Aktualności Ekranizacje

Fox Searchlight zapewnia, że do życiorysu Tolkiena podeszło z należnym szacunkiem

W zeszłym tygo­dniu rodzi­na Tol­kie­nów wyda­ła ofi­cjal­ne oświad­cze­nie, w któ­rym odcię­li się cał­ko­wi­cie od bio­gra­ficz­ne­go fil­mu o twór­cy Śród­zie­mia. Nikt z Fox Sear­chli­ght nie pró­bo­wał nawią­zać kon­tak­tu z bli­ski­mi pisa­rza ani przed star­tem pro­jek­tu, ani w trak­cie pro­duk­cji. Człon­ko­wie rodzi­ny nie widzie­li jesz­cze fil­mu, mimo że już wkrót­ce tra­fi na ekra­ny kin. Tol­kien nie uzy­skał więc ich bło­go­sła­wień­stwa czy wspar­cia w jakiej­kol­wiek innej posta­ci. Stu­dio odpo­wie­dzia­ło wła­snym oświadczeniem.

Fox Sear­chli­ght w pro­stych sło­wach pod­kre­śli­ło, że jest ogrom­nie zado­wo­lo­ne i dum­ne z pra­cy, jaką wyko­nał Dome Karu­ko­ski, reży­se­ru­jąc film bio­gra­ficz­ny o Tol­kie­nie. Zazna­czy­li rów­nież wyraź­nie, że w fil­mie nie ma żad­nych sce­ny, któ­re mia­ły­by przed­sta­wiać bez­praw­nie mate­riał z ksią­żek pisa­rza. Pro­duk­cja kon­cen­tru­je się na wcze­snych latach życia J.R.R. Tol­kie­na i w nich dopa­tru­je się impul­sów, któ­re mogły póź­niej wpły­nąć na stwo­rze­nie Śród­zie­mie i opo­wie­ści w nim osadzonych.

Cho­ciaż nie pra­co­wa­li­śmy przy tym pro­jek­cie ze spad­ko­bier­ca­mi Tol­kie­na, to zespół fil­mo­wy darzy naj­wyż­szym sza­cun­kiem i podzi­wem pana Tol­kie­na i jego feno­me­nal­ny wkład w lite­ra­tu­rę, napi­sa­no w oświadczeniu.

Brak popar­cia dla fil­mu ze stro­ny rodzi­ny Tol­kie­nów nie musi być czymś złym. Wszel­kie­go rodza­ju two­ry bio­gra­ficz­ne zawsze sta­ra­ją się moż­li­wie wier­nie odtwo­rzyć życie swo­ich boha­te­rów, ale nie da się unik­nąć pew­nych uogól­nień, drob­nych zmian czy dodat­ko­wych wyda­rzeń wpro­wa­dza­nych z myślą o uatrak­cyj­nie­niu efek­tu końcowego.

Popar­cie ze stro­ny Tol­kie­nów uwia­ry­god­nia­ło­by wszel­kie­go rodza­ju roz­bież­no­ści i znie­kształ­ce­nia. A to było­by krzyw­dą dla histo­rii, powie­dział „The Guar­dia­no­wi” John Garth, autor bio­gra­fii auto­ra Wład­cy pierścieni.

Bio­gra­ficz­ny film Tol­kien tra­fi do pol­skich kin 17 maja.

źró­dło: the guardian

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy