Ekranizacje

Jest zielone światło dla produkcji serialu bazującego na Fundacji Isaaca Asimova

Twór­czość Isa­aca Asi­mo­va, w szcze­gól­no­ści zaś wła­śnie cykl Fun­da­cji, mia­ła ogrom­ny wpływ na wie­lu sław­nych dziś ludzi. Paul Krug­man, lau­re­at nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie eko­no­mii, przy­znał, że to wła­śnie ta seria skie­ro­wa­ła jego uwa­gę w stro­nę tej nauki. Rów­nież Elon Musk czę­sto pod­kre­ślał, jakie zna­cze­nie ma dla nie­go seria – dla­te­go też powie­ści Asi­mo­va dostą­pi­ły zaszczy­tu bycia wysła­ny­mi w kosmos przy oka­zji testo­wa­nia rakiet Fal­con Heavy. Być może gdy­by nie Fun­da­cja rów­nież nie powsta­ły­by nigdy Gwiezd­ne Woj­ny, któ­rych ojciec, Geo­r­ge Lucas, moc­no inspi­ro­wał się serią. Moż­na się więc domy­ślać, jak wiel­ki cię­żar odpo­wie­dzial­no­ści cią­ży na każ­dym, kto w jakiś spo­sób chciał­by serię zaadap­to­wać na inne medium. Dotych­czas nikt tego brze­mie­nia nie udźwi­gnął. Teraz z tym zada­niem zmie­rzy się Apple i Sky­dan­ce Television.

W kwiet­niu infor­mo­wa­li­śmy, że pla­ny zekra­ni­zo­wa­nia cyklu Fun­da­cji prze­wi­ja­ły się przez rynek fil­mo­wy od wie­lu lat. Z tema­tem mie­rzy­li się już Fox, War­ner Bros. czy Sony, ale za każ­dym razem pro­duk­cja nie wycho­dzi­ła poza wstęp­ną fazę. W ostat­nim cza­sie pra­wa tra­fi­ły do stu­dia Sky­dan­ce Tele­vi­sion (Alte­red Car­bon, Die­tland, Jack Ryan). Do zespo­łu dołą­czył się tech­no­lo­gicz­ny gigant, fir­ma Apple.

Moż­na powie­dzieć, że maszy­na pro­duk­cyj­na ruszy­ła. Apple zamó­wi­ło wła­śnie dzie­się­cio­od­cin­ko­wy sezon. Teraz David S. Goy­er (Mrocz­ny rycerz, Bat­man: Począ­tek) i Josh Fried­man (Woj­na świa­tów, Ter­mi­na­tor: Kro­ni­ki Sary Con­nor) będą mie­li ręce peł­ne robo­ty. To wła­śnie ich zada­niem będzie prze­ło­że­nie cyklu na język seria­lu, tak żeby nic nie stra­cił ze swo­jej tre­ści. W pro­duk­cję zaan­ga­żo­wa­na jest rów­nież cór­ka Isa­aca Asi­mo­va, Robyn.

Czy tym razem uda się dopro­wa­dzić pro­duk­cję do koń­ca? W prze­cią­gu pew­nie dwóch, trzech lat prze­ko­na­my się.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źródło:Deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy