Aktualności

Brandon Sanderson oddałby za darmo studiu CD Projekt Red prawo do zrobienia gry na podstawie jego książek

Andrzej Sap­kow­ski zażą­dał od CD Pro­jekt Red 60 milio­nów zło­tych z tytu­łu korzy­ści finan­so­wych, jakie fir­ma odnio­sła ze sprze­da­ży gier bazu­ją­cych na jego twór­czo­ści. Spra­wa oczy­wi­ście w jed­nej chwi­li sta­ła się tą naj­go­ręt­szą i naj­chęt­niej komen­to­wa­ną w Inter­ne­cie. Jak zwy­kle głos zabie­ra­li po rów­no spe­cja­li­ści od pra­wa autor­skie­go i zupeł­ni laicy w tym tema­cie, swo­je bary­ka­dy usy­py­wa­li prze­ciw­ni­cy Sap­kow­skie­go, jego zwo­len­ni­cy, a tak­że ci opo­wia­da­ją­cy się po stro­nie CD Pro­jek­tu Red oraz ci woju­ją­cy z kor­po­ra­cyj­ną zachłan­no­ścią. I jak zwy­kle racja leży praw­do­po­dob­nie gdzieś po środ­ku. W całym tym bała­ga­nie zna­leź­li się ludzie, któ­rzy w inny spo­sób posta­no­wi­li odnieść się do sytu­acji. Bran­don San­der­son ogło­sił na przy­kład, że z chę­cią oddał­by pol­skie­mu stu­diu pra­wa do stwo­rze­nia gry na pod­sta­wie jego best­sel­le­ro­wej serii Z mgły zrodzony.

Ame­ry­kań­ski pisarz po zapo­zna­niu się z kon­flik­tem na linii Sap­kow­ski – CD Pro­jekt Red, opu­bli­ko­wał post w ser­wi­sie Red­dit, w któ­rym odniósł się do spra­wy. Na począt­ku w żar­to­bli­wym tonie poin­for­mo­wał, że chciał w pierw­szym odru­chu napi­sać „Dro­gie CD Pro­jekt. Może­cie mieć pra­wa do Z mgły zro­dzo­ne­go, jeśli tyl­ko chce­cie”. Póź­niej zaś potwier­dził, że gdy­by pol­skie stu­dio było tym rze­czy­wi­ście zain­te­re­so­wa­ne, nie zawa­hał­by się.

Cał­kiem poważ­nie roz­wa­żył­bym odda­nie za dar­mo stu­diu CD Pro­jekt Red praw do moich ksią­żek, ponie­waż cało­ścio­wy kul­tu­ro­wy wpływ, jaki może mieć adap­ta­cja świet­nej opo­wie­ści, jest ogromny.

Bran­don San­der­son od dłuż­sze­go cza­su marzy o grze wideo, któ­ra prze­nio­sła­by świat Z mgły zro­dzo­ne­go na wir­tu­al­ne medium. W 2012 roku poja­wi­ły się pierw­sze wzmian­ki o gro­wym pre­qu­elu serii. Pre­mie­ra była kil­ka­krot­nie prze­kła­da­na, by w koń­cu w 2017 roku docze­kać się ofi­cjal­nej anu­la­cji. Powo­dem mia­ły być kło­po­ty finan­so­we stu­dia Lit­tle Orbit.

Pisarz nie ukry­wa ogrom­nej sym­pa­tii jaką darzy CD Pro­jekt Red. Pisał: Z ogrom­ną chę­cią chciał­bym coś zro­bić z CDPR. Zro­bi­li naj­lep­szą gro­wą adap­ta­cję ksią­żek. Jest to coś, co wzbu­dza w nas praw­dzi­wy śli­no­tok, z tego pro­ste­go powo­du, że cały gatu­nek (książ­ki, fil­my i gry) czer­pie korzy­ści z pro­duk­tów tak wyso­kiej jako­ści, jak wiedź­miń­skie gry.

Odno­śnie do tej aku­rat wypo­wie­dzi poja­wi­ły się w necie licz­ne gło­sy, że prze­cież gry CD Pro­jek­tu Red nie są wier­ny­mi adap­ta­cja­mi pro­zy Sap­kow­skie­go – cha­rak­te­ry­sty­ki wie­lu boha­te­rów zosta­ły zmie­nio­ne, inny jest rów­nież kli­mat opo­wie­ści, itd. San­der­son przy­znał, że nie jest spe­cja­li­stą w tema­cie. Czy­tał, owszem, książ­ki Sap­kow­skie­go, ale tyl­ko w takim zakre­sie, żeby mieć wie­dzę, co autor two­rzy. Osta­tecz­nie zgo­dził się, że gro­we adap­ta­cje są luź­no zwią­za­ne z wiedź­miń­skim cyklem, ale też zazna­czył, że wyjąt­ko­wa wier­ność z pier­wo­wzo­rem wca­le nie świad­czy o tym, czy dzie­ło jest uda­ne i vice versa.

Nie spo­sób odmó­wić Bran­do­no­wi San­der­so­no­wi racji. Wra­ca­jąc do meri­tum, fani jego twór­czo­ści, pew­nie rów­nież on sam, byli­by bar­dzo zado­wo­le­ni, gdy­by w koń­cu docze­ka­li się gier osa­dzo­nych w któ­rymś ze świa­tów Cosme­re, nawet jeśli mia­ły­by nie być ide­al­ny­mi kopia­mi ksią­żek. A może wła­śnie zwłasz­cza wte­dy. Bo tak po praw­dzie, po co grać w coś, co już się czytało.

Dotych­czas CD Pro­jekt Red w żaden spo­sób nie odniósł się do pro­po­zy­cji San­der­so­na, a przy­naj­mniej takich infor­ma­cji nie upu­blicz­nio­no. Nie­moż­li­we jest nato­miast, żeby ludzie z CDPR prze­oczy­li temat. Być może, jeśli oce­nia­ją poten­cjał takiej gry rów­nie pozy­tyw­nie, co inter­nau­ci, już się z pisa­rzem skon­tak­to­wa­li i po kry­jo­mu snu­ją pla­ny pro­duk­cji upra­gnio­nej przez wie­lu gry.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Źró­dło: rededit

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy