia­ła się wyro­bić z pro­duk­cją peł­ne­go zwia­stu­na na San Die­go Comic-Con, któ­ry odbę­dzie się w dniach 18–21 lipca.

Cie­szy­my się, że jak na razie wszyst­ko idzie zgod­nie z pla­nem, bo ten zakła­da, że Wiedź­mi­na na plat­for­mie Net­flix zoba­czy­my jesz­cze w tym roku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy