Aktualności Ciekawostki

Amerykanie wybrali sto najlepszych powieści wszech czasów

Na zle­ce­nie ame­ry­kań­skiej tele­wi­zji publicz­nej PBS przy­go­to­wa­ny został ośmio­od­cin­ko­wy serial The Gre­at Ame­ri­can Read zgłę­bia­ją­cy temat naj­lep­szych powie­ści wszech cza­sów według oby­wa­te­li Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Sed­nem przed­się­wzię­cia było skom­po­no­wa­nie listy stu naj­waż­niej­szych dla Ame­ry­ka­nów tytu­łów. Na pierw­szym miej­scu upla­so­wa­ła się powieść Har­per Lee Zabić droz­da.

The Gre­at Ame­ri­can Read został stwo­rzo­ny by świę­to­wać potę­gę czy­ta­nia, poka­zać, jak i dla­cze­go auto­rzy two­rzą swo­je fik­cyj­ne świa­ty, w jaki spo­sób te histo­rie wpły­wa­ją na czy­tel­ni­ków i co książ­ki mówią o ludz­ko­ści. Nade wszyst­ko zaś wywo­łać dys­ku­sję o naj­bar­dziej uko­cha­nych przez Ame­ry­ka­nów tytułach.

W celu przy­go­to­wa­nia listy zapy­ta­no repre­zen­ta­tyw­ną gru­pę ponad 7 tysię­cy Ame­ry­ka­nów o powieść, któ­ra ich zda­niem jest naj­lep­sza. Tytuł mógł pocho­dzić z dowol­ne­go kra­ju, warun­kiem koniecz­nym było to, że musiał zostać wyda­ny w języ­ku angiel­skim. Dla więk­sze­go zróż­ni­co­wa­nia final­nej listy doko­na­no pew­nych mani­pu­la­cji: powie­ści będą­ce czę­ścia­mi serii lub cykli trak­to­wa­no jako całość i dodat­ko­wo ogra­ni­czo­no wystę­po­wa­nie auto­rów w zesta­wie­niu do jed­nej tyl­ko książki.

Zabić droz­da – poru­sza­ją­ca histo­ria wal­ki z rasi­stow­ski­mi uprze­dze­nia­mi na połu­dniu USA w okre­sie Wiel­kie­go Kry­zy­su – zosta­ła wska­za­na jako naj­lep­sza. Powieść Har­per Lee pro­wa­dzi­ła w son­da­żu od pierw­sze­go tygo­dnia przez cały pię­cio­mie­sięcz­ny okres gło­so­wa­nia. Twór­cy seria­lu zwra­ca­ją uwa­gę, że Zabić droz­da góro­wa­ła w pra­wie wszyst­kich sta­nach. W Pół­noc­nej Karo­li­nie wyprze­dzi­ła ją seria Obcy Dia­ny Gabal­don – roman­tycz­na saga o podró­żach w cza­sie, zmie­nia­niu bie­gu histo­rii i poszu­ki­wa­niu miło­ści w szkoc­kiej sce­no­gra­fii – któ­ra w final­nym zesta­wie­niu zaję­ła dru­gą loka­tę. W Wyoming nato­miast mia­nem naj­lep­szej książ­ki uho­no­ro­wa­no Wład­cę pier­ście­ni, czy­li kla­sy­kę fan­ta­sty­ki (w zesta­wie­niu pią­ta pozy­cja). W wiel­kiej piąt­ce poza wspo­mnia­ny­mi przed momen­tem książ­ka­mi zna­la­zło się miej­sce dla sztan­da­ro­wej serii J.K. Row­ling o mło­dym cza­ro­dzie­ju i jego pery­pe­tiach w szko­le Magii i Cza­ro­dziej­stwa oraz kla­sycz­nej XIX-wiecz­nej powie­ści Jane Austen Duma i uprze­dze­nie.

Poni­żej przed­sta­wia­my peł­ną setkę:

1. Zabić droz­da, Har­per Lee
2. Obca (seria), Dia­na Gabal­don
3. Har­ry Pot­ter (seria), J.K. Row­ling
4. Duma i uprze­dze­nie, Jane Austen
5. Wład­ca pier­ście­ni (seria), J.R.R. Tol­kien
6. Prze­mi­nę­ło z wia­trem, Mar­ga­ret Mit­chell
7. Paję­czy­na Szar­lo­ty, Elwyn Bro­oks Whi­te
8. Małe kobiet­ki, Louisa May Alcott
9. Opo­wie­ści z Narnii (seria), C.S. Lewis
10. Dziw­ne Losy Jane Eyre, Char­lot­te Bron­të
11. Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza, Lucy Maud Mont­go­me­ry
12. Gro­na gnie­wu, John Ste­in­beck
13. A Tree Grows in Bro­oklyn, Bet­ty Smith
14. Zło­dziej­ka ksią­żek, Mar­kus Zusak
15. Wiel­ki Gats­by, F. Scott Fit­zge­rald
16. The Help, Kath­ryn Stoc­kett
17. Przy­go­dy Tom­ka Sawy­era, Mark Twa­in
18. 1984, Geo­r­ge Orwell
19. Dzie­się­ciu Murzyn­ków, Aga­tha Chri­stie
20. Atlas zbun­to­wa­ny, Ayn Rand
21. Wichro­we Wzgó­rza, Emi­ly Jane Bron­të
22. Na połu­dnie od Bra­zos, Lar­ry McMur­try
23. Fila­ry Zie­mi, Ken Fol­lett
24. Bastion, Ste­phen King
25. Rebe­ka, Daph­ne du Mau­rier
26. Modli­twa za Owe­na, John Irving
27. Kolor pur­pu­ry, Ali­ce Wal­ker
28. Ali­cja w Kra­inie Cza­rów, Lewis Car­roll
29. Wiel­kie nadzie­je, Char­les Dic­kens
30. Buszu­ją­cy w zbo­żu, J.D. Salin­ger
31. Whe­re the Red Fern Grows, Wil­son Rawls
32. Out­si­ders, S.E. Hin­ton
33. Kod Leonar­da da Vin­ci, Dan Brown
34. Opo­wieść pod­ręcz­nej, Mar­ga­ret Atwo­od
35. Diu­na, Frank Her­bert
36. Mały ksią­żę, Anto­ine de Saint-Exu­péry
37. Zew krwi, Jack Lon­don
38. Klan Niedź­wie­dzia Jaski­nio­we­go, Jean Marie Auel
39. Auto­sto­pem przez galak­ty­kę, Douglas Adams
40. Igrzy­ska śmier­ci, Suzan­ne Col­lins
41. Hra­bia Mon­te Chri­sto, Alek­san­der Dumas
42. Klub Rado­ści i Szczę­ścia, Amy Tan
43. Fran­ken­ste­in, Mary Shel­ley
44. Daw­ca, Lois Low­ry
45. Wyzna­nia gej­szy, Arthur Gol­den
46. Moby Dick, Her­man Melvil­le
47. Para­graf 22, Joseph Hel­ler
48. Pieśń Lodu i Ognia (seria), Geo­r­ge R.R. Mar­tin
49. Fun­da­cja (seria), Isa­ac Asi­mov
50. Woj­na i pokój, Lew Toł­stoj
51. The­ir Eyes Were Wat­ching God, Zora Neale Hur­ston
52. Park Juraj­ski, Micha­el Crich­ton
53. Ojciec chrzest­ny, Mario Puzo
54. Sto lat samot­no­ści, Gabriel Gar­cía Márqu­ez
55. Por­tret Doria­na Graya, Oscar Wil­de
56. Pamięt­nik, Nicho­las Sparks
57. Cha­ta, Wil­liam Paul Young
58. Sprzy­się­że­nie osłów, John Ken­ne­dy Toole
59. Polo­wa­nie na Czer­wo­ny Paź­dzier­nik, Tom Clan­cy
60. Umi­ło­wa­na, Toni Mor­ri­son
61. Mar­sja­nin, Andy Weir
62. Koło cza­su (seria), Robert Jor­dan
63. Sid­dhar­tha, Her­mann Hes­se
64. Zbrod­nia i kara, Fio­dor Dosto­jew­ski
65. Słoń­ce też wscho­dzi, Ernest Hemin­gway
66. Dziw­ny przy­pa­dek psa noc­ną porą, Mark Had­don
67. A Sepa­ra­te Peace, John Know­les
68. Don Kichot, Migu­el de Cervan­tes
69. Nostal­gia anio­ła, Ali­ce Sebold
70. Alche­mik, Pau­lo Coel­ho
71. The Hat­chet, Gary Paul­sen
72. Nie­wi­dzial­ny czło­wiek, Ralph Elli­son
73. Zmierzch (seria), Ste­phe­nie Mey­er
74. Tales of the City (seria), Armi­ste­ad Mau­pin
75. Podró­że Guli­we­ra, Jona­than Swift
76. Play­er One, Ernest Cli­ne
77. Powieść o cza­sach osta­tecz­nych (seria), Tim LaHaye i Jer­ry B. Jen­kins
78. Zagi­nio­na dziew­czy­na, Gil­lian Flynn
79. Opie­ku­no­wie, Dean Koontz
80. Wędrów­ka Piel­grzy­ma, John Buny­an
81. Aleks Cross (seria), James Pat­ter­son
82. Wszyst­ko roz­pa­da się, Chi­nua Ache­be
83. Jądro ciem­no­ści, Joseph Con­rad
84. Gile­ad, Mari­lyn­ne Robin­son
85. Kwia­ty na pod­da­szu, V.C. Andrews
86. Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya, E.L. James
87. Syre­ny z Tyta­na, Kurt Von­ne­gut
88. Wład­cy ciem­no­ści, Frank E. Peret­ti
89. Ame­ry­ka­ana, Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie
90. Inny kraj, James Bal­dwin
91. Bless Me, Ulti­ma, Rudol­fo Anaya
92. Szu­ka­jąc Ala­ski, John Gre­en
93. Krót­ki i nie­zwy­kły żywot Osca­ra Wao, Junot Díaz
94. Swan Song, Robert R. McCam­mon
95. The Mind Inva­ders, Dave Hunt
96. Bia­łe zęby, Zadie Smith
97. Autor wid­mo, Robert Har­ris
98. The Col­dest Win­ter Ever, Sister Soul­jah
99. The Intu­itio­nist, Col­son Whi­te­he­ad
100. Doña Bár­ba­ra, Rómu­lo Gallegos

źró­dło: https://www.pbs.org/the-great-american-read/about/show/

Przy­go­to­wał Oskar Grze­lak
Gra­fi­ka głów­na scre­en z zwia­stu­na Zabić drozda


Szu­kasz zakła­dek książ­ko­wych? Zaj­rzyj na www.molom.pl

MOLOM.PL – Gadże­ty dla Nie­sta­ty­stycz­nych Książkoholików

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy